Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕХАНИЗМИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ И ЦИВИЛНЕ КОНТРОЛЕ НАД СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

У савременим државама на почетку 21. века промена глобалног безбедносног окружења довела је до пораста претњи као што су: пролиферација оружја за масовно уништење, међународни тероризам, међународни организовани криминал, илегална трговина људима и робом која подлеже контроли, масовна имиграција, прање новца и сл. Ове претње доносе и нове изазове у погледу функционисања система националне безбедности, а то се природно одражава и на нове сложености у успостављању ваљаних механизама за њихову контролу. У таквим околностима безбедносно-обавештајни системи морају да се прилагоде новонасталој ситуацији и да побољшају своју ефикасност. Ипак, то ствара и потенцијалне претње равнотежи између ефикасности система националне безбедности и његове демократске и јавне контроле.

 

кључне речи:

Референце

  1. Born, Hans, Leigh, Ian, Making Intelligence Accountable: Legal standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies, DCAF, University of Durham, Parliament of Norway, 2005.
  2. Born, Hans, Leigh, Ian, Democratic Accountability of Intelligence Services, Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Policy Paper № 19, Geneva, 2007.
  3. Born, Hans, Fluri, Philipp, Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for Security Sector Reform, DCAF, Working Paper № 114, Geneva, 2002.
  4. Born, Hans, Fluri, Philipp, Lunn, Simon, eds, Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversightfor the Security Sector, DCAF, Geneva, 2010.
  5. Вајт, Џонатан, Тероризам, Александриа прес, Београд, 2004.
  6. Вилић, Душан, Тероризам и нови светски поредак, Графомарк, 1999.
  7. Wills, Aidan, Understadinding Intelligence Oversight, DCAF, Geneva, 2010.
  8. Vetting and the Security Sector, DCAF Backgrounder, Geneva, 08/2006.
  9. Војнообавештајна служба у Србији, Медија центар “Одбрана”, Београд, 2012.
  10. Гаћиновић, Радослав, Савремени тероризам, Графомарк, Београд, 1998.
  11. Gill, Peter, “Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence Services after 9/11”, in: Democratic and Parliamentary Oversight of Intelligence Services, Hans Born and Marina Caparini, Ashgate, pp. 195-214.
  12. Годишњак реформе сектора безбедности у Републици Србији, Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО) и Дан Граф, Београд, септембар 2009.
  13. Годишњак реформе сектора безбедности у Републици Србији 2012, (урс. Мирослав Хаџић и Соња Стојановић), Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП), Београд, 2012.
  14. Документ 8907 – Контрола служби за безбедност у државама чланицама Савета Европе, (усвојен на 733. састанку заменика ми­нистара од 7.12.2002. године, а објављен у Службеном гласнику Парламентарне скупштине Савета Европе 14.12.2002. у Бриселу). Дос­тупно на: http://assembly.coe.int/Docуments/ WorkingDocs/DOC00/ EDOC8907.htm
  15. Европска комисија за демократију путем закона, (Венецијанска комисија), Извештај о демократском надзору служби безбедности, усвојен Комисије на 71. пленарној седници, ЦДЛ-АД(2007)016 (Венеција, 1-2. јун 2007): http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDLAD(2007)016-e.asp
  16. Европска комисија, Годишњи извештај о напретку Србије за 2010. годину.
  17. Европски савет, Европска стратегија безбедности, Брисел, 12. децембар 2003.
  18. Caparini, Marina, Civil Society and Democratic Oversight of The Security Sector: a Preliminary Investigation, Working Paper, no. 132, DCAF, Geneva, januar 2004.
  19. Caparini, Marina, Controlling and Overseeing Intelligence Services in Democratic States in Democratic Control of Intelligence Services: Containing Rogue Elephants, Ashgate, University of Birminham, 2007.
  20. Kegleey, Charles W. Jr.,The New Global Terrorism, Characteristics, Causes, Controls, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
  21. Милашиновић, Радомир, Терор слободе: лице и наличје дипломатије, Југоарт, Загреб, 1985.
  22. Ракић, Миле, “Неки од предуслова безбедносног интегрисања у Европску унију”, Политичка ревија, год. XX, VII, вол. 18, бр. 4/2008, стр. 1119-1139.
  23. Ризик, моћ, заштита Увођење у науке безбедности (приредио: Вла­димир Н. Цветковић), Службени гласник и Факултет безбедности, Београд, 2010.
  24. Стајић, Љубомир, Основи система безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2011.
  25. Стајић, Љубомир, Контрола полиције и служби безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2012.
  26. The World Bank, Governance: The Wortô Bank ’s Experience, Washington, DC: World Bank, 1994.
  27. Таталовић, Синиша, Национална и међународна сигурност, Поли­тичка култура, Загреб, 2006.
  28. Hanngi, Heiner, Conceptyalising Secyrity Sector reform anд Reconstryction, Centre for Secуrity Stуdies, 2004,
  29. Hanngi, Heiner, Gooд Governance of the Secyrity Sector: Its Relevance for contiдence building, New York, Oktober 2002.
  30. Хаџић, Мирослав, Смисао реформе сектора безбедности (приручник), Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), Београд, 2004.
  31. Хаџић, Мирослав, Реформа сектора безбедности (зборник радо­ва), Институт Г17, Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), Београд, 2003.
  32. Хаџић, Мирослав, Потрага за безбедношћу случај Србија, Дан граф и Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), Београд, 2004.
  33. Хаџић, Мирослав (ур.), Улога парламента у реформи сектора без­бедности и државама Западног Балкана, Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), Београд, 2004.
  34. Хаџић, Мирослав, Реформа сектора безбедности у Србији – достигнућа и перспективе (зборник радова), Центар за цивилно-војне односе (ЦЦВО), Београд, 2007.
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: 351.74/.75+355.02]:35.072.2 175-193
ç