Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА

МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА У БАЛКАНСКИМ ЗЕМЉАМА У ВРЕМЕ ИСТОЧНЕ КРИЗЕ 1875-1881. ГОДИНЕ

Сажетак

Македонска емиграција у балканским земљама у време Источне кризе 1875-1881. године је била задојена национално-револуционарном идејом македонског народа да се ослободи турске власти у циљу побољшања свога положаја. Треба имати на уму да се активност македонске емиграције у суседним земљама, оријентисана у смеру еманципације и афирмације македонског народа, није могла одвијати у дисхармонији са експанзионистичким тежњама суседних буржоазија према Македонији.

кључне речи:

Референце

  1. Архив Историјског института Србије, Збирка Јована Ристића, инв. бр. 12/581, сигн. XII/5 од 14. маја 1878.
  2. Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том први, Факултет за филозовско-историски науки, Институт за национална историја, Филозовски факултет – Катедра за историја, Скопје, 1981.
  3. „Манифест на Привремена влада на Македонија“, Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том први, Факултет за филозовско-историски науки, Институт за национална историја, Филозовски факултет – Катедра за историја, Скопје, 1981.
  4. Staatsarchiv, Wien, Pol. archiv VII Turkei, Karton 136, Varia, Turchisce Communicate, Konstantinipol, 4, 1879.
  5. Staatsarchiv, Wien, Pol. archiv XII Turkei. Karton 137. Izveštaj Ho 26 B. Carigrad 26. III 1880.
  6. Staatsarchiv, Wien, Pol. archiv XXXVIII, Konzulat Salonich, Karton 235. Izveštaj Ho 66 rez. Salonich 28. VII 1880. Prilog: dokumenti na Privremena vlada na Makedonija.
  7. Димевски, Славко, „Привремена влада на Македонија“, Разгледи, XV/1–2, Скопје, 1973.
  8. Димевски, Славко, „Еден век од одржавање на Национално сабрание и формирање на Привремена влада на Македонија – Единство“, Годишник на Институтот за социолошка и политичко – правна истражувања, год.  VII, бр. 1, Скопје, 1981.
  9. Димевски, Славко, За развојот на македонската национална мисла од создавањето на ТМОРО, Култура, Скопје, 1980.
  10. Џамбазовски, Климент, „Србија и националноослободилачки покрет македонског народа у доба Берлинског конгреса“, Зборник са научног скупа  Србија у завршној фази велике источне кризе (1877 – 1878), Београд, Историјски институт, Просвета, 1980.
  11. Кирил патриарх български, Българската екзархия в Одринско и Македония след ослободитената војни 1877 – 1878, том XI, књ. друга, София 1970.
  12. Поплазаров, Ристо, Ослободителните во оружани борби на македонскиот народ 1850 – 1878, Институт за национална историја, Скопје, 1980.
  13. Српске новине, Београд, бр. 99 од 5. V 1878.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 325.25(=163.3)(497)“1875/1881“ 187-202
ç