Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА И СРБИЈИ (РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ)

Сажетак

Комунални послови спадају у групу најзначајнијих врста јавних услуга које пружају власти на свим нивоима управљања, почевши од локалног, средњег (покрајинског, регионалног) па до централног. Реформски процеси који су обухватили савремени свет морали су да се одразе и на целокупан систем јавних услуга, што укључује и комуналне услуге. Развијене земље западне демократије водећи се тржишним принципима извршиле су трансформацију јавно-комуналних предузећа и побољшале квалитет услуга за релативно кратко време руководећи се сазнањима и искуствима из при­ватног сектора, као и темељима новог јавног менаџмента који нагласак ставља на резултате и ефекте, а мање на инпуте. Бивше социјалистичке земље су у складу са својим традицијама вршиле промене у структури и организацией својих комуналних система, при чему су резултати тих промена негде били са већим, а негде са мањим успехом. Када је у питању наша земља, систем комуналних услуга до сада није забележио значајније промене које је требало да се догоде са циљем да се подигну њихов квалитет, ефикасност и продуктивност како би грађани достигли већи степен задовољења својих интереса у овој области. Решења треба тражити у складу са искуствима других земаља, али и у складу са постојећим капацитетима и ресурсима са којима располажемо.

кључне речи:

Референце

  1. Аџић, Софија, „Комерцијализација, приватизација и политика модернизације предузећа у комуналној делатности“, у: Власничка трансформациј а предузећа и банака: Југословенска и међународна искуства и перспективе, Научно друштво економиста Југославије, Београд, 2000.
  2. Baltzar, Ellen, Kapoen, Christelle, Kis, Andras, Шевић, Душан, Varbova, Venelina, Zhechkov, Ruslan, „Програм приоритетних инвестиција у области животне средине у југоисточној Европи“, Стратегије за реформу (Приручник за комунална предузећа у сектору вода у Југоисточној Европи), Регионални центар за животну средину, Сентандреја, Мађарска, 2009.
  3. Ђорђевић, Снежана, Власти у акцији – свет јавних услуга, Факултет политичких наука, Београд, 2008.
  4. Јелинић, Срећко, Јелинић, Звонимир, „Комуналне услуге“, у: XXI век – век услуга и услужног права, уредник Миодраг Мићовић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (Институт за правне и друштве не науке), Крагујевац, 2011.
  5. Јосимовић, Бошко, Илић, Марина, Регионални план управљања комуналним отпадом за 11 општина Колубарског региона, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2006.
  6. Посебна група за израду предлога Стратегије за реструктурирање и приватизацију јавних предузећа (EBRD, EU-MISP, KFW, USAIDMEGA, Светска банка/ LGID), Стратегија реструктурирања јавних комуналних предузећа у Србцји, СКГО, Београд, 2009.
  7. Прокопијевић, Мирослав, «Перспектива трансформације градских комуналних система у Србији тренутно стање, могуће промене», у: У сусрет новом статусу градова – реалност и потребе, уредници: Дејан Миленковић, Душан Дамјановић, ПАЛГО Центар, Београд, 2007.
  8. Павловић, Ђорђе, Петровић-Житко, Надежда, Јавна и комунална предузећа у Србији, Институт за економику и финансије, Београд, 2008.
  9. Републички завод за статистику, Анкета о потрошњи домаћинстава 2013,      http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/35/17/LP1pdf
  10. Стална конференција градова и општина (Радна група за трансформацију јавних-комуналних предузећа), „Трансформација јавних-комуналних предузећа у Републици Србији – ка ефикаснијем пословању ЈКП и развоју комуналне инфраструктуре“, СКГО, 2007.
  11. Стална конференција градова и општина, Стратегија реструктурирања јавних комуналних предузећа у Републици Србији (предлог), СКГО, 2011.
  12. Закон о комуналним делатностима, Сл. гласник РС, бр. 88/2011
  13. Закон о водама, Сл. гласник РС, бр. 30/2010
  14. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег инте реса, Сл. гласник РС, бр. 108/2005
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 351.824.11+338.46(4)(497.11) 117-139
ç