Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА КРОЗ ПРИЗМУ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Циљ истраживања повезаности националних интере­са и Европске безбедносне политике јесте сагледавање могућности држава из региона да сачувају свој идентитет и остваре своје виталне и трајне националне интересе кроз чланство у Европску унију. У исто време, да кроз практично спровођење Европске безбедносне политике активно допри­носе и учествују у изградњи Европског безбедносног идентитета, као база очувања националних интереса земаља чланица Уније и виталних интереса саме Уније. Чланство у Европску унију представља искључиво ве­лику обавезу у спровођењу Европске безбедносне политике. Ово спровођење често пута може да представља супротстављеност националним интересима, али је у сваком случају прагматично политичко решење самих политичких ли­дера. Исти лидери, сигурно ћe се суочити са потребом решавања дилеме: „да ли je створени Европски идентитет или боље речено Европски безбедносни идентитет, битнији у датом тренутку, него очување и реализација моменталних или неких трајних националних интереса”? Да би могли утврдити релевантна научна сазнања током истраживања користићемо компаративну анализу дефинисања и појмовног опредељења националних интере­са, као и њихову важност за поједине земље. Кроз цео рад, прожима се дискусија о дефинисању, детерминацији и појмовног опредељења националних интереса, са становишта националне безбедносне политике неких значајнијих држава и Европске уније, и модел претварања њихових националних интереса у прихваћени интерес већине држава у међународној заједници. Други дeo истраживања, представља case study који приказује резултате теренског истраживања у односу на експертске ставове повезане са очувањем и реализацијом националних интереса, како и поимање Европске безбедно­сне политике кроз Европски безбедносни идентитет и њен утицај на остварење националних интереса на случају Репу­блике Македоније.

кључне речи:

Референце

  1. Bailes, K. Alyson, A world of risk, SIPRI Yearbook 2007, Oxsford University Press, Oxford, 2007.
  2. Biscop, Sven, Coelmont, Jan, „Europe deploys, Towards a Civil-Military Strategy for CSDP”, Egmont paper 49, Royal Institute for International Relation, Brussels, 2011.
  3. Biscop, Sven, Andersson, J. Jan, The EU and European se­curity: forging a global Europe, Routledge, New York, 2005.
  4. Brands, W. Henry, „The Idea of the National Interest”, The ambiguous legacy: U.S. foreign relations in the Ameri­can century, (Hogan, J. Michael), part 4, Cambrige Uni­versity, Cambridge, 1999.
  5. Buzan, Bery, Waever, Ole, de Wild, Jop, Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers, Inc., Colorado-USA, 1998.
  6. Coicaud, Jean-Marc, Beyond the National Interest the fu­ture of UN peacekeeping and multilateralism in an era of U.S. primacy, United State Institute of Peace, New York, 2007.
  7. Drulak, Peter, Braun, Mats, The Quest for the National Inte­rest: a Methodological Reflection on Czech Foreign Po­licy, Peter Lang ltd., Frankfurt am Main, 2010.
  8. Георгиева, Лидија, Менаџирање на ризици, Југореклам, Скопје, 2006.
  9. Георгиева, Лидија, Европската безбедност, Филозофски факултет, Скопје, 2010.
  10. Гоцевски, Трајан, Котовчевски, Митко, Нацев, Зоран, Начевски, Ратко, Дефендологија, Македонска ризни­ца, Куманово, 2002.
  11. Laursen, Finn, The EU and Federalism: Polities and Polici­es Compared, Ashgate Publishing, Burlington, 2011.
  12. Merlinger, Michael, Ostrauskaite, Rasa, European security and defence policy: an implementation perspectiv, Rou­tledge, New York, 2008.
  13. Miskel, F. James, „National interests (Grand proposes of Catchphrases)”, Naval War College Revew, LV, No 4, Naval War College, New York, 2002.
  14. Kardwski, Pawel, Ireneusz, Kaina, Viktoria, European Iden­tity, Theoretical Perspectives and Empirikal Insights, Lit Verlag, Berlin, 2006.
  15. Kennet, Christie, United States Foreign Policy & National identity in the 21st Century, Routledge, New York, 2008.
  16. Ортаковски, Владимир, „Правата на малцинствата во рамките на Советот на Европа и во Република Маке­донка”, Зборник, Македонска Академија на Нау ките и Уметностите, Скопје, 2008.
  17. Ортаковски, Владимир, Мегународната положба на малцинствата, Мисла, Скопје, 1996.
  18. Ortakovski, Vladimir, Minorities in the Balkans, Transnati­onal Publishers, Inc., Ardsley, New York, 2000.
  19. Pham, J. Pither, „What Is in the National Interest?”, Ame­rican Foreign Policy Interests, National Committee on American Foreign Policy, Washington D.C., 2008.
  20. Sarkesian, C. Sam, Williams, A. Johan, Cimbala, J. Stephen, US National Security: Policymakers, Processes & Poli­tics, fourth edition, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2008.
  21. Таталовик, Синиша, Гризолд, Антон, Цвртила, Влатко, Сувремене сигурносне политике државе и национална сигурност почетком 21. стољећа, Голден мар­кетинг – Техничка књига, Загреб, 2008.
  22. Telo, Mario, The European Union and global governance, Routledge, New York, 2009.
  23. Weldes, Jutta, Constructing National Interests The United States and Cuban Missile Crisis, University of Minnesita Press, Minneapolis, 1999.
  24. Ванковска, Билјаш Мегународна безбеднсот: критички пристап, Филозофски факултет, Скопје, 2011.
  25. Ванковска, Билјана, Институциите на Европската унија, Филозофски факултет, Скопје, 2008.
  26. Вивер, Оле, Бузан, Бери, Калструп, Мортен, Леметр, Пјер, Идентитет, миграција u Новата безбедносна агенда во Европа, Академски печат, Скопје, 2010.
  27. Вајденфелд, Вернер, Веселс, Волфганг, „Европа од А до Ш” (прирачник за европска интеграција), Сојузна централа за политичко образование, Фондација Конрад Аденауер, Секретариат за европски прашања на Владата на Република Македонија, (второ из­дание), Скопје, 2009.
  28. Договор од Лисабон – консолидирана верзија, Konrad Adenauer Stiftung во Република Македонија, Скопје, 2011.
  29. Report on the Implementation of the European Security Stra­tegy Providing Security in a Changing World-Brussels, 11 December 2008, S407/08.
  30. Treaty on European Union (Maastricht Treaty on 7 Febru­ary 1992), Official Journal C191, 29 July 1992.
  31. Treaty of Amsterdam amending the treaty on European Union (Amsterdam, on 2 Octomber 1997), Official Jour­nal C340, 10 November 1997.
  32. Treaty of Lisbon (Lisbon, 13 December 2007), Official Jour­nal C 360, 17 December 2007
  33. http://www.csseguide.com/showthread.php/2976-definitionquot-NATIONAL-INTEREST-quot
  34. http://www.highbeam.com/doc/lO86-nationalinterest.html
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 327+355.02(4) 169-200
ç