Изабери језик:
Тема броја

ОД ИНСТИТУЦИЈА ДО УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

МАШИНА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

За деинституционализацију има пуно разлога: тоталне установе дехуманизују живот својих штићеника, грубо повређују основна људска права, битно осиромашују њихов живот и приказују их као девијантне, а стручњацима онемогућавају да стварно помогну људима. Тоталне установе нису само идеални типови већ су и апстрактне машине с материјалним учинцима. Њихове главне функције су да задрже и надзиру људе и да уједно производе вишак антипродуктивне стручне моћи. Да би била успешна, деинституционализација треба да функционише као апстрактна маши­на полемична насупрот остатку тоталних установа и програмска како би омогућила бег из образаца подређивања и надзора. Она јесте машина отварања, бекства и пресељења људи са највећим потешкоћама, алтернатива тоталној установи која има нулту толеранцију од било које присиле и затварања. Нове службе у заједници не смеју да остану посебно друштвено тело, морају да укључују и повезују. Улога стручњака мора да се мења из заштитничке и старатељске у заступничку, знање из аксиоматскога дедуктивнога у индуктивно и експериментално. Деинституционализација мора да нађе начине прослављања јединствености свакога, да се бори про­тив изолације индивидуализма, на начин да ствара нове облике заједништва, осећаја другарства и весеља.

кључне речи:

