Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ВРТЛОГУ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ - глобални и локални чиниоци -

КРЕТАЊЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА У СРБИЈИ: кризно прилагођавање или последица дубљих структурних неравнотежа

Сажетак

Ниво девизног курса је важна детерминанта економске политике сваке земље. Он утиче на кретање инфлације, платнобилансну (не)равнотежу, социјални положај становништва, ниво задужености, профитабилност привреде и многе друге варијабле. Кроз кретања нивоа девизног курса преламају се различити друштвено-економски, али и политички и социјални односи у Србији. Нагла губљења вредности курса динара крајем 2008. и крајем 2009. године су отворила бројна питања, почевши од тога који фактори утичу на кретање нивоа курса дина­ра, до тога да ли се економским политикама може утицати на кретање курса. Она су утицала на бројне дебате и врло различите ставове чак и еминентних економиста. Стога је циљ овог рада да покуша да укаже на факторе који утичу на кретање нивоа девизног курса у Србији. Рад ће се састојати из четири дела. У првом делу су дата теоријска разматрања политике девизног курса. У другом делу рада биће анализирано кретање нивоа девизног курса и његове реперкусије на различите економске варијабле. У трећем делу ће се анализирати фактори који утичу на кретање нивоа девизног курса у Србији. У четвртом делу ће се анализирати какву би политику девизног курса требало водити у наредном периоду.

кључне речи:

Референце

  1. Bubula, и Otker-Robe, I. (2002), «The Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990: Evidence from de Facto Policies», IMF, WP/02/155.
  2. Bubula, и Otker-Robe, I. (2003), «Are Pegged and In­termediate Exchange Rate Regimes More Crisis Prone», IMF, WP/03/23.
  3. Duttagupta, R., и Otker-Robe, I. (2003), «Exits from Peg­ged Regimes: An Empirical Analysis», IMF, WP/03/147.
  4. ECB, (2006), «Issues Note», Economic Conference Mo­netary Policy and Financial Stability in South-Eastern Europe,
  5. Eichengreen, B., Rose, A. и Wyplosz, C. (1995), «Ex­change Market Mayhem: The Antecedents and After­math of Speculative Attack», Economic Policy, 21, октобар
  6. Ghosh, A., Gulde, A. и Wolf H., (2003), «Exchange Rate Regimes: Choices and Consequences», MIT Press.
  7. Kutner, K., (2004), „Monetary Policy Frameworks and Rules“, презентација на „Central Banking Seminar“, FRB of New York
  8. Завод за статистику Републике Србије, Саопштења о зарадама по запосленом у Републици Србији, раз­личити бројеви.
  9. Народна банка Србије, Статистички билтен НБС, различити бројеви, Београд.
  10. Стаменковић, С., и др. (2009), Модел равнотеже мо­ра да се мења, Економски институт, Београд.
  11. Фабрис, Н., (2006), „Избор режима девизног курса у процесу приступања Европској унији“, Саветовање економиста Србије и Црне Горе, Будва.
  12. Фабрис, Н., (2006), Централно банкарство у теорији и пракси, Централна банка Црне Горе, Подгорица.
  13. Фабрис, Н., (2008), „Глобална финансијска криза и њен утицај на монетарну политику Србије“, Саветовање научног друштва економиста, Београд.
  14. ЦБЦГ, (2009), Годишњи извјештај Централне банке Црне Горе, Централна банка Црне Горе, Подгорица.
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 336.748(497.11) 183-201
ç