Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАН И ЕВРОПА

НЕКОНТРОЛИСАНА СИЛА КАО ИНСТРУМЕНТ ОСВАЈАЧКЕ ПОЛИТИКЕ ОСМАНСКИХ ВЛАСТИ НА БАЛКАНУ

Сажетак

Неконтролисана сила османских власти није била стихијна већ систематична, у функцији њихове освајачке политике. Насиље османских власти у балканским земљама различито се испољавало у периоду јаке централне власти и у периоду њеног слабљења. Док је централна власт била снажна, основни облици насиља на још неосвојеним територијама били су у функцији пустошења пограничних територија ради њиховог лакшег заузимања и материјалног исцрпљивања у периоду вазалства. Kaдa би нека територија била коначно заузета, насиље je било у функцији подмлађивања војних редова и државне администрације хришћанским робовима, као и у функцији прикупљања пореза за царску благајну. Када је ослабила централна власт, насиље је попримило нове облике застрашивања и материјалног исцрпљивања.

кључне речи:

Референце

  1. Angelov, D., „Certains aspects de la conquête des peuples balcaniques par les Turcs“, Byzantinoslavica, 17, 1956.
  2. Беј, Е., Алах је велики, Београд, 1937.
  3. Белдачину, И., „Почеци – Осман и Орхан“, Р Мантран, ур.: Историја Османског царства, Београд, 2002.
  4. Белдачину, Н., „Организација Османског царства“, Р. Мантран, ур., Историја Османског царства, Бео­град, 2002.
  5. Buliett, R. W., Conversion to Islam in the Middle Period: An Essay in Quantitative History, Cambridge, 1979.
  6. Ватен, Н., „Успон Османлија 1362-1451“, Р. Мантран, ур., Историја Османског царства, Београд, 2002.
  7. Gibbons, G., The Foundation of the Ottoman Empire, Ox­ford, 1916.
  8. Darling, L. T., Revenue Rising and Legitimacy. Tax Collec­tion and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, New York, 1996.
  9. Елезовић, Г, Турски споменици, Књига 8, Српска акаде­мика наука и уметности, Београд, 1950.
  10. Зиројевић, O., Турско војно уређење у Србији 1459-1683, Београд, 1974.
  11. Imber, C., The Ottoman Empire 1300-1481, Istambul, 1990.
  12. Иналџик, Х., Османско царство, Београд, 1974.
  13. Исаков, И., “Привредни живот на Блакану у средњем веку”, Књига о Балкану, Београд, 1936.
  14. Јефтић, М., «Ханефијски фикх и модерна српска правна историја», Анали Правног факултета у Београду, бр. 2, 2007.
  15. Јиречек, K., Историја Срба, Београд, 1952.
  16. Johnson, Ј. Т. Just War and Jihad: Historical and Theore­tical Perspectives on War and Peace in Wrestern and Islamic Tradition, New York, 1991.
  17. Kadly-Nagy, Г., “The Holy War (jihad) in the First Centuri­es of the Ottoman Empire”, Harvard Ukrainian Studies, 3-4, 1980.
  18. Kafadar, Ц., Between Two Worlds: The Constitution of the Ottoman State, Berkeley, 1995.
  19. Lindner, P., “Stimulus and Justification in Early Otto­man History”, Greek Orthodox Theological Review, br. 27, 1982.
  20. Ménage, V., “Some Notes on the Devshirme”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, br. 29, 1966.
  21. Милојевић, М. С., Одломци историје Срба и српских југословенских земаља у Турској u Аустрији, Београд, 1872.
  22. Mihaljčić, R., Kraj srpskog carstva, Beograd, 1975.
  23. Новаковић, С., Балканска питања, Београд, 1906.
  24. Новаковић, С., Срби и Турци XIV и XV века, Београд, 1933.
  25. Његован, 3., „Пољопривреда време у турске власти“, Пољопривреда средњовековне Србије, Београд, 1997.
  26. Pamuk, S., Monetary History of the Ottoman Empire, Cam­bridge University Press, 2000.
  27. Петровић, М., Финансије и установе обновљене Србије, Београд, 1911.
  28. Stavrinos, S., The Balkans since 1453, New York, 1958.
  29. Sugar, F., Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804, Lonodn, 1977.
  30. Ћоровић, В., Илустрована историја Срба, Књига четврта, Београд, 2006.
  31. Febvre, Л., “Review of Köprülü, Les origines de l’empire ottoman“, Annales: Economies, sociétés, civilisations, 9, 1937.
  32. Шкриванић, Г., Косовска битка, Историјски институт НP Црне Горе, Цетиње, 1956.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 94(560)(470)”12/19” 59-86
ç