Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНИ ДЕМОКРАТСКИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ ПО ПОПИСУ 2011. ГОДИНЕ

Сажетак

У раду се анализира становништво Србије (без Косова и Метохије) према најновијем попису из 2011. године, са посебним освртом на квантитативне и квалитативне етнодемографске проме­не које су се десиле у последњем међупописном раздобљу (2002-­2011). Дат је преглед националне структуре Републике Србије по територијалним целинама (Србија-север и Србија-југ), регионима (Београдски регион, регион Војводине, регион Шумадије и Запад­не Србије и регион Јужне и Источне Србије), а у оквиру њих по областима и општинама. Истакнут је значај фактора који детерминишу и мењају етничку слику појединих подручја, као што су етнички диференциран природни прираштај, разлике у миграционом салду по националности и промене приликом изјашњавања о националној припадности. Такође, анализа просторног размештаја становништва Србије је показала изражен процес етничке хомогенизације карактеристичан за припаднике појединих етничких заједница. Етностатистички подаци последњег пописа становни­штва несумњиво су од велике важности јер указују на правац и интензитет промена у етничкој структури Србије што је резултат различите популационе динамике националности, политичких, социо-економских, културних и других чинилаца.

кључне речи:

Референце

  1. Башић Г “Демографија и политика мултикултуралности”, у: Мацура Милош и Гавриловић Ана (ур.), Еволуција популационе политике и Србији 1945­-2004, САНУ, Београд, 2005.
  2. Биговић, Р. «Црква, нација и национални програм», Српска политичка мисао, бр. 1-4/2000/2002, стр. 223-229.
  3. Гиговић, Љ. “Етнички процеси становништва Новог Пазара у другој половини XX века”, Демографија, књ.6/2009, стр.133-148.
  4. Кривокапић Б. “Неки проблеми у вези са правном уређеношћу положаја мањина у СР Југославији”, у: Становчић Војислав (ур.), Положај мањинау Савезној Републици Југославији, САНУ, књ. 19, Београд, 1996.
  5. Радушки, Н. Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој, Институт друштвених наука, Београд, 2007.
  6. Радушки, Н. “Демографске компоненте националног идентитета”, Српска политичка мисао, вол. 31, бр.1/2011, стр. 321-336.
  7. Радушки, Н. “Етничка слика Србије на почетку 21. века”, Наше теме – Бела куга, 2006, стр. 52-62, Службени гласник, Београд.
  8. Радушки Н. “Образовање као кључ за интеграцију Рома у друштво”, Политичка ревија, вол. 19, бр. 1/2009, стр. 189-205.
  9. Републички завод за статистику, Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011., књ. 1, РЗС, Београд, 2012.
  10. Републички завод за статистику Национална или етничка припадност; Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002., књ. 1, РЗС, Београд, 2003.
  11. Спасовски, М. “Територијални размештај народа и националних мањина у СР Југославији, Југословенски преглед, бр. 1/1994, стр. 27-39.
  12. Степић, М. “О српском геополитичком идентитету”, Српска политичка мисао, вол. 36, бр.2/2012, стр. 11-40.
  13. Цвијић, Ј. Балканско полуострво и јужнословенске земље. Завод за издавање уџбеника, Београд, 1966.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 323.1:314.9(497.11)"2011" 11-28
ç