Референце

  1. Anderson, Perry: Rodovniki absolutistične države, ŠKUC/FF, Ljubljana, 1992.
  2. Ariès, Philippe, Duby, Georges: Histoire de la vie privee De l’Europe féodale à la Renaissance, Editons de Seuil, Paris, 1985.
  3. Barton, Russel: Institutional Neurosis, John Wright & Sons, Bristol, 1959.
  4. Basaglia, Franco, Basaglia Ongaro, Franca: »Crimini di pace«, u zborniku Crimini di pace: Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione, (uredili Franco Basaglia, Franca Basaglia Ongaro), Baldini Castoldi Dalai, Mi­lano, 1975.
  5. Basaglia, Franco: Che cos’e la psichiatria? Amministrazione provinciale di Par­ma, Parma, 1967.
  6. Basaglia, Franco: L’istituzione Rapporto da un ospedale psichiatrico, Giulio Einaudi editore, Torino, 1968.
  7. Bazalja, Franko: Negacija institucije, Vidici, 5, Beograd, 1981.
  8. Beecham, Jennifer, Hallam, Angela, Knapp, Martin, Carpenter, John, Cambridge, Paul, Forrester-Jones, Rachel, Tate, Alison: „Twelve years on: Service use and costs for people with mental health problems who left psychiatric hospital“,Journal of Mental Health, 4/2004, str. 363-377.
  9. Brandon, David: Increasing Value: The Implications of the Principle of Normali­sation for Mental Illness Services, Salford University College, Salford, 1991.
  10. Brkic Miroslav, Jugovic Aleksandar, Nenad, Residential care for children with intellectual disabilities in the Social Protection system in Serbia, European Journal of Social Work, 17(2), 2014, pp.237-251. Taylor and Francis, London.
  11. Brown, Phil: Transfer of Care, Routledge & Kegan Paul, London, 1985.
  12. Castel, Françoise, Castel, Robert, Lovell, Anne M.: The Psychiatric Society, Co­lumbia University Press, New York, 1982.
  13. Castel, Robert: L’ordre psychiatrique, Minuit, Paris, 1976.
  14. Castel, Robert: “Institutions totales et cofigurations ponctuelles”, u zborniku: Le parler frais d’Erving Goffman (uredili: Robert Castel, Jacques Cosnier, Joseph Isaac), Minuit, Paris, 1989, 31–43.
  15. Cerić, Ismet, Flaker, Vito: »Rekonstrukcija službe za zaštitu mentalnog zdravlja u federaciji Bosne i Hercegovine» Medicinski arhiv, 1/2001, str. 5-25.
  16. Christie, Nils: Beyond Loneliness and Institutions: Communes for Extraordinary People, Norwegian University Press, Oslo, 1989.
  17. Cohen, Stanley: Visions of Social Control, Polity Press, Cambridge, 1985.
  18. Deleuze, Gilles, Guattari, Felix: Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris, 1980; engleski prevod: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Athlone Press, London, 1988.
  19. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities: Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, European Commission, Brussels, 2009. [On line] Dostupno na: europa.eu/social/BlobServlet?docId=4017&langId=en
  20. Estroff, Sue Making It Crazy, University of California Press, Berkeley, 1981.
  21. European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care: Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (Guidance on implementing and supporting a sustai­ned transition from institutional care to family based and community based alternatives for children, persons with disabilities, persons with mental health problems and older persons in Europe), Brussels, 2012. [On line] Dostupno na: eu/wp-content/uploads/2012/12/2012-12-07-Guidelines-11-123-2012-FINAL-WEB-VERSION.pdf
  22. European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-bas­ed Care: Toolkit on the Use of European Union Funds for the Transition from Institutional to Community-based Care, Brussels, 2012. [On line] Dostupno na: eu/wp-content/uploads/2012/11/Toolkit-11-022012-final-WEB.pdf
  23. European Pact for Mental Health and Well Being (2008),EU high level conference, Brussels, June 13th, 2008. [On line] Dostupno na: europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
  24. European Parliament resolution of 19 February 2009 on Mental Health (2008/2209(INI)) [On line] Dostupno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0063+0+DOC+XML+V0//EN
  25. Flaker, Vito, Leskošek, Vesna: »The Impact of a Tempus Community Mental Health Training Programme on Slovenian Mental Health Social Work«, u zborniku: International Perspectives of Health Social Work in the 1990s, (uredila Shula Ramon), ATSWE, London, 1995, str. 19-29.
  26. Flaker, Vito, Rafaelič, Andreja: »Walkout«, Dialogue in Praxis, 1-2/2012, str. 119-131, [Online] Dostupno na: http://www.dialogueinpraxis.net/index.php?id=5&a=article&aid=19
  27. Flaker, Vito, Urek, Mojca (urednici): Hrastovški anali za leto 1987, RK ZSMS, Ljubljana, 1988.
  28. Flaker, Vito, Žakelj, Magdalena; »Social care home Hrastovec-Trate: dislocated residential units«, IUC Journal of social work, 11/2004.Dosegljiv, 17.9.2012: http://www. bemidjistate.edu/sw_joumal.
  29. Flaker, Vito: Odpiranje norosti. Vzpon in padec totalnih ustanov, Založba /*cf., Ljubljana, 1998.
  30. Flaker, Vito: »From institutional logic to common knowledge: power, action and reflection«, u: Social work theory and practice: an international perspective: 20th anniversary conference Dubrovnik, June 28-July 4 2009, Dada M. Maglajlić (uredila), Inter-university centre Dubrovnik, Dubrovnik, 2009, str. 265-288.
  31. Flaker, Vito: »Kratka zgodovina dezinstitucionalizacije v Sloveniji: v spomin Katje Vodopivec«, Časopis za kritiko znanosti, 250/ 2012, str. 13-30.
