Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

МАНИФЕСТНА И ЛАТЕНТНА УЛОГА ДЕЛА ТЕОРИЈСКЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ЕЛИТЕ У СРБИЈИ (1990-2010)

Сажетак

У раду ce анлизира један део интелектуалне елите из области друштвених наука са становишта латентне и манифестне функције њихових идејних ставова о демократији у Републици Србији. У раздобљу од 1990. до 2010. године, једна у јавности видљиво присутна струја теоријског мишљења континуирано je оспоравала, у мањој или већој мери демократски карактер српског друштва. Период владавине СПС критикован je као националистички, у коме није би­ло демократије. После октобарског преврата 2000. године, критика дефицита демократије окреће се према странкама бившег режима као опасним за демократски развој Србије. Критичко-деструктивно деловање овог дела теоријске ели­те суочава нас са два питања: да ли је њихова критика де­фицита демократије у Србији била заснована на ваљаним аргументима? Да ли се иза те критике помаљају неки други интереси и тежње за које критика треба да буде само па­раван? У закључном делу се тврди да је ова интелектуална теоријска елита, свесно или несвесно, поткопавала основне националне и државне интересе Србије у раздобљу декомпозиције СФРЈ и страховитих спољних притисака на Србију.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З. (1998): Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд
  2. Аврамовић, З. (2002): Невоље демократије у Србији, Олд комерц, Нови Сад
  3. Аврамовић, З. (2007): Срби у гету демократије, Орфеус, Нови Сад
  4. Антонић, С. (2003): Нација у струјама прошлости, Чиroja, Београд
  5. Антонић, С. (2008): Културни рат у Србији, Завод за уџбенике, Београд
  6. Антонић, С. (2010): „Какав је Милошевић био као владар?“, сајт НСПМ, 7.10.2010.
  7. Брдар, М. (2008): Српска транзициона илијада, Стилос, Нови Сад
  8. Ботомор, Т. Б. (1967): Елите и друштво, Седма сила, Бе­оград
  9. Ђурковић, М. (2002): Диктатура, нација, глобализација, ИЕС, Београд
  10. Ђилас А. (1991): Српско питање, Политика, Београд Кнежевић, М. (2006): Подељена моћ, НСПМ, Београд Кнежевић, М. (2007): Изневерена држава, ИПС, Београд
  11. Ломпар, М. (2009): Моралистички фрагменти, Народна књига, Београд
  12. Maršal, T. (2002): Igra senki, Samizdat B92, Beograd
  13. Марковић, М. (1999): Друштвена мисао на граници миленујума, Службени гласник, Београд
  14. Popov, N. (1996): Srpska strana rata, B92, Beograd
  15. Popov, N (1993): Srpski populizam, Vreme, specijalno izda­nje, Beograd, 24. мај
  16. Pribićević, O (1998): „Da li je minimalistički koncept demokratije još validan?“, Sociologija, 1. Beograd
  17. Ранковић, М. (2007): „Српски национализам наспрам ‘савремене демократске цивилизације’“, зборник: Историја u књижевност Срба Косоава u Метохије (уредник Зоран Аврамовић), Филозофски факултет, Косовска Митровица
  18. Srbija posle Milosevića (2001): posebno izdanje, NSPM, Beograd
  19. Токвил, А. (1991): Демократија у Америци, Књижарска заједница Нови Сад, Нови Сад
  20. „Демократии у Србији“ (2008): тематски број 3-4, НСПМ, Београд
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.053:316.344.42(497.11) 287-306
ç