Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ ПОЛИТИЧКЕ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду се разматра национални идентитет, као израз индивидуалног и колективног самоодређења, у процесу политичке социјализације. У том процесу деца и други чланови друштва стичу знања о одређеној нацији, начину живота у њој, њеним вредностима и особеностима, оспособљавају се за самостални живот, прилагођавају се околностима и другим људима, усвајају политичке обрасце и кроз друштвену интеракцију обликују своје, али и друштвено понашање. Социјалне интеракције у овим контекстима помажу људима да науче и развију обрасце политичке културе, међусобну солидарност и свест о пригодности одређеној нацији, као и позитиван однос према њој. Национални идентитет је присутан још од најранијих фаза политичке социјализације у сложеној мрежи интеракција између друштва и индивидуе, најпре учењем матерњег језика и усвајањем основних елемената културе, а по­том кроз процес образовања се усвајају симболички и материјални чиниоци сопствене нације. У формирању националног идентитета учествују бројни агенси, међу којима су најзначајнији породица, школа, група вршњака, политичке организације, верске установе, средства масовних комуникација, инструменти симболичке ком­поненте политике и тд. Кроз процесе политичке социјализације, формирања и учвршћивања националног идентитета људи уче своје улоге, односно национално дефинисана очекивања која у датим друштвеним ситуацијама треба да следе.

кључне речи:

Референце

  1. Almond Abraham Gabriel, Verba Sidney: The Civic Culture: Political Atitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton, 1989.
  2. Antonić Slobodan: Nacija u strujama prošlosti: Ogledi o održivosti demokratije u Srbiji, Čigoja, Beograd, 2003.
  3. Базић Јован: “Дијалектика односа између политике и образовања’’, Зборник радова Учитељског факултета у Презрену Лепосавићу, Лепосавић 4/2010.
  4. Bazić Jovan, Sejfović Edina: ‘’Građansko vaspitanje i veronauka u osnovnim ško­lama Raškog okruga’’, Pedagogija, Beograd, 2/2010.
  5. Базић Јован: Српско питање – Политичке концепције решавања српског националног питања, Службени лист Србије и Црне Горе, Београд; Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2003.
  6. Vasović Mirjana: U predvorju politike, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  7. Веселиновић Драган: ‘’Један бесмислени експеримент – да ли је телевизор члан породице?’’, Зборник Факултета драмских уметности, Београд, 1112/2007.
  8. Gutmann Amy: Democratic Education, Princeton University Press, Princeton, 1987.
  9. Dennis Jack, Easton David, Easton Sylvia: Children in the Political System: Ori gins of Political Legitimacy, McGraw-Hill, Ney York, 1969.
  10. Ђурић Живојин: “Модернизација и питање националне државе’’, Политичка ревија, Београд, 1/2003.
  11. Easton David, Hess Robert, B: ‘’The Child’s Political World’’, in The Learning Political Behavior, Adler N. and Harrington C. (eds.), Glenview Ill: Scott, Foresman, 1970.
  12. Милошевић Јасна: “Значај националног идентитета’’, Српска политичка мисао, Београд, 1-4/2003.
  13. Parsons Talcott: Sociogical Theory and Modern Society, Free Press, New York, 1967.
  14. Петровић Небојша, Кузмановић Бора: ‘’Лични и друштвени циљеви и ставови према политичким странкама’’, Српска политичка мисао, Београд, 2/2007.
  15. Пешић Милена: ‘’Савремени медији и јавност’’, Политичкаревија, Београд, 4/2007.
  16. Podunavac Milan: Politička kultura i politički odnosi, Fakultet političkih nauka; Čigoja štampa, Beograd, 2008.
  17. Prewitt Kenneth, Dawson Robert, E: Political Socialization, Little Brown, Boston, 1969.
  18. Ренан Ернест: Шта је народ, Штампарија код Св. Саве, Београд, 1883.
  19. Smit D. Antoni: Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.
  20. Тадић Љубомир: ‘’Национално питање и демократија’’, Трећи програм, Бео­град, 2/1990.
  21. Чичкарић Лилијана: ‘’Теоријско-хипотетички оквир за истраживање поли­тичке социјализације у породици’’, Социолошки преглед, Београд, 3/2005.
  22. Frazer Elizabeth: ‘’The ideal of political education’’, Oxford Review of Education, Oxford, 1-2/1999.
  23. Hess D. Robert, Torney Judith: The Development of Political Attitudes in Children, Aldine, Chikago, 1967.
  24. Šalaj Верто: ‘’Modeli političkog obrazovanja u školskim sustavima europskih dr­žava’’, Politička misao, Zagreb, 3/2002.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 323.1:316.736 335-354
ç