Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАРОДНА И ФИЛОЗОФСКА МУДРОСТ У ДЕЛУ КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ

Сажетак

У овом раду аутор настоји да апстрахује основне ставове К. Атанасијевић о творевинама српског народног духа и елементима њихове филозофичности. Промишља се мисаона позиција К. Атанасијевић о теоретској могућности српског културног наслеђа да постане основа конституисања самосвојне филозофске оријентације. Аутор истиче значај K. Атанасијевић у сагледавању вредно­сти народног стваралаштва и могућности његовог прожимања са филозофијом, али и указује на потешкоће народног духа да се са нивоа искуствене непосредности, уздигне до јасно артикулисаног филозофскoг израза.

кључне речи:

Референце

  1. Атанасијевић, К. Наше нове филозофске оријентације, Београд, Нови видици, стр. 149, 1928
  2. Атанасијевић, К. Мистицизам и рационализам, Београд СКГ, бр. 2, стр. 4, 1928
  3. Atanasijevic, К.: Penseurs Yugoslaves, Beograd: Bureau Central de Presse, 1937
  4. Атанасијевић, К. Практична филозофија наших народних умотворина, Бео­град, СКГ, Л/5/6, стр. 445, 1937
  5. Атанасијевић, К. Теоријско филозофирање у нашим народним умотворинама, Скопље, Хришћанско дело, стр. 335, 1936
  6. Атанасијевић, К. Моралисање Д. Обрадовића, Југословенски расвит, год. VI, књ. св. 1,2 стр. 3, 4. 1937
  7. Атанасијевић, К. Вук Караџић као сакупљач народних умотворина, Београд, Истина, 1938
  8. Атанасијевић, К. Схватање божанства у нашим народним умотворинама, Хришћанска мисао, год V бр. 3, стр. 35, 1939
  9. Атанасијевић, К. Схватање судбине у нашим народним умотворинама, Брат­ство, XXIV књ. 49, стр. 9, 1938
  10. Атанасијевић, К. Филозофско етичка садржина наших народних пословица, Правда, 9 јануар, стр. 1. Београд, 1939
  11. Атанасијевић К. Схватање греха у мудрости нашег народа, Напред, Београд, , стр. 126.1940
  12. Атанасијевић, К. Клетва у нашим народним умотворинама. Југословенски расвит, год V, књ. 4, стр. 523, 1936
  13. Атанасијевић, К. Темељи народне етике, Напред за народ, Београд, Видовдан стр. 4, 1939
  14. Атанасијевић, К. Пријатељство и непријатељство у народној етици, Прав­да, стр. 37, 1937
  15. Атанасијевић. К. О бесмртности душе, Живот и рад, год I, књ. 1, св. 1, стр. 9, 1928
  16. Ђурић, М. Космички дух у нашем песништву, Народна одбрана, стр. 258-261, 1927
  17. Ђурић, М. Из југословенске философије –­ фраг­мен­ти, Претеча, 28. јун, 11, 1928
  18. Ђурић, М. Пред словенским видицима – прилози философији словенске културе. Београд, 1928
  19. Ђурић, М. Народна песма – философско-културна оријентација. Просветни гласник Министарства просвете, Београд, бр. 11-12, 1923
  20. Ђурић М. Видовданска етика, Загреб, Вихор, стр. 80, 1914
  21. Ђурић М. Смрет мајке Југовића, Загреб, 152, 1918
  22. Đurić, Mihailo Žunjić, Slobodan: „Philosophie in Serbien Ansätze zur Entwicklungsgeschishte und zum gegenwärtigen Stand“. In: Die serbische Gescichte heute. Mihailo Đurić und Slobodan Žunjić, München, Slavica Verlag dr. Anton Kovač, 1993.
  23. Жуњић, С. Увод у историју српске филозофије, Гледишта, вол. 40, бр. 1-2, стр. 5-77. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 1999
  24. Караџић-Стефановић, В. Српске народне пословице, у: Пантић Мирослав, Сабрана дела В. С. Караџића, Београд, Просвета, IX 1987
  25. Караџић-Стефановић, В. Српске народне пјесме, у: Недић В., Сабрана дела В. С. Караџића, Београд, Просвета, I, IV 1975
  26. Караџић-Стефановић, В. Српске народне приповијетке, у: Пантић М. Сабрана дела В.С.Караџића, Београд, итд: Просвета, књ. III 1988
  27. Кујунџић М.: Философија у Срба, Београд, Гласник Српскога ученог друштва, XXIX 1968
  28. Миловановић, М.: Философија и наука у историском развитку своме философијау Срба. Београд: Штампарија Ч. Стефановића, 1904
  29. Недељковић, Д. Наше народно реално држање према смрти, Претеча, Бео­град, стр. 38. 1928
  30. Петровић Р. Филозофија утехе Ксеније Атанасијевић, Београд, Пешић и синови, 2004
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 1 Atanasijević K.:140.8(=163.41) 235-250
ç