Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ У ДОКУМЕНТИМА И АКТИВНОСТИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет рада је међугенерацијска солидарност, као један од приступа и принципа које Европска унија развија последњих двадесет година. Уводни део рада пропраћен је кратким приказом регулације права старих на нивоу Уније, а затим разматрањима развоја концепта међугенерацијске солидарности у ЕУ. Нагласак је на „Европској години активног старења и међугенерацијске солидарности“, са становишта активности које су спровођене током и након ње, у сврху унапређења међугенерацијске солидарности у друштвима Уније. Осврт на ставове популације ЕУ, индекс активног старања и показатеље међугенерацијске солидарности и правичности, у функцији је указивања на стварне домете овог концепта у ЕУ.

Циљ рада јесте приказ и анализа настанка, развоја и ефеката концепта међугенерацијске солидарности у Унији. Рад се заснива на анализи комунитарних уговора и програмских докумената. Основни закључци указују на значај парадигми солидарности уопштено, као и на њихову изложеност ризицима током периода економских криза и програма штедњe. Стога су закључна разматрања фокусирана на специфичне изазове пред концептом међугенерацијске солидарности.

кључне речи:

Референце

  • COM (1999) 221 final – Communication from the Commission, Towards a Europe for All Ages – Promoting Prosperity and Intergenerational Solidarity, Internet, http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com221_en.pdf04/01/2019.
  • COM (2005) 94 final – Communication from the Commission, Green Paper Confronting demographic change: a new solidarity between the generations, Internet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0094&from=EN04/01/2019.
  • COM (2010) 2020 – Communication from the Commission, EUROPE 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Internet,
  • http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 04/01/2019.
  • Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, Internet, http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2014/07/Community_Charter_of_the_Fundamental_Social_Rights_of_Workers.pdf 04/01/2019.
  • Cruz-Saco Maria Amparo, „Intergenerational Solidarity“, у зборнику: Intergenerational Solidarity: Strengthening Economic and Social Ties (приредили: Maria Amparao Cruz-Saco, Sergei Zelenev), Palgrave Macmillan, New York, 2010, стр. 9–34.
  • DECISION No 940/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012), Internet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0940 04/01/2019.
  • EPSCO, Council declaration on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012): The Way Forward, Internet, https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/council-declaration-european-year-active-ageing-and-solidarity-between-generations-2012-way_en04/01/2019.
  • European Commission, Employment and Social Developments in Europe – Annual Review 2017, Internet, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes04/01/2019.
  • European Parliamentary Research Service, European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – European Implementation Assessment, European Parliament, Brussels, 2015.
  • Eurostat, Active ageing and solidarity between generations 2012 edition – A statistical portrait of the European Union 2012, European Commission, Brussels, 2011.
  • Hantrais Linda, Social Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  • Perišić Natalija, “Karakteristike i dometi primene Otvorenog metoda koordinacije u evropskom i nacionalnom kontekstu”, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Fakultet političkih nauka, Beograd, br. 7/2012, str. 215–231.
  • Povelja o osnovnim pravima u EU, Internet, http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Povelja%20Evropske%20unije%20o%20osnovnim%20pravima.pdf14/0/2019.
  • Single European Act, Internet, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027 04/01/2019.
  • Treaty of Amsterdam, Internet, http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf04/01/2019.
  • Treaty of Lisbon, Internet, http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_1904/01/2019.
  • Treaty of Rome, Internet, https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf04/01/2019,
  • UNECE / European Commission, Active Ageing Index 2014 Analytical Report, Internet, https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/2014-active-ageing-index-aai-analytical-report_en 04/01/2019.
  • United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects – The 2017 Revision, United Nations, New York, 2017.
периодика Социјална политика 1/2019 1/2019 УДК 364.65-053.9(4-672EU) 51-72
ç