Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

НАСИЛНИ ОБЛИЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ: MOБИНГ; ПРИКАЗ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА У ЗДРАВСТВЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Сажетак

Предмет рада јесте проблематика мобинга, сагледана кроз анализу утицаја ове појаве на човека у радној средини. Конкретно, анализира се случај мобинга у јавној управи/администрацији, тачније у домовима здравља у Србији, односно Београду. Како мобинг представља врсту социјалног насиља, али првенствено – облик насилне комуникације, вербалне или невербалне, случај који приказујемо у раду, пример је такве врсте насилног општења у државној (јавној) управи. Поменућемо и неке од дефиниција, као и тренутне начине борбе против мобинга у Србији, кроз осврт на психолошко одређење агресије, односно поменутог насилног понашања које доводи до ове појаве у јавним институцијама, а кроз конкретан пример у здравству.

Циљ рада је, да се, на основу поменутог случаја мобинга у здравству, укаже пажња на изналажење начина превазилажења овакве социјалне аномалије, уз помоћ превентиве, у виду едукација и оснаживања радног човека, посебно на нивоу државе (државних институција).

Од метода, коришћена је студија (вишеструког) случаја, уз инструмент интервјуа са председницом синдиката лекара, односно са мобингованим представницима синдиката, у смислу сагледавања феномена који се појавио на нивоу јавне управе и администрације, а у сфери друштвених наука. Резултати рада требало би да донесу свеобухватну промену увида у дефиницију и значења феномена, на сврсисходан ниво применљивости, како на нивоу појединца у радној средини, тако и на државној лествици посматрања.

кључне речи:

Референце

  • Големан Данијел, Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2009.
  • Диги Леон, Преображај јавног права, Геца Кон, Београд, 1913.
  • Жилић Марија, Јанковић Јoсип, “Насиље”, Социјалне теме, Загреб,
  • КостелићМартић Андреја: Мобинг: психичко малтретирање на радноме мјесту, Школска књига, Загреб, 2005.
  • Миленковић Дејан, Јавна управа: одабране теме, Чигоја, Београд, 2013.
  • Радић Радивој, „Две цртице о мобингу у средњем веку“, Годишњак за друштвену историју, 2, 2011, Одељење за историју, Филозофски факултет, Београд.
  • Симеуновић Драган, Теорија политике 1. део, Удружење “Наука и друштво” Београд, 2002.
  • Томић Зорица, Комуникација и јавност, Чигоја, Београд, 2004.
  • Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
  • Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017.
  • Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, одлука УС и 113/2017.
  • Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 94/2016.
  • Посебан колективни уговор за државне органе Службени гласник РС, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018, 34/2018.
  • Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 1, јануар 2015.
  • Laymann, Heinz: Mobing and Psychological Terror at Work Places, Violence and Victims, 5 (1990)
  • Se, The definition of mobbing at workplaces, http://www.leymann.se/English/12100E.HTM, 24/01/2019
  • http://www.vds.rs/PodrskaZrtvamaMenu.htm, 30/01/2019
  • http://www.vds.rs/PrimerOobracanjaSluzbiVDSInfoIPZ.htm, 30/01/2019
  • https://www.eurofound.europa.eu/country, 29/01/2019
  • http://www.ramrrs.gov.rs/, Интернет: 28/01/2019
  • https://mobing.rs/category/aktivnosti/, 28/01/2019
периодика Политичка ревија 3/2019 3/2019 УДК 343.62-057.16:614.2 169-187
ç