Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МИГРАНТСКА КРИЗА У ЕВРОПИ: НА РАЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНИХ И ФИЛАНТРОПСКИХ МОТИВА

Сажетак

У раду је анализирана актуелна мигрантска криза, кроз историјске, нормативне и институционалне корелате. Рад је конципиран у две истраживачке јединице. У првој, коаутори анализирају нормативни дизајн међународних миграција и понашање европских институција у актуелној кризи. Аутори полазе од тезе да миграциону платформу Европске уније карактерише одсуство системског приступа, ad hoc реакције и давање приоритета очувању европских и националних граница у односу на заштиту људских права. Друга истраживачка целина посвећена је анализирању улоге Србије у међународним мигрантским токовима, који су се слили у Европу током 2015. године.

кључне речи:

Референце

  1. Вуковић, Дренка, „Реадмисија и управљање миграцијама“, Годишњак ФПН, vol. 3, br. 3, 2009.
  2. Filip Dragović, „Kako čuvati europske granice?“, Političke analize, vol. 3, No 12, 2012.
  3. Castles, Stephen Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective, Conference on Theories of Migration and Social Change St Anne’s College, Woodstock Road, July 2008, http://www.imi.ox.ac.uk/events/theories-of-migration-and-social-change/castles.pdf.
  4. Весна Лукић, Две деценије избеглиштва у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2015.
  5. Neumayer, Eric,Bogus refugees? The determination to Western Europe, LSE Research online, 2004., http://eprints.lse.ac.uk/580/1/ISQ%28Asylum%2949%283%29FINAL.pdf.
  6. Park, Jeanne, Europe’s Migration Crisis, http://www.cfr.org/migration/europes-migration-crisis/p32874, (01/10/2015).
  7. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Анатомија савремене државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  8. A New Beginning: Refugee Integration in Europe, UNHCR, September 2013, http://www.unhcr.org/52403d389.html, (03/09/2015).
  9. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf, (10/11/2015).
  10. Friganović, Mladen „Migracije kao konstanta geoprostora“, Acta Geographica Croatica, vol. 24, 1989.
  11. https://www.iom.int/world-migration.
  12. http://www.cfr.org/world/effects-youth-bulge-civil-conflicts/p13093.
  13. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, (20/10/2015).
  14. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5839_en.htm, (22/10/2015).
  15. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5777_en.htm.
  16. http://www.mup.gov.rs/cms_cir/oglasi.nsf/ap-p24.pdf.

  Директиве и законски акти

  1. Council Regulation Establishing the Criteria and Mechanisms for Determining the Member State Responsible for Examining an Asylum Application Lodged in one of the Member States by a Third Country National – Dublin Directive N. 434/2003.
  2. Council Directive 2003/9/EC Laying Down Minimum Standards on the Reception of Applicants for Asylum in the Member States.
  3. Council Directive 2001/40/ EC.
  4. Council Directive 2003/110/EC.
  5. Council Decision 2004/191/EC.
  6. Council Decision 2004/573/EC.
  7. Закон о странцима, Сл. гласник РС, 97/2008.
  8. Закон о заштити државне границе, Сл. гласник РС, бр. 97/2008. и 20/2015 други закон.
  9. Закон о управљању миграцијама, Сл. гласник РС, бр. 107/2012.
  10. Закон о запошљавању странаца, Сл. гласник РС, бр. 128/2014.
  11. Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009-2014, Сл. гласник РС, бр. 25/2009.
  12. Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији, Сл. гласник РС, бр. 15/2009.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 314.74(4)(497.11)“2015“ 353-366
ç