Изабери језик:
Тема броја

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР ОСНАЖИВАЊА ПОСЕБНО УГРОЖЕНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ОБРАЗОВАЊЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И СTРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У СРБИЈИ

Сажетак

Роми су од свих националних мањина у Србији у најнеповољнијем положају по свим социјалним, демографским, економским, културним и другим показатељима. Мада је у претходној деценији одређеним мерама, политикама и стратегијама доста урађено на унапређењу положаја Рома, они су на најнижој лествици друштвене хијерархије, суочени са бројним негативним стереотипима и предрасудама, великом етничком дистанцом, необразованошћу, незапосленошћу и сиромаштвом. Образовање, као једно од најактуелнијих питања, кључ је за социјалну промоцију Рома, за излазак из зачараног круга сиромаштва и побољшање њиховог материјалног и социокултурног положаја. У раду се на основу званичних података пописа становништва сагледава образовна структура Рома и огроман јаз који постоји у односу на општу популацију, као и међународни и национални правни оквир у области образовања припадника ромске националне мањине. Посебно се разматра Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025.године, а у оквиру ње образовање као једна од пет области кључних за унапређење економског положаја, социјалну мобилност и пуну интегрисаност Рома у све сфере друштвеног живота.

кључне речи:

Референце

  • Декларација о правима припадника националних или етничких, верских и језичких мањина, 1992., Internet, http//www.ffzg.hr/hre-edc/dkl-manjine.htm, 16/09/2019.
  • Ђурић Владимир, Танасковић Дарко, Вукмировић Драган, Лађевић Петар, Етноконфесионални и језички мозаик Србије, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
  • Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Инструменти Савета Европе –  људска права, Београдски центар за људска права, Београд, 2000.
  • EPSCO, An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 – Council Conclusions adopted EPSCO on 19 May 2011.
  • Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ,  бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр.1/03-Уставна повеља и Службени гласник РС, бр.72/09 и 97/13-одлука УС.
  • Закон о националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр.72, Београд 2009.
  • Закон о службеној употреби језика и писма, Службени гласник РС, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/2010, Београд.
  • Закон о основама система образовања и васпитања Службени гласник РС, бр. 72/09,52/11 и 55/13
  • Закон о предшколском образовању и васпитању, Службени гласник РС; бр. 18/10
  • Закон о средњем образовању и васпитању,Службени гласник РС, бр.56/13
  • Закон о високом образовању, Службени гласник РС, бр.76/05, 97/08, 44/10,93/1289/13
  • Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Службени гласник РС, бр. 72/09
  • Mirga Andžej, Leh Murz, Romi, Razlike i netolerancija. AKAPIT, Beograd, 1997.
  • Митровић Александра,  “Положај Рома у друштву”, Положај мањина у СР Југославији (уред. Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ,  Београд, 1996.
  • Митровић Александра, “Интеграција деце из ромске етничке групе у образовни систем”, у: Цигани/Роми у прошлости и данас (уред. Милош Мацура), САНУ, Београд, 2003.
  • Official Journal of the European Communities, C 153, 89/C-153/02, Internet, www.eur-lex.europa.eu 13/08/2016.
  • Платформа за стратегију интеграције националних мањина у Републици Србији, Форум за етничке односе, Београд, 2016.
  • Радушки Нада,  Идентитет и интеграција Рома у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  • Симић, Ђура, “Школовање и образовање као услов социјалне-друштвене промоције Рома“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији (ур.Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996.
  • Стратегија развоја образовања у Србији до 2020, Службени гласник РС, бр. 107/12.        
  • Стратегија за унапређење положаја Рома 2009-2015, Службени гласник РС, број 27/09.
  • Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025.године, Службени гласник РС, бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11,68/12-УС,72/12, 7/14-ус и 44/14.
  • Strasbourg Declaration on Roma, Council of Europe High Level on Roma, Strazbourg, 20 October 2010, CM (2010) 133 final 20.10.2010, Internet,  https// search.coe.int, 27/09/2019.
  • Tomova, Ilina,  The Gypsies in the Transition period, International Center for Minority Studies and Intercultural Relation, Sofia, 1995.
  • Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe Treaty Series, Strazbourg, 1995.
  • CERD, UN Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, 1995, Internet, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd, 13/08/2019.
периодика Социјална политика 1/2020 1/2020 УДК 376.7:316.66(=214.58)(497.11) 9-27
ç