Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД

МАПИРАЊЕ ЗАКОНОМ ДЕФИНИСАНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ЊИХОВО РАЗМАТРАЊЕ У КОНТЕКСТУ ОДГОВОРА НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ ИЗАЗВАНУ КОРОНАВИРУСОМ

Сажетак

Предмет чланка биo je нормативни оквир којим су дефинисане услуге социјалне заштите и њихово остваривање у пракси у контексту одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом. Циљ је био да се установи које услуге социјалне заштите намењених женама које преживљавају насиље у партнерским односима и у породици обезбеђују јединице локалне самоуправе, колико оне одговарају на њихове специфичне потребе, али и колики су и какви капацитети система социјалне заштите да на те потребе одговори. Коришћене су квантитативна (израчунавање процената) и квалитативна (категорисање, дескрипција, компарација) метода. Установљено је да су услуге малобројне, да нису одговарајуће географски распоређене, да су недовољно приступачне за жене припаднице вишеструко маргинализованих група, да се за њих издвајају минимална буџетска средства, као и да систем нема довољно ресурса и знања да их обезбеди. Уочене су додатне потешкоће у контексту адаптације пружања услуга у контексту одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом. У закључку су дате препоруке у погледу тога шта је потребно урадити како би се уклониле постојеће препреке.

кључне речи:

Референце

  • Влада Републике Србије (2021). План рада Владе за 2021. годину. Влада Републике Србије. Последњи приступ 21.6.2021.  https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/370541/plan_rada_vlade_za_2021_cyr.pdf
  • Заштитник грађана (2018). Пoсебан извештај Заштитника грађана “Приступачност за све”. Заштитник грађана, Београд. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.ombudsman.rs/attachments/article/5893/Poseban%20izvestaj%20PRISTUPACNOSTI%20final.pdf
  • Закон о социјалној заштити. Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2011.
  • Закон о потврђивању Конвенције савета европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. Службени гласник Републике Србије – међународни уговори“, број 012/13.
  • Закон о родној равноправности. Службени гласник Републике Србије, број 52 од 24. маја 2021.
  • Игњатовић, Тања (2020). Социјална политика у Србији: Да ли су поступци транспоновања правних тековина Европске уније и спроводења обавеза прихвацених медународних уговора у најбољем интересу корисника- сагледано из родне и перспективе зена са искуством родно заснованог насиља? Аутономни женски центар, Београд. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Socijalna_politika_u_Srbiji_iz%20rodne%20perspektive.pdf
  • Игњатовић, Тања (2021а). Изазови у постизању заштите и подршке за жене са искуством насиља у партнерском односу и њихову децу. Аутономни женски центар, Београд. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2021/Izazovi-u-postizanju-zastite-i-podrske-za-zene-sa-iskustvom-nasilja-u-partnerskom-odnosu-i-njihovu-decu-u-Srbiji.pdf
  • Игњатовић, Тања (2021б). Девети извештај о независном праћењу примене Закона о спречавању насиља у породици у Србији за период јануар – децембар 2020. године. Аутономни женски центар, Београд. Последњи приступ 14.7.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/resurs-centar/AZC_DEVETI_nezavisni_izvestaj_o_pracenju_Zakona_jun%202021.pdf
  • Из круга Војводина (2019). Извештај о доступности служби подршке женама са инвалидитетом које су доживеле насиље. Из круга Војводина, UN Women, Европска комисија.
  • Лацмановић, Ведрана (2020). Услуге рехабилитације и интеграције за жене које су преживеле насиље у Републици Србији. Аутономни женски центар, Београд. Последњи приступ 22.6.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Usluge_rehabilitacije_i_integracije_za_zene_koje_su_prezivele_nasilje_u_Republici_Srbiji.pdf
  • Маринковић Јелена, Нада Ђуричковић и Амела Бичић (2019). Родно засновано насиље над Ромкињама и доступност услуга подршке. Ромски центар за жене и децу Даје, Београд. Последњи приступ 21.6.2021. https://romadaje.org/rodno-zasnovano-nasilje-nad-romkinjama-i-dostupnost-usluga-podrske/
  • Матковић Гордана, Милица Страњаковић (2020). Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Последњи приступ 21.6.2021. http://csp.org.rs/sr/assets/publications/files/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
  • Mултидонаторски поверенички фонд за подршку сектору правосуђа у Србији (2017). Преглед постојећих организација за подршку у Републици Србији. Mултидонаторски поверенички фонд за подршку сектору правосуђа у Србији. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.mdtfjss.org.rs/archive//file/Overview%20of%20existing%20victim%20support%20services%20in%20Serbia%20-%20RS.pdf
  • Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) (2019). Анкета о насиљу над женама коју је спровео ОЕБС: Добробит и безбедност жена. ОЕБС, Србија. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/419756_1.pdf
  • Пајванчић Маријана, Невена Петрушић, Сања Николин, Александра Владисављевић, Вишња Баћановић (2020). Родна анализа одговора на КОВИД-19 у Републици Србији. ОЕБС, Србија. Последњи приступ 6.7.2021. https://www.osce.org/files/f/documents/3/9/459391.pdf
  • Пешић, Данијела (2016). Заштита и подршка за жене са искуством насиља: Анализа локалних политика у Републици Србији. Аутономни женски центар, Београд. Последњи приступ 29.6.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2016/Zastita_i_podrska_za_zene_sa_iskustvom_nasilja-analiza_lokalnih_politika_u_Republici_Srbiji.pdf
  • Фарнсворт Никол, Нерина Гури, Доњета Морина и Таја Конен (2020). Где је новац за женска права? Трендови финансирања на Западном Балкану. Женска Мрежа Косова уз подршку Квина тил Квина фондације, Приштина. Последњи приступ: 6.7.2021. https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2020/10/TheKvinnatillKvinnaFoundation-Wheres-the-Money-for-Womens-Rights_SERBIAN.pdf
  • Центар за социјалну политику (2020). Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије КОВИД-19. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Последњи приступ 6.7.2021. http://csp.org.rs/sr/assets/publications/files/Inovativne_prakse_u_oblasti_socijalne_zastite_na_lokalnom_nivou_Odgovor_na_vanredno_stanje_usled_pandemije_Covid-19.pdf
  • de Albuquerque Netto, Leônidas, Maria Aparecida Vasconcelos Moura, Ana Beatriz Azevedo Queiroz, Maria Antonieta Rubio Tyrrell, María del Mar Pastor Bravo (2014). Violence against women and its consequences. Acta Paul Enferm. 2014; 27(5):458-64, Brasil. DOI http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400075
  • Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) (2020). GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) SERBIA. (GREVIO/Inf(2019)20) (2020). Secretariat of the monitoring mechanism of the Council of Europe, Convention оn Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence – Council of Europe, Последњи приступ 21.6.2021. https://www.womenngo.org.rs/images/vesti-20/GREVIO_report_on_Serbia.pdf
  • World Health Organization (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence. World Health Organization. Последњи приступ 21.6.2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625
периодика Социјална политика 2/2021 2/2021 УДК 364.63:316.356.2]:364.4(497.11) 7-25
ç