Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

КУЛТУРА МИРА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ: ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА СТУДЕНАТА

Сажетак

Предмет истраживања су ставови студената према могућности остваривања различитих аспеката културе мира у Србији и на Балкану. У раду се полази од одређења појма културе мира развијеног у активностима УНЕСКО-а и УН-а. Посебна пажња је поклоњена ставовима студената према последицама евроинтеграција Србије због утицаја који оне имају на развој Србије. Млади су најважнија циљна група кампање за културу мира као дугорочно улагање у усвајање вредности и праксе културе мира. Истраживање је спроведено на репрезентативном узорку субкластер типа који је чинило 818 студената Универзитета у Нишу. Задаци истраживања су: утврдити у којој мери студенти препознају значај различитих чинилаца за очување мира у Србији и на Балкану; показати како студенти разумеју узроке сукоба који су обележили последњу деценију 20. века на Балкану; утврдити какви су ставове студената према чланству Србије у ЕУ и НАТО; показати какве последице очекују од евроиинтеграција Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Adams, David, „Culture of Peace: The UN Decade 2001-2010” in: Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited (eds. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner), Drava Verl., Klagenfurt, 2010, pp. 16-26.
  2. Brunner, Claudia, „Knowing Culture, Knowing Peace? Epistemological and/as Political Aspects of the ‘Culture of Peace’- Initiative, Concept and Program” in: Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited (eds. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner), Drava Verl., Klagenfurt, 2010, pp. 82-101.
  3. Graf, Wilfried, Kramer, Gudrun, Nicolescou, Augustin, „Complexity Thinking as a Meta-Framework for Conflict Transformation. In Search of a Paradigm and a Methodology for a Transformative Culture of Peace”, in: Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited (eds. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner), Drava Verl., Klagenfurt, 2010, pp. 58-81.
  4. De Rivera, Joseph, „Assessing the basis for a culture of peace in contemporary societies”, Journal of Peace Research, 2004, 41, 531-548.
  5. Катунарић, Вјеран, Путови модерних друштава. Изазов хисторијске социологије. Антибарбарус/Свеучилиште у Задру, Загреб/Задар, 2012.
  6. Manifesto 2000 http://www3.unesco.org/manifesto2000/uk/uk_manifeste.htm
  7. Mayor, Federico, „The Human Right to Peace”, UNESCO, 1997.
  8. Mayor, Federico Zaragoza, „Transition from a Culture of War to a Culture of Peace and Non-Violence” in: Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited (eds. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner), Drava Verl., Klagenfurt, 2010, pp. 27-39.
  9. Митровић, Љубиша, Милтојевић, Весна, Стевановић, Бранислав (прир.) Кулутра мира – појам и функције, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  10. Митровић, Љубиша, „Култура мира, развој и еманципација“ у: Култура мира – појам и функције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 13-30.
  11. Митровић, Љубиша, Стојић, Гордана, „Геополитичка транзиција Балкана и однос студената према култури мира и евроинтеграционим процесима“ у: Захаријевски, Драгана, Ђорић, Горана, Стојић, Гордана, (прир.) Културне оријентације студената и култура мира на Балкану, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2014, стр. 17-37.
  12. Милтојевић, Весна, „Различита одређења културе мира“, у: Кулутра мира – појам и функције, Филозофски факултет, Ниш, 2006, стр. 31-42.
  13. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner (eds.) Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited, Drava Verl., Klagenfurt, 2010.
  14. UNESCO Basic Texts, UNESCO, Paris, 2014.
  15. UN „Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace”, A/RES/53/243, 1999, http://www.un-documents.net/a53r243a.htm
  16. Wintersteiner, Werner, „Renewing Peace Research with Culture of Peace. A Proposal“ in: Culture of Peace. A Concept and A Campaign Revisited (eds. Ratković, Viktorija, Wintersteiner, Werner), Drava Verl., Klagenfurt, 2010, pp. 40-57.
  17. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка. ЦИД – Романов, Подгорица – Бања Лука, 2000.
периодика Политичка ревија 1/2016 УДК 327.57+316.4.052(4-672EU)]: 316.64-057.875(497.11) 1-23
ç