Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

КВАЛИТЕТ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦА СА ДЈЕЦОМ НА ПОДРУЧЈУ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Сажетак

Рад је имао за циљ испитати квалитет породичне политике и заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона. Истраживачко питање овог рада односило се на испитивање: да ли мјере породичне политике и заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона утичу на побољшање квалитета живота породица са дјецом, односно да ли су оне у функцији задовољавања њихових потреба? За прикупљање и обраду података кориштене су квантитативне и квалитативне методе. У емпиријском дијелу истраживања кориштена је метода испитивања-полуструктурирани интервју у којем су назначене основне теме у складу са постављеном истраживачком тезом. Добивени подаци обрађени су поступком квалитативне анализе садржаја интервјуа. Истраживање је обухватило укупно 22 испитаника, од чега 4 испитаника кретора породичне политике, 8 испитаника имплементатора из центара за социјални рад и 10 испитаника корисника права и услуга породичне политике. Резултати истраживања су показали да тренутне мјере у области заштите породица са дјецом на подручју Тузланског кантона не задовољавају потребе породица са дјецом и не утичу на квалитет њиховoг живота због малог броја права која се имплементирају, неадекватности права и услуга и финасијских ограничења. Због великог значаја породице за друштво у цјелини потребно је наставити са реформама у области породичне политике у циљу унапређења квалитета живота породица са дјецом.

кључне речи:

Референце

  • Вуковић Дренка, Социјална сигурност, Чигоја штампа, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2009.
  • Перишић Наталија, Социјална  сигурност-појмови  и  програми, Чигоја штампа,  Београд, Универзитет  у Београду, Факултет политичких наука, 2016.
  • Anketa o potrošnji domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2015. Konačni rezultati, Federalni zavod za statistiku, Интернет, http://fzs.ba/wpcontent/uploads/2017/07/21.3.1k.pdf, /20.03.2018/
  • Laklija Maja, Barišec Ana, Iskustvo udomiteljstva odraslih osoba s duševnim smetnjama iz perspektive udomitelja. Soc. psihijat., Vol. 42 (2014) Br. 1, str. 50-61
  • Puljiz Vlado, Bežovan, G., Šućur, Z. i Zrinščak, S., Socijalna politika: povijest, sustavi, pojmovnik, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.
  • Stropnik Nada, Obiteljske politike u Europi, Revija za socijalnu politiku, god. III, br. 2, str. 105-lI5, Zagreb,1996. str.105
  • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, Službene novine FBiH 36/99, 54/04, 42/06.
  • Zakon o radu Federacije BiH “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16 od 04.04.2016.
  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom TK (Službene novine TK, broj: 12/00, 5/02, 13/03 i 8/06 i 11/09).
  • Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite? Analiza stanja i preporuke za djelovanje, Publikacija, 2010.-Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u saradnji sa: Prava za sve BiH i organizacijama civilnog društva u BiH, Интернет http://rightsforall.ba/bs/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/6-pzs_icva_izvjestaj-o-stanju-u-socijalnoj-zastiti-i-preporuke_2010.pdf, /20.02.2018/.
периодика Социјална политика 2/2020 2/2020 УДК 364.65-055.5(497.6) 9-31
ç