  32. Flaker, Vito, Jana Mali, Tadeja Kodele, Vera Grebenc, Jelka Škerjanc in Mojca Urek, Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje, Fakulteta za soc­ialno delo, Ljubljana, 2008.
  33. Freire, Paolo: Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, 1972.
  34. Foucault, Surveillir et punir, Naissance de la prison, Gallimard, Pariz, 1978; slovenski prevod: Nadzorovanje in kaznovanje, Delavska enotnost, Ljubljana, 1984.
  35. Fuko, Mišel: Istorija ludila u doba klasicizma, Nolit, Beograd, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972; prva izdaja Plon, Paris, 1961.
  36. Gallio, Giovanna, Mauri, Diana, Rotelli, Franco: La libertà è terapeutica?: l’esperienza psichiatrica a Trieste, Feltrinelli, Milano, 1983.
  37. Goffman, Erving: Asylums, Doubleday & Co., 1961 (Pelican edition 1968).
  38. Goodwin, Simon: Comparative mental health policy: from institutional to community care, Sage, London, 1997.
  39. Guattari, Felix: Molecular Revolution, Penguin Books,
  40. Health and Consumer Protection DG (2005) Green Paper Improving the Mental Health of the Population, European Commission, COM (2005) 484, [On line] Dostupno na: ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf
  41. Knapp, Martin, Beecham, Jennifer, McDaid, David, Matosević, Tihana, Smith, Monique: »Review: The economic consequences of deinstitutionalisation of mental health services: lessons from a systematic review of European experience«, Health & Social Care in the Community, 2/Mar2011, str. 113-125.
  42. Leff, Julian, Trieman, Noah: »Long-stay patients discharges from psychiatric hospitals: Social and clinical outcomes after five years in the community, The TAPS project 46«, British journal of psychiatry, 176/2000, str. 217-222.
  43. Lovell, Anne M., Nancy Scheper-Hughes: “The Utopia of Reality: Franco Basaglia and the Practice of Democratic Psychiatry”, predgovor u: Franco Basagia, Psychiatry Inside Out: Selected Works of Franco Basaglia, European Perspectives, Columbia University Press, 1987.
  44. Mansell, Jim, Ericsson, Kent (uredili): Deinstitutionalisation and community living: Intellectual disability services in Britain, Scandinavia and the USA, Chapman & Hall, London.
  45. Mansell, Jim: »Deinstitutionalisation and community living: Progress, problems and priorities«, Journal of intellectual & developmental disabilities, 2/2006, str. 65-76.
  46. Martin, Lynn, Ashwirth, Melody: »Deinstitutionalization in Ontario, Canada: understanding who moved when«, Journal of policy and practice in intellectual disabilities, 7/2010, str. 167-176.
  47. Mlađenović, Lepa (uredila): Alternative psihiatriji – materijali sa međunarodnog skupa “Psihiatrija i društvo”, Beograd, december 1983, Lila ulica, Beograd, 1988.
  48. Negri, Antonio, Hardt, Michael: Declaration, New York, 2012.
  49. O’Brien, John, Tyne, Alan: The Principle of Normalisation, Values into Action, Lo­ndon, 1981.
  50. Ramon, Shula: Psychiatry in Britain, Croom Helm, London, 1985.
  51. Ramon, Shula (uredila): Beyond Community Care: Normalisation and Integration Work, Macmillan, London, 1991.
  52. Rotelli, Franco: Per la normalità: taccuino di uno psichiatra, Edizioni “e”, Trst, 1994.
  53. Scull, Andrew: De-carceration: community treatment and the deviant a radical view, Prentice-Hall, Engelwood-Cliffs, 1977.
  54. Scull, Andrew: The Most Solitary of Afflictions: Madness and Society in Britain 1700-1900, Yale University Press, New Haven, 1993.
  55. Spandler, Helen: »Friend or foe? Towards a critical assessment of direct payments«, Critical Social Policy, 2/2004, str. 187-209.
  56. Stritih, Bernard: Nepoklicno prostovoljno preventivno delo z mladino v krajevni skupnosti in OZD: 2. del, Institut za sociologijo, Ljubljana, 1979.
  57. Supek, Rudi: Omladina na putu bratstva – psihosocioloigja radne akcije, Mladost, Beograd, 1963.
  58. Towel, David (uredio.): An Ordinary Life in Practice. King Edward‘s Hospital Fund, London, 1988.
  59. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2007) [On line] Dostupno na: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull. shtml
  60. Vallazza, Giorgo, Toresini, Lorenzo» Deinstitutionalisation as a therapeutic prac­tice«, in Beyond the Walls 2, eds L. Toresini & R. Mezzina, »ab« edizioni, Meran, 2013, str. 179-190.
  61. Vodopivec, Katja (uredila) (1974) Maladjusted Youth: An Experiment in Rehabili­tation, Saxon House, Lexington, Mass.
  62. Vodopivec, Katja, Bergant, Milica, Kobal, Miloš, Mlinarič, Franc, Skaberne, Bronislavi Skalar, Vinko: Eksperiment u Logatcu: pokušaj uvođenja novih koncep­cija u vaspitni zavod. Beograd, Savez društava defektologa Jugoslavije, 1974.
  63. Willer, Barry, Itagliata, James: »An Overview of the Social Policy of Deinstitutionalization« ,International Review of Research in Mental Retardation, 12, str. 1-23.
  64. Wolfensberger, Wolf: PASSING: Program analysis of service systems imple­mentation of normalization goals, National Institute on Mental Retardation, Downsview, 1983.
  65. World Health Organisation (2005) Mental Health Declaration for Europe: Facing the Challenges, Building Solutions, WHO European Ministerial Conference on Mental Health, Helsinki, Finland, 12-15 January 2005, EUR/04/5047810/6. [On line] Dostupno na: euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/ E85445.pdf
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364-72.2:364-785.14 9-29
ç