Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

МЕДИЈСКА ПОЛИТИКА, ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ, МАСОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ И ПРОПАГАНДА КАО СРЕДСТВА МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ И ИДЕОЛОГИЈЕ

Сажетак

Рад се бави анализом информисања јавности, деловањем пропаганде, ПР и медијске политике као битних елемената међународне политике и односа. У том смислу, издвајамо појам медијске политике као скупа свих наведених елемената. Она представља континуирано медијско деловање на одређене демографске групације. Састоји се од утврђивања генералних и комуниколошких циљева, њихове реализације путем медијских кампања и акција, преко одређених медија, зарад постизања прокламованих циљева. Медији, оглашавање, односи са јавношћу и пропаганда могу бити (и по одређеним питањима често и јесу) веома битан елемент који утиче на различите сегменте људског понашања и схватања одређених појмова и појава. Стога, медијска политика представља елемент највише сфере геополитичких кретања и као таква почиње све више да утиче на цивилизацијске токове.

кључне речи:

Референце

  1. Адам Б., Пол К., (2005) Увод у студије медија, CLIO, Београд.
  2. Бал, Ф., (1997) Моћ медија: мандарин и трговац, CLIO, Београд.
  3. Bennett, W. L. & Paletz, D. L. (eds.), (1994) Taken by storm: the media, public opinion, and U.S. foreign policy in the Gulf War, Chicago, University of Chicago Press.
  4. Блек, С., (2003) Односи с јавношћу, CLIO, Београд.
  5. Caspary, W.R., „The Mood Theory: A Study of Public Opinion and Foreign Policy“, American Political Science Review, 64: 536-547.
  6. Chomsky, N., (1993) Beyond National Sovereignty, Interational Communications in the 1990s, Greenwood Publishing Group Inc.
  7. Chomsky, N., (1987) On Power and Ideology: the Managua Lec­tures, South End Press.
  8. Chomsky, N., (1999) The Myth of the liberal Media: An Edward Herman Reader, Peter Lang Publishing Inc.
  9. Chomsky, N., (1997) The Spectaculars Achievements of Propa­ganda, Seven stories, New York.
  10. Cohen, C. B., (1973) The Public’s Impact on Foreign Policy, Little Brown, Boston.
  11. Edvard H., Robert V. M., (2004) Globalni mediji, CLIO, Beo­grad.
  12. Evans, Peter B. & Jacobson, Harold K. and Putnam, R. D. (eds.), (1993) Double-edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics, Berkeley, University of California Press.
  13. Evert, P., Pierangelo I., (2000) Public Opinion and the Internatio­nal Use of Force, London,
  14. Foyle, D., (1999) Counting the Public In: Presidents, public opi­nion and foreign policy, New York, Columbia University Press.
  15. Foyle, D., „Public Opinion and Foreign Policy: elite beliefs as a mediating variable“, International Studies Quarterly 41 1997.
  16. Jowet G., O’Donnell, V. (1999) Propaganda and Persuasion, SAGE Publications, London.
  17. Jakobsen, V., „Focus on the CNN Effect Misses the Point: The Real Media Impact on Conflict Management is Invisible and In­direct“, Journal of Peace Research 37 (2000): 131-143.
  18. Јевтовић, З., “Конференција за штампу”, CM Часопис за управљање комуницирањем, ФПН, бр. 4, година II, септембар 2007: 135-151.
  19. Gaubatz, K., „Intervention and Intransitivity: Public Opinion, Social Choice and the Use of Military Force“, World Politics, Vol. 47, No. 4, July 1995: 534-54.
  20. Graham, T., „Public Opinion and US Foreign Policy Decision Making“, in David Deese, ed., The New Politics of American Fo­reign Policy, New York, St Martin’s Press 1994.
  21. Grupa autora, (2006) Odnosi sa javnošću – strategije i taktike, Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta u Beogra­du, Beograd.
  22. Hinckley, Ronald, (1992) People, Polls and Policymakers, New York, Lexington.
  23. Holsti, Ole R., “Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann Consensus“, International Studies Qu­arterly, 36 (4) 1992: 439-466.JX1.
  24. Капо, Џ., (2004) Будућност оглашавања, Футура Медиа, Сарајево.
  25. Livingston, S. „Beyond the CNN Effect: The Media-Foreign Policy Dynamic“, in P. Norriss (ed) Politics and the Press: The News Media and Their Influences (Boulder, CO: Lynne Rienner), 1997: 291-314.
  26. Milner, H., (1997) Interests, Institutions and Information: Dome­stic Politics and International Relations. Princeton, NJ, Prince­ton UP.
  27. Paletz, L. D., Entman, R., (1981) Media, Power, Politics, Free Press, New York and London.
  28. Rampton, S., Stäuber, Ј., (2003) Wepons of Mass Deception: The uses of Mass Media in Bush’s War on Iraque, Pinguin, New York.
  29. Risse-Kappen, Thomas, (1991) Public Opinion, Domestic Struc­ture, and Foreign Policy in Robinson, P., „The CNN Effect: can the media drive foreign policy?“, Review of International Studi­es April 25 (2) 1999: 301-309.
  30. Shiraev, E., and Vlad Z., „Public Opinion and Decisionmaking in Russia: The Impact of NATO Expansion and Air Strikes on Serbia“.
  31. Српска политичка мисао, период 2005-2008
  32. Nacos B., Shapiro, and Isernia, P., eds., (2000) Decisionma­king in a Glass House: Mass Media, Public Opinion, and Ameri­can Foreign Policy in the 21st Century, Boulder, CO: Rowman & Littlefield.
  33. Sobel, , (2001) The Impact of Public Opinion on US Foreign Policy, Oxford University Press.
  34. Stanley, J. B., Davis K. D., (2005)Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Thomson Wadsworth.
  35. Šušnjić, Đ., (1990) Ribari ljudskih duša, treće izdanje, NIRO “Mladost”, Beograd.
  36. Wood, B. and Jeffrey S. P., „The Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting“, The American Political Science Review 92 (1) March 1998: 173-184.
периодика Национални интерес 1/2008 УДК: 316.77:327 169-182
ç