Изабери језик:
Тема броја

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА - типови и тумачења -

КРИЗА – Историјска демисија светског система и српска криза. Милитаризација светских послова и светски корпоративни поредак. Преиспитивање.

Сажетак

У раду се разматрају структурална својства светске транзиционе кризе која је карактеристична за период текуће историјске демисије светског (капиталистичког) система. Својстава кризе у неком локалном случају, овде у случају српског друштва и државе, као и у случају светског друштва уопште, испитују се и осветљавају компаративно. Анализа је показала да су структурална својства кризе идентична у оба случаја – приватизација друштвеног богатства без преседана у досадашњој историји, глобализација беде, милитаризација, корпоративни поредак, његова империја и империјализам… У закључку, аутор се залаже за критичко преиспитивање идеолошких, институционалних и структуралних матрица на којима се заснива поредак светске кризе.

кључне речи:

Референце

  1. Bžežinski, Zbignjev: Druga šansa Amerike. Tri predsednika i kriza američke supersile (2007), Službeni gla­snik Fakultet Bezbednosti, Beograd, 2009.
  2. [Бобит, Филип] Bobitt, Philip: The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History, Anchor Books Random House, Inc., New York, 2003.
  3. [Бродел, Фернан] Braudel, Fernand: Materijalna civili­zacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVI­II stolje­ća, I-III (1979), Naprijed, Zagreb 1992.
  4. Бродел, Фернан: Списи о историји (1969), СКЗ, Београд, 1992.
  5. Бурхард, Јакоб: Разматрања о светској историји, СКЗ, Београд, 1996.
  6. [Волерстин, Имануел] Wallerstein, Imanuel: Suvre­meni svjetski sistem (I, II, 1974, 1980), cekade, Zagreb 1986.
  7. [Волерстин, Имануел] Valerštajn, Imanuel: Posle libe­ralizma (1995), Službeni glasnik, Beograd, 2005.
  8. Galtung, Johan: Mirnim sredstvima do mira. Mir i su­kob, razvoj i civilizacija (1996), NVO Jugoistok XXI Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  9. Galtung, Johan: The Fall of the US Empire And Then What? Succesors, Regionalization or Globalization? US Fascism or US Blossoming?, Transcend University Press, 2009.
  10. [Голдберг, Јохан] Goldberg, Johan: Liberal Fascism. The Secret History of the Left From Mussolini to the Po­litics of Meaning, Penguin Books, London… etc., 2007.
  11. Dedijer, Vladimir: Sarajevo 1914, I-II, Prosveta, Beo­grad, 1978.
  12. Dedijer, Vladimir: Interesne sfere. Istorija interesnih sfera i tajne diplomatije uopšte, a posebno Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, Prosveta, Beograd, 1980.
  13. Dedijer, Vladimir: Vatikan i Jasenovac. Dokumenti, Rad, Beograd, 1987.
  14. Kastorijadis, Kornelijus: Uspon beznačajnosti (1995), Gradac, Čačak Beograd, 1999.
  15. [Квигли, Керол] Quingley, Caroll: Tragedy and Hope. A History of The World in Our Time, The MacMillan Company & Collier, New York London, 1966, reprin­ted by GSG & Associates, San Pedro, CA, 2007.
  16. [Квигли, Керол] Quingley, Caroll: The Anglo-Ameri­can Estabishment. From Rhodes to Cliveden, Books in Focus, Inc., 1981, reprinted by GSG & Associates, San Pedro, CA, 2007.
  17. [Кевсон, Ален, (AK)] Cawson, Alan (AC): Corpora­tism, in The Blackwell Encyclopaedia of Political Scien­ce, еd. Vernon Bogdanor, Basil Blackwell Ltd, Oxford, UK, 1991, pp. 154 156.
  18. [Клајн, Наоми] Klein, Naomi: Doktrina šoka. Uspon kapitalizma katastrofe (2007), V.B.Z, Zagreb, 2008.
  19. Кљакић, Љубомир: Студије будућности, 1987-2004, Народна књига, Београд, 2005.
  20. [Кондратјев, Николај Д.] Kondratieff, Nikolas D.: The Long Waves in Economic Life, Review of Economic Sta­tistics, University of Harvard, XVII, 6, Nov. 1935, pp. 105-115.
  21. [Купер, Роберт] Cooper, Robert: The Breaking of Na­tions. Order and Chaos in Twenty-first Century, Grove Press, New York, 2003.
  22. [Маркс, Карл, Фридрих Енгелс] Marx, Karl, Fridrich Engels: Dela, 1-46, Institut za međunarodni radnički pokret Prosveta, Beograd, 1968-1979.
  23. [Масур, Герхард] Masur, Gerhard: Crisis in History, in Dictionary of the History of Ideas, Edited by Philip P. Weiner, Vol. 1-6, Charles Scribner’s Sons, New York, 1968, 1973, Vol. 1, pp. 589-596.
  24. [Миле, К. Рајт] Mills, C. Wright: The Power Elite, Ox­ford University Press, New York, 1956, http://www.thirdworldtraveler.com/Book_Excerpts/PowerElite. html.
  25. NATO Crimes in Yugoslavia. Documentary Evidence, I-II, Federal Republic of Yugoslavia Federal Ministry of Foreign Affairs, Belgrade, May 1999.
  26. [Пејн, Томас] Paine, Thomas: The American Crisis (1776-1783),
  27. Fišer, Fric: Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871-1945. godine (1979), Nolit, Beograd, 1985.
  28. Čomski, Noam: Novi militaristički humanizam. Lekcije Kosova (2000), Filip Višnjić, Beograd, drugo izdanje, 2000.
  29. [Чомски, Ноам] Chomsky, Noam: The Corporate Take­over of U.S. Democracy, In These Times, Feb. 3, 2010, http://www.inthesetimes.com/article/5502.
  30. [Чосудовски, Мајкл] Chossudovsky, Michael: Globalizacija bijede i Novi svjetski poredak (2003), Prometej, Zagreb, 2008.
  31. Džonston, Dajana: Suludi krstaši. Jugoslavija, NATO i obmane Zapada (2002), ИГАМ,
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 32(497.11):316.32 (100)”20” 205-239
ç