Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА

КОНТРОЛИСАНА РЕФОРМА, „ИНДУСТРИЈА ЗНАЊА” ИЛИ „КУЛТУРА ПОРАЗА”

Сажетак

Традиционално у оскудици домаћих ресурса, недостат­ка сопственог културног обрасца и трошка пропуштених прилика, реформе српског друштва кретале су се између екстрема, често с трагичним крајем реформатора. Тријумф идеје заједнице над тегобама животног поретка друштва значио је одустајање од политике која се заснива на управљању према датостима реалности. У жељи да се намеће историји она је бранила вредности које су јој потпуно стра­не, и што је још интересантно, то је да све што она предузме, то пропада. То потврђују и данашње реформе у Србији под снажним утицајем идеологије тржишног фундаментализма. Успостављање политичког капитализма показује свe одлике контролисане анархије успостављања приватне својине, тржишног друштва, још увек далеко од слободе без ропства и социјалних стега. Бајка о елегантном развоју ли­берализма из хришћанства (у коју више нико не верује након што мало боље погледа) суочава се са проблемом образовања за неолиберализам, слабо укорењеног у српском друштву. Слабо справљена „паста болоњезе” у нашем накарадном тумачењу и изопаченој примени и уситњавању кроз праксу тзв. болоњског процеса реформе универзитета, развија „индустрију знања”. Тако су универзитети почели да производе масе студената на исти начин као што наше фабрике производе аутомобиле и кобасице. Многи од њих осуђени су на пропадање у досади u безнађу незапослености тржишних губитника. Томе иде на руку и традиција српске (балканске) културе која у великом делу непрестано оптужује стварање, уз непрекидно јадиковање хора. Осветљавање настанка и тока ових процеса европеизације друштва у чијој је функцији образовање, анализом поцепаног друштва, подељене државе и шизофреничне културе, уз сав опрез и обазривост социолошко културолошко и политичко историјске рефлексије, неодвојив je oд „унутрашњег колонијализма” Евро­пе и „културе пораза”. Социолози су потценили чињеницу да je драматичност ових процеса у суштини (п)остала национална.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, С., (2008) „Постоји ли у Србији, транснационална капиталистичка класа?” у: С. Вујовић (ур.), Друштво ризика: промене, неједнакости и социјални проблеми у данашњој Србији, Филозофски факултет, Институт за соцолошка истраживања, Београд, стр. 51-72.
  2. Антонић, С., (2009) „Светкса банка укида српске шко­ле”, Печат, бр. 76, 14.08, стр. 11-13.
  3. Bauman, Z., (2009) Fluidni život, Mediterran Publishing, Novi Sad.
  4. Богдановић, М., (2009) „Југословенски дисиденти и хладни рат”, Социологија, вол. LI, № 2, стр. 113-136.
  5. Богдановић, Љ., (2010) „Драма наше научне дијаспоре: генијалци, леминзи, политичари”, Печат, бр. 116, стр. 31-33.
  6. Булатовић, М., (2011) Економија u демократија: држати главу изнад, Јумедиа Монт, Подгорица.
  7. Вебер, М., (2006) Политички cnucu, Филип Вишњић, Службени Гласник, Београд.
  8. Влајки. Е., (2009) „О злочинима, слугама и лажима” (интервју), Печат, бр. 76, 14.08, стр. 14-18.
  9. Волтер, (2008) Подсетник за животопис господина Де Волтера, Службени гласник, Београд.
  10. Вујић, В., (1981) Спутана u ослобођена мисао, Геце Ко­на, Београд.
  11. Глени, М., (2008) Криминал без граница, Самиздат Б92, Београд.
  12. Dirkem, E., (2010) Pragmatizam i sociologija, Mediterran Publishing, Novi Sad.
