Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКИ ИЗАЗОВИ

КРИЗА КАО ФАКТОР ПОЛИТИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

У чланку ауторка испитује утицај велике кризе Европске уније на процес политизације антикризних мера усвајаних током 2010. и 2011. године. Праћењем процеса усвајања „пакета шест мера”, као и анализом реаговања различитих националних и транснационалних политичких актера, ауторка показује да је уобичајена претпоставка о кризи као подстицајном фактору за политизацију само делимично исправна. Шест мера чији је циљ био да се унапреди некадашњи Пакт стабилности и раста и надзор над економским и фискалним политикама држава чланица ЕУ, значајно је ограничио овлашћења националних органа да се баве овим питањима али и повезаним политикама. И поред великог значаја и озбиљних последица ових шест антикризних мера, оне нису изазвале интензивну политизацију, бар не онакву која би омогућила да супротстављени захтеви различитих политичких актера утичу на коначан исход одлучивања и да се политизација из националних оквира пренесе на наднационални ниво. Напротив, криза сувереног дуга у ЕУ управо је послужила политичким елитама да евентуална спорна питања изолују од ширих политичких конфликата и да их држе махом унутар националних граница. Осим кризе, и други фактори допринели су умиривању политизације. Ауторка налази да су то начин обликовања (представљања) политизованог питања, устројство економске и монетарне уније као децентрализованог и полицентричног система управљања и коначно, сложена и консоцијативна природа Европске уније.

кључне речи:

Референце

  • Вучићевић Душан, „Од консоцијативне до демократије са подељеном влашћу: Лајпхартова теоријска концептуализација”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 18, 31, 2011, стр. 75‒96.
  • Ковачевић Маја, „Грађани и партије у изборним процесима у Европској унији: принципали без утицаја, агенти без одговорности?”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 22, 47, 2015, стр.163‒178.
  • Хикс Сајмон, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance, Brussels, 30.6.2010. COM(2010) 367 final.
  • Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • de Wilde Pieter, Zürn Michael, “Can the Politicization of European Integration be Reversed?”, Journal of Common Market Studies, University Association for Contemporary European Studies and John Wiley & Sons Ltd, 50, 1, 2012, стр. 137–153.
  • de Wielde Pieter, Michailidou Asimina, Trenz Hans-Jörg, Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage, ECPR Press, Colchester, UK, 2013.
  • Desmond Dinan, “Governance and Institutions: Impact of the Escalating Crisis”, Journal of Common Market Studies, University Association for Contemporary European Studies and John Wiley & Sons Ltd, 50, S2, 2012, стр. 85–98.
  • Erne Roland, “A supranational regime that nationalizes social conflict: Explaining European trade unions’ difficulties in politicizing European economic governance“, Labor History, Taylor & Francis, 56, 3, 2015, стр. 345–368.
  • European Citizen Action Service, Economic governance: public consultations during the crisis: Contribution to the European Citizenship and Political Rights Seminar Barcelona, Internet, http://jeanmonnetchair.uab.cat/docs/Venables.pdf, 04/04/2019.
  • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Reinforcing economic policy coordination, Brussels, 12.5.2010. COM(2010) 250 final.
  • European Commission, EU Economic governance “Six-Pack” enters into force, MEMO/11/898, Brussels, 12.12.2011, Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm, 24/04/2019.
  • European Commission, National Parliament opinions and Commission replies, Internet, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_en.htm, 03/03/2019.
  • European council, Conclusions, EUCO 13/10 Brussels, 17 June 2010.
  • European Parliament, Committee on Economic and Monetary Affairs, Rapporteur: Corien Wortmann-Kool, Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (COM (2010) 0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)), 17.12.2010.
  • European Parliament, Debates, Report: Elisa Ferreira (A7-0183/2011), 28.9.2011, Strasbourg, Internet, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20110928&secondRef=ITEM-005&language=EN&ring=A7-2011-0183#3-153-000, 18/04/2019.
  • European Parliament, “The faces of the European Parliament 2009–2011”, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2010, стр. 8‒9, Internet, http://www.europarl.europa.eu/pdf/welcome_brochures/faces/QA3009197ENC.pdf, 25/04/2019.
  • The European Trade Union Confederation, “European Trade Union Action Day on June 21st: European Economic Governance needs a change of course”, European Corporate Governance, 21.6.2011.
  • Fasone Cristina, “European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the European Parliament?”, European Law Journal, John Wiley & Sons Ltd, 20, 2, 2014, стр. 164–185.
  • Kriesi Hanspeter, Grande Edgar, “The euro crisis: a boost to the politicisation of European integration?”, Politicising Europe: Integration and Mass Politics, (eds. Swen Hutter, Edgar Grande, Hanspeter Kriesi), Cambridge University Press, 2016, стр. 240‒276.
  • “Merkel Warns of Europe’s Collapse: ʼIf Euro Fails, So Will the Idea of European Unionʼ”, Spiegel Online, 13.5.2010, Internet, https://www.spiegel.de/international/germany/merkel-warns-of-europe-s-collapse-if-euro-fails-so-will-the-idea-of-european-union-a-694696.html, 25/04/2019.
  • Phillips Leigh, “EU ushers in ’silent revolution’ in control of national economic policies”, EUObserver, 16.3.2011.
  • Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Official Journal of the European Union, L 306, Volume 54, 23.11.2011.
  • Schimmelfennig Frank, “European Integration in the Euro Crisis: The Limits of Postfunctionalism”, Journal of European Integration, Routledge, London, 36, 3, 2014, стр. 321‒337.
  • Strengthening Economic Governance in the EU: Final Report of the Task Force to the European Council, Brussels, 21 October 2010, Internet, https://www.consilium.europa.eu/media/27405/117236.pdf, 25/04/2019.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 316.42(4-672EU)“2010/2011“ 73-94
ç