Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОБАВЕШТАЈНА АКТИВНОСТ У ФУНКЦИЈИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Једна од основних функција сваке савремене државе јесте, између осталог, достизање, очување и унапређење националне безбедности, као и активно учешће у постојећим регионалним и међународним безбедносним аранжманима, имајући у виду актуелне глобализоване изазове и претње безбедности на почетку XXI века. Уз стални развој сложених организационих и функционалних безбедносних мера, радњи, активности и процедура, на врху пирамиде безбедносних послова је и реализација обавештајне активности, чија се основна функција огледа у правовременом, објективом, сталном и сврсисходном обавештавању државних органа о свим дешавањима у ближем и ширем окружењу државе (стању и приликама у другим државама) и актуелним и потенцијалним изазовима и претњама националној, али и регионалној и међународној безбедности. У том смислу се издвајају две кључне функције обавештајне активности у оквиру деловања постојећих субјеката система националне безбедности: обавештајно-информативна функција у циљу креирања и реализације спољне политике; и обавештајно-безбедносна и превентивна функција везана за извршавање традиционалних послова безбедности. У свим модерним државама ове функције обавештајне активности се међусобно преплићу, што се може неспорно утврдити анализом функционисања њихових система националне безбедности, односно обавештајно-безбедносних установа и других субјеката система националне безбедности (полиције, криминалистичко-обавештајних служби), који делују на темељу утврђених стратегија и закона националне безбедности, као и матичних закона и других правних прописа.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бајагић, Младен, „Инострана искуства у развоју теоријског и организационог концепта контраобавештајне активности“, Безбедност, Год. IL, 1-2/2009, Београд, стр. 370-385.
  2. Бајагић, Младен, Методика обавештајног рада, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2010.
  3. Бајагић, Младен, “Национални обавештајно-безбедносни системи у борби против савремених претњи безбедности. У зборнику: Ћулибрк, Ж. (ур.) (2012). Друштвена реакција на савремене облике угрожавања безбједности, VI научни скуп “Дани безбједности”, Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту Универзитета Синергија, стр. 63-75.
  4. Бајагић, Младен, „Неолиберални институционализам у међународним односима и студијама безбедности“, Српска политичка мисао, година XX. vol. 39. No 1/2013, стр. 127-158.
  5. Бајагић, Младен, „Обавештајна активност у систему политичке власти“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, Год. (XXIII)X, Vol. 28, бр. 2/2011, стр. 349-370.
  6. Bajagić, Mladen, “Theoretical foundations and practical importance of the criminalistic intelligence activities”. Ревија за криминологију и кривично право, Vol. 48, бр.3/2010, str. 193-212.
  7. Бајагић, Младен, Улога и значај техничког метода (Technical Intelligence) у прикупљању обавештајних информација (кумулативна војнотехничка информација). Београд: Војно технички институт, Vol. 46, Бр. 3, стр. 1-108.
  8. Bajagić, Mladen, “Why ’Theory of Intelligence Activities’”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, Год. (XXIV)XI, 33, No. 3/2012, pp. 299-325.
  9. Бајагић, Младен, Шпијунажа у XXI веку – савремени обавештајно-безбедносни системи (друго допуњено издање), Марсо, Београд, 2010.
  10. Born, Hans and Loch K. Johnson (eds) (2005). Who’s watching the spies: establishing intelligence service accountability, Dulles, Virginia: Potomac Books, Inc.
  11. Brown, Chirs and Kirsten Ainley, Understanding International Relations (third edition). Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  12. DeConde, Alexander, et al. (eds.), Encyclopedia of American Foreign Policy: studies of the principal movements and ideas, New York: Gale Group, Charles Scribner’s Sons, 2002, p. 801.
  13. Драгишић, Зоран, “Национална безбедност – алтернативе и перспективе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, Год. 17, Vol. 28, бр. 2/2010, стр. 217-232.
  14. Гаћиновић, Радослав, “Друштвени извори угрожавања капацитета система безебдности државе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, Год. 19, Vol. 35,бр. 1/2012, стр. 131-148.
  15. Гаћиновић, Радослав, „Спољни неоружани облици угрожавања капацитета државе“, Српска политичка мисао, год. 20. vol. 39, број 1/2013, стр. 105-126.
  16. Donelly, J. Jack, Realism and International Relations, Cambridge University Press, New York, 2000.
  17. Elman, Colin and Miriam Fendius Elman (eds), Progress in international relations theory: appraising the field. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2003.
  18. Johnson, Loch K. (ed) (2007). Strategic Intelligence (Volumes 1-5), Westport, Connecticut, London: Praeger Security International.
  19. Joseph J. Romm, Defining National Security: The Nonmilitary Aspects, Council of Foreign Relations. New York, 1993.
  20. Кегли,Чарлс В. Јр. и Јуџин Р. Виткоф (2004), Светска политика: тренд и трансформација, Београд, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука и Дипломатска академија, 2004.
  21. Lathrop, Charles E., The literary spy: the ultimate source for quotations on espionage and intelligence, Yale University Press New Haven and London, 2004.
  22. Lerner, K. Lee, Lerner, Brenda Wilmoth (eds) (Vol. I, II, III), Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, New York: Gale Group, Inc., a division of Thomson Learning, Inc., 2004.
  23. Лишанин, Младен, “Нормативни vs. стварни модел креирања и рализације спољне политике у политичком систему Србије (2)”, Српска политичка мисао, Год. 18, Vol. 31, бр. 1/2011. стр. 187-208.
  24. Miller, Benjamin, „The Concept of Security: Should it be Redefined?“, Journal of Strategic Studies, Vol. 24, Issue 2/2001, pp. 13-42.
  25. Ransom, Harry Howe, Central Intelligence and National Security, Cambridge: Harvard University Press., 1959.
  26. Romm, Joseph J. Defining National Security: The Nonmilitary Aspects. Council of Foreign Relations. New York, 1993.
  27. Sebastian, Rosato (2003). „The Flawed Logic of Democratic Peace Theory“. In American Political Science Review, Volume 97; Issue 4/2003, pp. 585-602.
  28. Scott, Len, Jackson, Peter, “The Study of Intellige ce in Theory and Practice“, In: Intelligence and National Security, Vol.19, No.2, Summer 2004, pp.139 – 169.
  29. Scruton, Roger, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought (3rd edition), New York: Palgrave Macmillan, 2007.
  30. Shulsky, Abram, Silent Warfare: Understanding the World Intelligence, Princeton: princeton University Press., 2002, pp. 137-138.
  31. Treverton, Gregory F., Gabbard, Bryan C., Assessing the Tradecraft of Intelligence Analysis, Santa Monica, Rand, 2008.
  32. Troy, Thomas F., “The ‘Correct’ Definition of Intelligence”, In International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 5, No. 4. (1991), p. 442.
  33. Caparini, Marina, Challenges of control and oversight of intelligence services in a liberal democracy, Geneva: Geneva Centre fot the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2002.
  34. Warner, Michael, “Wanted: A Definition of Intelligence,” in Studies in Intelligence 46/3 (2002).
периодика Политика националне безбедности 1/2013 УДК 355.40+327.84]:355.02 61-86
ç