Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОДЕЛИ ДНЕВНИХ НОВИНА У 21. ВЕКУ КРИЗА И СТРАТЕГИЈА ОПСТАНКА – ПРИМЕР СРБИЈЕ

Сажетак

Текст представља сублимацију дела закључака до којих je аутор дошао током припреме докторске дисертације. Реч је о налазима вишегодишњег истраживања, теоријског и емпиријског карактера, који нуде конкретан увид у стање у свету медија и новинарства, посматран кроз координате најфреквентнијих тема у тој области. Резултат је анализе реализоване из угла оног дела медијске индустрије (дневне новине) који је на посебном удару изазова времена, те су у том пољу највидљивији и ефекти, о којима се, пак, свакодневно ћути, а чије последице се из различитих разлога мистификују.
Предмет истраживања је однос уређивања и пословања, а крајњи циљ формулисања оптималног модела рада медија данас, који би омогућио стабилност пре свега тих медија чији опстанак је највише угрожен. С тим у вези, испитивана је и доказана генерална хипотеза, која указује на то да је формулисање успешног модела за дугорочну пословну стабилност медија условљено превагом позитивног утицаја медијског управљања над негативним утицајем екстерних фактора по рад медија.

кључне речи:

Референце

  • Benton, Joshua. 2014. “The leaked New York Times innovation report is one of the key documents of this media age.” Nieman Lab. Poslednji pristup 5. decembra 2018. godine. http://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-age/.
  • Evetts, Julia. 2003. “The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World”. International Sociology 18 (2): 395–41.
  • Matić, Jovanka. 2012. „Strukturni uzroci krize informativne štampe u Srbiji.” Godišnjak FPN, br. 8: 167-182.
  • Matić, Jovanka, glavni istraživač. 2013. „Prikrivena kontrola – ugrožavanje medija u Srbiji.” Medija centar Srbije. World Association of Newspapers and News Publishers. Poslednji pristup 12. decembra 2018. godine http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2014/Prikrivena-kontrola-ugrozavanje-medija-u-Srbiji.pdf.
  • Milutinović. R. Irina. 2016. „Jedan problem medijske politike: samoregulacija kao izazov novinarske profesije na mreži.” Srpska politička misao, 53 (3): 59-75.
  • Örnebring, Henrik. 2009. “Two professionalisms of journalism: Journalism and the changing context of work”. Reuters Institute for the Study of Journalism. Poslednji pristup 23. marta 2018. godine. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Two_Professionalisms_of_Journalism_Working_Paper.pdf.
  • Petković, Brankica, ed. 2014. Media Integrity Matters, Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism. Ljublјana: Institute for Contemporary Social and Political Studies.
  • Petković, Brankica, Bašić Horvatin, Sandra i Sanela Hodžić. 2014. „Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti”. Medija centar Sarajevo. Poslednji pristup 30. aprila 2016. godine. https://www.media.ba/sites/default/files/znacaj_medijskog_integriteta_vracanje_medija_i_novinarstva_u_sluzbu_javnosti.pdf.
  • Penezić, Slobodan. 2018. „Odnos uređivanja i poslovanja medija u uslovima krize medija.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Tjurou, Džozef. 2012. Mediji danas I. Beograd: Clio.
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 070(497.11)“20“ 299-326
ç