Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНО, ВЕРСКО И ГРАЂАНСКО У ОБРАЗОВАЊУ

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У СРПСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Сажетак

У раду се разматрају питања која су значајна за одређивање националног интереса у образовању у Србији. Данас je Србија, у европским оквирима, мала земља која стагнира и заостаје, разапета између жеље да сачува национални идентитет и да се укључи у европске интеграције. Приоритетан национални интерес у другој деценији XXI века је рад на квалитету и доступности образовања и васпитања у земљи. Надлежне установе поручују да образовна политика Србије треба да дефинише образовање као кључни фактор очувања и развоја националног и културног идентитета већинског народа и националних мањина. Планирано je васпитање младих у духу познавања језика, историје и других тековина ерпског и свих других народа који живе на просторима Србије. Одговор на питање да ли постоји нешто што би било спе­цифично за грађанина Србије не може се експлицитно дати, надидентитета нема, или се он у постојећим нормативима не види. Један од путева ка налажењу заједничког именитеља у вредностима свих народа који живе у Србији може бити промовисање универзалних вредности које обећавају одрживи развој заједнице и појединца. Главни циљ образовања постаје развијање дугорочне личне перспективе ученика: става да је живот вредност по себи, свести о томе да сваки појединац има круцијалну улогу у очувању животне средине, и спремности на солидарност пред катастрофама.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (2005) „Друштвене и политичке карак­теристике српског образовања и васпитања 1804-­2004“, у: З. Аврамовић (ур.), Два века образовања у Србији: образовне и васпитне идеје и личности у Србији од 1804. до 2004, (165-204), Београд, Институт за педагошка истраживана.
  2. Бауцал, А., Павловић-Бабић, Д. (2009) Квалитет и праведност образовања у Србији, Образовне шансе сиромашних: анализа података ПИСА 2003 и 2006, Београд, Министарство просвете Републике Србије и Институт за психологију Филозофског факултета у Београду.
  3. Димић, Љ. (2005) „Две слике просвете у Србији двадесетог века“, у: З. Аврамовић (ур.), Два века образовања у Србији: образовне и васпитне идеје и личности у Србији од 1804. до 2004, (213-244), Београд, Инсти­тут за педагошка истраживања.
  4. Джуришич-Боянович, М. (2011) «Устойчивость плю­ралистического образовательного понятия», в Пси­холого-педагогические аспекты восспитателъного процесса в системе высшего образования, том 2 (9­26), Волгоград, Волгоградская ГСХА.
  5. Ђуришић-Бојановић, М. (2005) „Зашто плурализам у образовању“, у: С. Јоксимовић (прир.), Васпитање младих за демократију, (71-93), Београд, Институт за педагошка истраживана.
  6. Закон о основама система образовања и васпитања (2009) Службени гласник Републике Србије бр.72/09.
  7. Илић, А. (2005) „Школски систем, наставници и ученици у Србији 1804-2004.“, у: З. Аврамовић (ур.), Два века образовања у Србији: образовне и васпитне идеје и личности у Србији од 1804. до 2004, (109-164), Београд, Институт за педагошка истраживана.
  8. Кнежевић, М. (2010) „Деетатизовање и декаденција“, Национални интерес, 6(3), 171-221.
  9. Ковач-Церовић, Т., Левков, Љ. (прир.) (2002) Квалитетно образовање за све: пут ка развијеном друштву, Београд, Министарство просвете и спорта Републи­ке Србије.
  10. Ковач-Церовић, Т., Граховац, В., Станковић, Д., Вуковић, Н., Игњатовић, С., Шћепановић, Д., Николић, Г., Тома, С. (2004) Квалитетно образовање за све: изазови реформе образовања у Србији, Београд, Ми­нистарство просвете и спорта Републике Србије.
  11. Langer, E. J. (1997) The power of mildful learning, Reading (MA), Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
  12. Langer, J. (2000) „Mindful learning“, Current Directi­ons in Psychological Science, 9(6), 220-223.
  13. Максић, С. (2001а) „Васпитни модел школе у функцији остваривања националних интереса“, у: С. Крњаић (ур.), Научни скуп „Ка новој школи: Педагошка истраживања и школска пракса“, Резимеи (30), Бео­град, Институт за педагошка истраживања.
  14. Максић, С. (2001б) „Улога школе у васпитању младих“, Зборник Института за педагошка истраживања, 33, 19-39.
  15. Максич, С., & Гашич-Павишич, С. (2007): „Общественные изменения и изменения в системе образования в Сер­бии (1991-2006)», в Н. К. Сергеев, Н. М. Борытко, С. Гашич-Павишич, С. Максич (ред): Образование в эпоху перемен (183-194), Белград, ИПИ, Волгоград, ВГПУ
  16. Maksić, S., Pavlović, (2011а) „School in a transitional so­ciety: The case of Serbia“, In Education between tradi­tion and modernity, International Scientific Symposium, Ohrid, 22-24 September 2011 /In press/. Skopje, Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy.
  17. Максић, С., Павловић, З. (20116) „Вредносни профил друштвене елите у Србији“, у: Зборник резимеа ca Међународног научног скупа „Даровитост и моралност“, (103-104), Вршац и др., Висока школа струковних студија за образовање васпитача и други.
  18. Martin, O.M., Mullis, I.V.S., Foy, P. (2008) TIMSS 2007 In­ternational science report. Chestnut Hill, Boston Colle­ge.
  19. Mullis, I.V.S., Martin, O.M., Foy, P. (2008) TIMSS 2007 In­ternational mathematics report. Chestnut Hill, Boston College.
  20. Национални просветни савет (2011) Образовање у Србuju: како до бољих резултата, Правци развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020. Претраживано 22. јула 2011: http://www.nps.gov.rs.
  21. Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006) Претраживано 22. јула 2011: www.gov.rs.
  22. Павловић, Ј. (2011) „Представе о образовним променама у прошлости: десет година нашег живота“, у: М. Вујачић и др. (ур.), Представе о образовним променама у Србији, Рефлексије о прошлости, визије будућности, (63-96), Београд, Институт за педагошка истраживања.
  23. Spasenović, V., Maksić S., Petrović A. (2010): „Serbien“, in: Hans Dobert, Wolfgang Horner, Botho von Kopp & Lutz R. Reuter (Hrsg.), Die Buildungssysteme Europas (689-­702) Baltmannsweiler (Germany), Schneider Verlag Ho­hengehren GmbH, Grundlagen der Schulpadagogik, Bd 46.
  24. Станковић, Д. (2011) „Образовне промене у Србији (2000-2010)“, у: М. Вујачић и др. (ур.), Представе о образовним променама у Србији, Рефлексије о про­шлости, визије будућности, (41-62), Београд, Инсти­тут за педагошка истраживања.
  25. Strategic framework for European cooperation in educa­tion and training («ET 2020») (2010) Retrieved April 21, 2010, from: http:ec//ec.europa.eu/education.
  26. Тешић, В. (2005) „Циљеви васпитања у школама у Србији (1804-2004)“, у: З. Аврамовић (ур.), Два века образовања у Србији: образовне u васпитне идеје и личности у Србији од 1804. до 2004. (65-108), Бео­град, Институт за педагошка истраживања.
  27. Хебиб, Е., Спасеновић, В. (2011) „Школски систем Србије стање и правци развоја“, Педагогија, 66 (3), 373-383.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 37.014:323.1(497.11) 203-217
ç