Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, КУЛТУРА И ЕТИКА

МОРАЛНЕ НОРМЕ И ГРАЂАНСКО ПРАВО СА ОСВРТОМ НА ПРАВА ПРОНАЛАЗАЧА

Сажетак

Предмет рада је анализа начина усклађивања грађанскоправних са моралним нормама, са акцентом на начину, код кога правно допуштено понашање одређују моралне норме, на чије поштовање правна норма обавезује, не наводећи их конкретно. Циљ аутора је да укажу на проблеме који при примени оваквих норми настају, углавном око утврђивања садржине морала. Аутори за пример узимају Закон о патентима, који патентирање проналазака допушта ако њихова комерцијална употреба, између осталог, неће бити противна моралу. Констатујући да су биотехнолошки проналасци најчешћи предмет процене о којој је реч, аутори износе бројне аргументе против овакве регулативе, закључујући да она није применљива у свакој грани права, а посебно не у патентном праву. То нарочито зато, што се и проналазак који због неморалности није патентиран ипак може користити. Стога је њихов предлог да се моралност комерцијалне употребе проналаска не процењује када он већ настане, у оквиру патентног права на основу правне норме која упућује на моралне; већ методом преузимања моралних норми у правне већ при регулисању (научних) истраживања која претходе настанку проналазака.

кључне речи:

Референце

  Књиге

  1. Bentley, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  2. Варга, Синиша, Право конкуренције, Факултет за правне и пословне студије и Прометеј, Нови Сад, 2007.
  3. Гамс, Андрија; Ђуровић, Љиљана, Увод у грађанско право, Научна књига, Београд, 1990.
  4. Идрис, Камил, Интелектуална својина моћно средство економског раста, Завод за интелектуалну својину Србије и Црне Горе, Београд, 2003.
  5. Клајн, Иван; Шипка, Милан, Велики речник странихречи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  6. Келзен, Ханс, Општа теорија права и државе, Београд, 1951.
  7. Лукић, Радомир, Социологија морала, Београд, 1967.
  8. MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie, Graeme, Contemprorary Intellec­tual Property: Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  9. Марковић, Слободан, Патентно право, Номос, Београд, 1997.
  10. Марковић, Слободан, Право интелектуалне својине, Службени гласник, Београд, 2000.
  11. Миловановић, Драгиша, Помирити се са собом, Гоја, Београд, 2008.
  12. Радбрух, Густав, Филозофија права, Нолит, Београд, 1980.
  13. Симић, Мирољуб; Ђорђевић, Срђан; Матић, Дејан, Увод у право, Правни факултет, Крагујевац, 2009.
  14. Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989.
  15. Shiva, Vandana, Protect or Plunder? Understanding Intellectual Property Rights, Zed Books, London & New York, 2001.
  16. Фулер, Лон. Л., Moралност права, Правни Факултет, Београд, 2001.
  17. Царић, Славко, Правни положај привредних организација, Центар за привредни consulting, Нови Сад, 2000.

  Зборници

  1. Јовановић, Слободанка, «Заштита интелектуалне својине у области биотехнологије», У: Избор објављених радова стручњака Завода 1920-2000, књига прва, (уредник: Милорад Теслић), Савезни завод за интелектуалну својину, Београд, 2000.

  Чланци

  1. Бабић, Илија, «Добри обичаји, трговински обичаји и узансе правила морала и извор права», Право и привреда, бр. 3-4/1997.
  2. Вукадиновић, Гордана, «Хумана будућност и право неки проблеми биоетике», Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2006.
  3. Врачар, Стеван, «Морално оправдање државноправних аката», Архив за правне и друштвене науке, Удружење правника Србије, Београд, бр. 2/1978
  4. Дабовић, Душан; Игњатовић, Ива, «Регулисање примене биотехнологије генетички модификованих организама», Правни живот, Удружење правни­ка Србије, Београд, бр. 9/2006.
  5. Ивањко, Шиме, «Више вриједе добри обичаји него добри закони», Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 6-7/1986.
  6. Клајн-Татић, Весна, «Етичка и правна питања генске терапије», Правни жи­вот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 9/2006.
  7. Марковић, Миливоје, „Генералне клаузуле фрагментарна скица за студију о правним стандардима“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 1968.
  8. Павчник, Маријан, «Морал као извор права», Архив за правне и друштвене науке, Удружење правника Србије, Београд, књ. XXXVlII, бр. 4/1982.
  9. Перовић, Слободан «Појам и примена добрих пословних обичаја», Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 1/1982.
  10. Спасић, Видоје, «Могућности заштите творевина из области биотехнологије по основу интелектуалне својине», Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 11/2002.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 174+347.77.01 311-336
ç