Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНОСТИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ПИТАЊА

МИГРАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет анализе рада су масовне миграције према Европи и њихова релација са националним интересом Србије. Анализом садржаја, упоредно-историјским методом и коришћењем статистичких података у раду се истражују разлози за савремене масовне миграције са Блиског истока и из Африке према Европи и утврђује да су главни разлози за миграције: демографска експлозија у неким деловима света, дуготрајни ратови и могућност социјалног инжењеринга. Утврђује се и низ аномалија које су се поводом миграција појавиле у многим земљама ЕУ, анализира се закаснела реакција институција ЕУ на изазове које су миграције доне­ле са собом а нарочита пажња се обраћа на оне димензије миграција које их претварају у безбедносни изазов. Такође се анализирају могући позитивни економски ефекти миграција. Акценат у раду је на релацији миграција и националног интереса Србије. Аутор закључује да су миграције у извесној мери безбедносни изазов за Србију не само у погледу увећања опасности од тероризма, него и због могућности избијања регионалних конфликата, те да Србија због релативне економске неразвијености и високог броја незапослених нема економски и уопште национални интерес да задржи известан број миграната на свом тлу, као ни да сноси терет миграционог транзита.

 

кључне речи:

Референце

  1. “EU approves additional €17 million to help Serbia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia cope with ref­ugee influx”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP15-5795_en.htm (pristupljeno 28. januara 2016)
  2. “EU response to the Syria crisis”, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf#view=fit (pristupljeno 28. januara 2016)
  3. “Funding to main migration-related activities in the West­ern Balkans and Turkey”, http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-5535_en.htm (pristupljeno 28. jan­uara 2016)
  4. Đorić Marija „The Left or the Right: Old Paradigms and New Governments”, Serbian Political Thought, No. 1-2/2010, Year II, Институт за политичке студије, Београд, стр. 121-144.
  5. http://www.danas.rs/dodaci/nedeljа/planeta_dobija_sedmomilijarditog_stanovnika. 26.html?news_id=226870#sthash.xLrZJnwE.dpuf (приступљено 21. 10. 2015.)
  6. http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/FINALLY/Nacionalni-izvestaj-Srbija.pdf (приступљено 10. 2015.) http://www. politika. rs/rubrike/Drustvo/Pad-brojastanovnika-u Srbiji-za-17-odsto-do-2 050.lt. html (приступљено 21.10. 2015.)
  7. Koslovski Rey: „Human Migration and the Conceptualiza­tion of Pre-Modern World Politics“, International Stud­ies Quaterly, Volume 46, Number 3, September 2002, str. 375-401.
  8. Simeunovic Dragan: “Migration und sozioökonomische Transformation in Jugoslawien/Serbien”, in: Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, Universität Potsdam, 1997, 283-295.
  9. Simeunovic Dragan: “Security Threats of Violent Islamist Extremism and Terrorism for South East Europe and Beyond”; (коауторство са Адамом Долником), међународни зборник радова Shaping South East Eu­rope’s Security Community for the Twenty-First Century, Edited By Sh. Cross, Kentera, R. Vukadinovic and R. Craig Nation, Palgrave Macmillan, 2013, str. 87-114.
  10. Simeunovic Dragan: “Wie kann Serbien früher nach Euro­pa kommen?”, in: Bürgerbewusstsein und Demokratie in Mittelund Osteuropa, Tagung CEJ im November 2003 in Jena, Schriftenreihe des Collegium Europaeum Jenense, Band 33, Jena, 2005, str. 82-90.
  11. Simeunovic Dragan: „Serbien in Europa unter besonde­rer Berücksichtigung der deutsch-serbischen Bezie­hungen“, in: Serben und Deutsche Traditionen der Ge­meinsamkeit gegen Feindbilder, Collegium Europaeum Jenense, Palm & Enke, Jena und Erlangen, 2003, str. 235-251.
  12. Velika seoba Roma u Srbiju“, http://www.vesti.rs/Vesti/Velika-seoba-Roma-u-Srbiju.html (приступљено 27. 01. 2016)
  13. Извештај Фонда УН за становништво (UNFPA) из 2011. године Симеуновић Драган: „Одређење екстремизма из угла теорије политике”, Српска политичка мисао, бр. 2/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр.11-29.
  14. Симеуновић Драган: „Проблем дефинисања савременог тероризма”, Српска политичка мисао, бр. 3-4/2005, Институт за политичке студије, Београд, стр. I-XII
  15. Филиповић Мирослава и Ђорић Марија: „Политичке партије и економски интервенционизам“, Српска политичка мисао, 2011, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1, стр. 39-74.
периодика Национални интерес 3/2015 УДК 314.7:32(497.11)“20“ 121-141
ç