  13. Домановић, Р., (2004) Изабране сатире, Евро, Београд.
  14. Екмечић, М., (2010) „Ми смо за Америку народ који у себи носи опасан вирус”, (интервју), Печат, бр. 147, 31.12, стр 6-13.
  15. Закарија, Ф., (2004) Будућност слободе, Дан Граф, Бе­оград.
  16. Koković, D., (2009) Društvo i obrazovni kapital, Mediter­ran Publishing, Novi Sad.
  17. Куљић, T., (2010) „Тито између амнезије и носталгије”, Социологија, вол. LII, Посебно издање, мај, стр. 149­-158.
  18. Лао Це, (2003) Књига о Даоу и Деу, Плато, Београд.
  19. Мајер, Т., (2009) Идентитет Европе, Албатро плус, Службени гласник, Београд.
  20. Manhajm, К., (2009) Dijagnoza našeg vremena, Mediter­ran Publishing, Novi Sad.
  21. Марић, И., (2006) „Ксенија Атанасијевић о српским филозофима”, (поговор), у: К. Атанасијевић, Српски мислиоци, Плато, Београд.
  22. Маршал, Т., (2002) Игра сенки: петооктобарска смена власти у Србији, Самиздат Б92, Београд.
  23. Милановић, В., (2008) „Дело Торстена Веблена”, у: Т. Веблен, Теорија доколичарске класе, Mediterran Pu­blishing, Нови Сад.
  24. Монтескије, Ш., (2001) О духу закона, Градац, Чачак.
  25. Монтескије, Ш., (2004) Персијска писма, Утопија, Бе­оград.
  26. Ниче, Ф., (1997) О будућности наших образовних установа, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад.
  27. Павловић, Д., Антонић, С., (2007) Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, Београд.
  28. Перов ић, Л., (2002) „Патријархалан одговор на изазов модернизације” у: А. Мимица (приредио), Друга Србија – десет година после, 2002, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд.
  29. Петронијевић, Б., (1905) „Божидар Кнежевић”, Полити­ка, 20. фебруара, стр. 1-2.
  30. Попер, К., (1993) Отворено друштво и његови непријатељи, т. 1. БИГЗ, Београд.
  31. Поповић, С., (2000) Пут у варварство, Хелсиншки од­бор за људска права у Србији, Београд.
  32. Рајс, Р. А., (1998) Чујте Срби, Историјски музеј, Дечје новине, Горњи Милановац.
  33. Рисман, Д., (2007) Усамљена гомила, Mediterran Publis­hing, Нови Сад.
  34. Рицер, Џ., (2009) Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник, Београд.
  35. Сенека, Л. А., (2002) О гневу, Срђан Јаворина и други, Ушће, Београд.
  36. Сиоран, Е., (2010) Разговори, Дерета, Београд.
  37. Стевановић, В., (2010) Дневник самоће, Службени гла­сник, Београд.
  38. Ћирјаковић, З., (2007) „Савладавање савладаности”, НИН, бр. 2009, 23.11, стр. 22-24.
  39. Ћосић, Д., (2011) У туђем веку, Службени гласник, Бе­оград.
  40. Узелац, М., (2007) Метапедагогија I, Паидеиа као паидеиа политике, Висока струковна школа за образова­ние васпитача, Вршац.
  41. Узелац, М., (2009) Приче из болоњске шуме, Висока струковна школа за образоване васпитача, Вршац.
  42. Фром, Е., (2008) Умеће живљења, Моно и Мањана, Бе­оград.
  43. Хардинг, С., (2005) Милтикултуралност и наука: постколонијализми, феминизми и епистемологије, ЦИД, Подгорица.
  44. Хајдегер, М., (1992) Пољски пут/опуштеност, Градац, Чачак.
  45. Цвјетићанин, Д., (2009) „Макроекономија чекања”, Печат, бр. 76, 14.08, стр. 10.
  46. Sutović, M., (2009a) „Nacionalni komunizam” ili „protestanski” staljinizam”, Hereticus, vol. VII, № 4, str. 95­105.
  47. Шутовић, М., (2009) Вредности u насиље, Чигоја штам­па, Београд.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 37.014.5(497.11) 175-200
ç