Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КРИВИЧНО ПРАВO И НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Од најстаријих времена до данас сва кривична законодавства, па тако и законодавство Републике Србије, међу најзначајније друштвене вредности и добра којима пружа заштиту убраја и заштиту националне безбедности. То је и логично јер без опстанка и напретка државе и њене свеобухватне заштите од свих облика повреде и угрожавања појединаца и група, из земље и иностранства, нема ни модерног демократског друштвеног уређења, нити остваривања основних права и слобода њених грађана. У Кривичном законику Републике Србије предвиђено је више различитих кривичних дела која су управљена на повреду, поткопавање, нарушавање или угрожавање уставног уређења и безбедности Србије, како закон одређује појам и елементе националне безбедности. У овом раду аутор је анализирао улогу, место и значај кривичног права које кроз систем кривичне одговорности учиничаца појединих кривичних дела обезбеди квалитетну, ефикасну и неопходну заштиту најзначајнијих друштвених вредности које чине саставни део, сегмент националне безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Бачић, Ф., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1978.
  2. Бачић, Ф., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1986.
  3. Criminal code of the Republic of Belarus, Official text, Minsk, 2000.
  4. Чејовић, Б., Кривично право у судској пракси, Књига прва, Општи део, Београд, 1985.
  5. Димитријевић, П., Јовашевић, Д., Прекршајно право, Београд, 2005.
  6. Ђорђевић, Ђ., Прекршајно право, Београд, 2010.
  7. Ђорђевић, М., Проблеми казнене политике судова, Београд, 1973.
  8. Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ., Кривично право, Београд, 2010.
  9. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  10. Федосова, И., Скуратова, Т., Уголовниј кодекс Россијској федерацији, Москва, 2005.
  11. Foregger, E., Serini, Е., Strafgesetzbuch StGB, 9. Auflage, Wien, 1989.
  12. Хорватић, Ж., Ново хрватско казнено право, Загреб, 1997.
  13. Хорватић, Ж., Казнено право, Опћи дио, Загреб, 2003.
  14. Јescheck, Weigend, Lehrbuch des Straftrechts, Allgemeiner teil, 5. Auflage, Berlin, 1996.
  15. Јовановић, Љ., Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2003.
  16. Јовашевић, Д., Коментар закона о привредним преступима, Београд, 2001.
  17. Јовашевић, Д., Привредни преступи у пракси – Практикум, Београд, 2001.
  18. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  19. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  20. Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2010.
  21. Јовашевић, Д., Међународно кривично право, Ниш, 2011.
  22. Јовашевић, Д., Прекршајно право, Ниш, 2012.
  23. Jовашевић, Д., Икановић, В., Кривично право Републике Српске, Посебни део, Бања Лука, 2012.
  24. Коржанскиј, М.И., Популарниј коментар Криминалного кодексу, Киев, 1997.
  25. Лазаревић, Љ., Вучковић, Б., Вучковић, В., Коментар Кривичног законика Републике Црне Горе, Цетиње, 2004.
  26. Марјановик, Г., Македонско кривично право, Општи дел, Скопље, 1998.
  27. Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 1995.
  28. Милутиновић, М., Криминална политика, Београд, 1984.
  29. Наказателен кодекс с посочени старе текстове на изменените членове, Паралакс, Софија, 1998.
  30. Нешић, Љ., Кривично право, Општи део, Београд, 1991.
  31. Новоселец, П., Опћи дио казненог права, Загреб, 2004.
  32. Pagleе, C.D., Chinese Criminal Law, Peking, 1998.
  33. Перовић, К., Томковић, Б., Анђелић, М., Кривични закон СР Црне Горе, са коментаром, Титоград, 1982.
  34. Петровић, Б., Јовашевић, Д., Кривично (Казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи дио, Сарајево, 2005.
  35. Стојановић, Д., Уставно право, Ниш, 2005.
  36. Стојановић, З., Коментар Кривичног закона СР Југославије, Београд, 2002.
  37. Стојановић, З., Кривично право, Општи део, Београд, 2005.
  38. Златарић, Б., Кривични законик практичној примјени, Прва свеска, Општи део, Загреб, 1956.
  39. Златарић, Б., Кривично право, Први свезак, Загреб, 1970.
  40. Златарић, Б., Кривично право, Опћи дио, Загреб, 1977.
  41. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Auflage, Berlin, 1969.
периодика Политика националне безбедности 1/2013 УДК 355.02:343 155-178
ç