Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА

КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ У ПРАВОСУЂУ СРБИЈЕ И УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Успостављање владавине права један је од основних критеријума које кандидати за чланство морају да испуне на путу придруживања Европској унији, а увођењем овог критеријума Европска унија је ставила политику спољног условљавања у сам центар процеса проширења. За успостављање владавине права од посебног је значаја постојање функционалног правосудног система и делотворна борба против корупције, те поштовање основних права како у прописима, тако и пракси. За постојање функционалног правосуђа неопходно је независно, непристрасно и стручно правосуђе; независност правосуђа се осим на институционалном, остварује и на персоналном плану јер само судије које се одликују високим нивоом стручности могу професионално и независно да обављају своју функцију. Стручност и последично независност судија изграђује се и оснажује помоћу сталне обуке судија. Креирање образовне политике институција које су одговорне за обуку судија стога је од кључног значаја за остварење владавине права. У раду ауторке испитују у којој мери је овај задатак подложан политици спољног условљавања у оквиру процеса придруживања Европској унији. У раду ауторке, користећи упоредноправни метод, испитују међународне стандарде који се односе на обуку судија, чије поштовање треба обезбедити у пракси у Србији. Ауторке потом указују на досадашње искуство и праксу у Србији у области обуке судија и пут од оснивања Правосудног центра до успостављања Правосудне академије. Нормативним методом ауторке анализирају надлежности органа Правосудне академије и највиших тела правосудне власти – Високог савета судства и Државног већа тужилаца – у креирању образовне политике Правосудне академије. Анализирајући, са друге стране обавезе које су Акционим планом за Поглавље 23 прописане Правосудној академији, ауторке указују на неочекивани утицај процеса придруживања на образовну политику и обуку судија и тужилаца у Србији, и ограничења која из њих проистичу, и указују на могући начин њиховог превазилажења.

кључне речи:

Референце

  1. Brooks, Joanna, Milanović, Marko, „Crowd-Sourcing Survey on Citizen’s Opinions and Experiences of Judicial Reform and Access to Justice“, Judicial Studies Series, Volume II,  UNDP, 2013, стр. 9-24.
  2. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012, COM(2011) 666 final, 12.10.2011
  3. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee And the Committee of the Regions Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, Brussels, 8.10.2014, COM(2014) 700 final
  4. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions EU
  5. Ekiert, Grzegorz, Kubik, Jan, Vachudova, Anna, „Democracy in the Post-Communist World: An Undending Quest“, East European Politics & Societies, SAGE Publications, vol. 21 no. 1, 2007, стр. 7-30.
  6. Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013, European Commission, October 2012, Brussels
  7. Enlargement Strategy, COM(2015) 611 final
  8. Fagan, Adam, Sircar, Indraneel, Judicial Independence in the Western Balkans: Is the EU’s ‘New Approach’ Changing Judicial Practices? No. 11, June 2015.
  9. Grabbe, Heather, The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe (Palgrave Studies in European Union Politics), Hardcover, 2006
  10. Hillion, Christophe, „Enlarging the European Union and deepening its fundamental rights protection“, European Policy Analysis, June issue 2013, стр. 1-16.
  11. Knežević Bojović, Ana, „New Eu Enlargment Strategy аnd Country Progress Reports – A Motor For Change?“, Foreign Legal Life, Институт за упоредно право, 4/2015, стр. 67-79
  12. McNollgast, „Conditions for Judicial Independence“, Journal of Contemporary Legal Issues, University of San Diego School of Law, 2006, vol. 15, стр. 105-128.
  13. Nechev, Zoran et al, Embedding rule of law in the enlargement process – a case for EU political conditionality in the accession of the Western Balkan Countries, 2013.
  14. Nozar, Wolfgang, „The 100% Union: The rise of Chapters 23 and 24″, dostupno na http://www.clingendael.nl/publication/100-union-rise-chapters-23-and-24, приступ 6. 5. 2015. године
  15. Presidency Conclusions, Copenhagen European Council – 21-22.06.1993
  16. Presidency Conclusions, European Council, Brussels, 15 December 2006
  17. Radinovic-Bell, Jasmina, Brooks, Joanna, „Partnership Survey of the Judicial Academy of the Republic of Serbia“, Judicial Studies Series Volume III, UNDP, 2013, стр. 18-37.
  18. Schimmelfennig, Frank, Sedelmeier, Ulrich, „Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European public policy4 (2004), стр. 661-679.
  19. Schimmelfennig, Frank, Sedelmeier, Ulrich, (eds.) The Europeanization of Central and Eastern Europe, Cornell University Press, Ithaca, 2005.
  20. Serbia 2016 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2016 Communication on EU Enlargement Policy {COM(2016) 715 final} 54
  21. Temelkoska Milenković, Tanja, Brooks, Joanna, Strategy for Transformation of the Judicial Training Center into Judicial Academy, OSCE , Beograd, 2010.
  22. Vachudova, Milada, Anna Spendzharova, Aneta, „The EU’s cooperation and verification mechanism: fighting corruption in Bulgaria and Romania after EU accession“, European Policy Analysis, Swedish Institute for European Policy Studies 1, 2012, стр. 1-19.
  23. Акциони план за Поглавље 23
  24. Акциони план за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018.
  25. Европска повеља о закону за судије  (European Charter on the statute on judges, DAJ/DOC (98) 23.
  26. Закон о правосудној академији, Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 32/2014 – одлука УС и 106/2015.
  27. Закон о ратификацији Међународног  пакта о грађанским и политичким правима, Службени лист СФРЈ, бр. 7/71.
  28. Извештај о реформи правосуђа у Србији, ОЕЦД, доступно на http://www.osce.org/sr/serbia/24642?download=true
  29. Кнежевић Бојовић, Ана, „Преговори Србије и Европске уније у вези са поглављем 23: правосуђе, основна права и независност правосуђа“, Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду, год. 14, бр. 52/53, 2015, стр. 24-41.
  30. Мишљење бр. 4 (2003) Консултативног већа европских судија  о почетној и сталној обуци
  31. Одлука Министарства правде о оснивању Радне групе за трансформацију Правосудног центра у Правосудну академију, мај 2008. година, Архива Правосудног Центра Републике Србије број 18-00-53/ 2008-01
  32. Оливера В. Пурић, Улога цивилних и политичких актера у процесима институционалне реформе и развоја капацитета правосуђа у Србији од 2002. до 2012. године, докторска теза, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  33. Основна начела независности судства усвојена од стране УН 1985 (U.N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985)
  34. Препорука бр. (94)12 Комитета министара о независности, делотворности и улози судија
  35. Препорука Комитета министара државама чланицама Савета Европе „О судијама: независност, делотворност и одговорност“ (CM/Rec (2010) 12 on judges: independence, efficiency and responsibilities)
  36. Ракић-Водинелић, Весна, Кнежевић Бојовић, Ана, Рељановић, Марио, Реформа правосуђа у Србији 2008-2012, Правни факултет Универзитета „Унион“, Службени гласник, Београд, 2012.
  37. Уговор о оснивању Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање, децембар 2001, чл.5 и 6, Архива Правосудног Центра Републике Србије број 05 -00 -01/ 2001- 0
  38. Функционална анализа правосуђа у Србији, октобар 2014. године, доступна на http://www.mdtfjss.org.rs/archive//file/sjfr/Funkcionalna%20analiza%20pravosudja%20u%20Srbiji%20-%20Kompletan%20izvestaj.pdf
периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 347.97/.99(497.11):340.137(4-672EU) 75-92
ç