Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

МОГУЋИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ ПРИМЕНЕ НАЧЕЛА СУПСИДИЈАРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Принцип супсидијарности као темељно начело расподеле надлежности, и у теоријском и у позитивно-правном смислу је недореченo и недовољно јаснo. Ни данас не постоји једна јединствена дефиниција овог појма нити критеријуми које треба применити да би се он операционализовао. Ако се пође од најширег схватања оличеног у изразу „најближе грађанима“, овај појам обухвата не само „вертикалну“ супсидијарност, односно „спуштање“ појединих надлежности и конкретних послова на ниже нивое власти, већ и „хоризонталну“ која се односи на преношење одређених послова власти на недржавне субјекте, укључујући и приватни сектор. Темељна реформа управе захтева утврђивање детаљне „мапе“ супсидијарности у Републици Србији чији крајњи резултат треба да буде стварање динамичне „база података“ свих надлежности и конкретних послова које централна и нижи нивои власти, односно органи на свим нивоима, сходно Уставу и закону обављају. Таква интерактивна база „вертикалне“ расподеле надлежности, између осталог, треба да доведе и до правилне „хоризонталне“ расподеле и значајног смањења конкретних послова које данас обављају различити државни, покрајински и општински органи власти. „База“ је основ за стварање рационалније, ефективније, економичније и ефикасније јавне управе. Међутим, за успостављање „базе“ неопходан је адекватан методолошки приступ, посебно у „рашчлањивању“ појединих врста послова из надлежности у појединим Уставом и законом утврђеним областима. У овом раду, понуђен је један од могућих методологија за успостављање ефикасне „базе података“ која је неопходна за успешан процес транзиције у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Вујачић, Илија, „Принцип супсидијарности и статус Београда“ у зборнику: Београд – демократска метропола (приредили: Вукашин Павловић, Славиша Орловић), Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – Центар за демократију, Београд, 2009.
  2. Вујачић, Илија „Држава, демократија и супсидијарност“ у зборнику: Савремена држава (приредили: Павловић, Вукашин., Стојиљковић Зоран, Konrad Adenauer Stiftung, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – Центар за демократију, Београд, 2008.
  3. Вучетић, Дејан, Децентрализација у континенталним правним системима (докторска дисертација), Универзитет у Нишу, Правни факултет, Ниш, 2012.
  4. Ђорђевић, Снежана, Миленковић Дејан, Прокопијевић Мирослав, Студија о примени начела супсидијарности у Републици Србији (радни материјал), Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Београд, децембар 2013.
  5. Ђулабић, Ведран, „Неки развојни процеси уређења локалне самоуправе у Рпеублици Хрватској“, Хрватска јавна управа, Загреб, бр. 1/2005.
  6. Лилић, Стеван, Миленковић, Дејан, Јавне службе у југословенском праву, Правни факултет у Београду, Београд, 1999, стр. 88-94.
  7. Marcou, Gérard, Local authority competences in Europe, Council of Europe,
  8. Миленковић, Дејан, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  9. Миленковић, Дејан, Попис надлежности и одговорности на централном, окружном и локалном нивоу власти у Србији са Мапом стања децентрализације и субсидијаритета (радни материјал), Министарство регионалног развоја и  локалне самоуправе, Београд, јул 2013.
  10. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  11. Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и др.
  12. Закон о главном граду, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  13. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  14. Закон о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 70/2007.
  15. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводина, Службени гласник РС, бр. 99/09, 67/2012 – Одлука УС.
  16. Статут АП Војводина, Службени лист АП Војводине, бр. 17/09.
  17. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи, Службени лист АПВ, бр. 4/10.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 35.071.6(497.11) 91-110
ç