Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ

КОХЕРЕНТНОСТ, КОНВЕРГЕНЦИЈА, КОХЕЗИЈА

Сажетак

Полазећи од претпоставке да процес преговора о приступању Републике Србије Европској унији подстиче развојно одрживо трансформисање целе Србије и свих њених делова предузета је релациона анализа сржних концепата практичне мапе пута процеса системског успостављања регионалне политике одрживог развоја и коришћења структурних инструмената. Системско трансформисање постојеће националне политике регионалног развоја у кровну међусекторску и хоризонталну регионалну политику одрживог развоја остварује се саобразно преговарачком поглављу 22 Регионална политика и координација структурних инструмената у оквиру преговора са Европском унијом о чланству. Циљ вршене релационе анализе је да издвоји како координате режима приступања Европској унији омогућавају јасну практичну мапу пута процеса да се оствари успостављање системски конвергентне међусекторске кровне и хоризонталне кохерентне регионалне политика одрживог развоја за потпуно бешавно сједињавање са кохезионом, односно регионалном политиком Уније како се још често назива. Применом теоријско-методолошког приступа градивних процеса међуслојног, унутарсистемског и међусистемско преговарања вишеслојне владавине на потку сржних трансформацијских концепата конвергенције, кохерентности, кохезије и одрживог развоја конкретно су, у склопу системског успостављања регионалне политике одрживог развоја у Републици Србији за бешавно сједињавање са кохезионом политиком Европске уније, расветљени и на чињеницама засновано објашњени развојни потенцијал и механизми финансијских инструмената за одрживи развој који у приступном процесу стоје на располагању државама кандидатима за системско успостављање измена норми, политика, пракси и односа неопходних за чланство у Европској унији, а који често остају занемарени или недовољно запажен, па чак и потпуно погрешно интерпретирани у јавном дискурсу.

кључне речи:

Референце

  • Bachtler, John, Carlos Mendez,  and Fiona Wishlade. 2019. Reforming the MMF and Cohesion Policy 2021-2027: pragmatic drift or paradigmatic shift? European Policy Research Paper No. 107. Glasgow: European Research Policy Centre.
  • Cohesion Fund. 2020. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/, last accessed 6 August 2020.
  • Conference on Accession to the European Union – Serbia. 2014. Accession document: General EU position. Brussels, 21 January 2014, AD 1/14, Ministerial meeting opening the Intergovernmental Conference on the Accession of Serbia to the European Union https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/serbia_en.
  • Consolidated text, Regulation [EU] No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006. Last accessed 16 August 2020. http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/2020-07-18.
  • Council Regulation No 1311/2013, Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, OJ L 347, 20 December 2013, pp. 884–891.
  • European Commission [EC], COM/2020/441 final/2. Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Recovery Instrument to support the recovery in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Brussels, 28 May 2020.
  • European Commission [EC], COM/2020/443 final. Amended proposal for a Council Regulation laying down the Multiannual Financial Framework for the years 2021 to 2027. Brussels, 28 May 2020.
  • European Council, 10/20, Conclusions, Special meeting of the European Council, Brussels, 17, 18, 19, 20 and 21 July 2020.
  • European Economic Community [ЕЕC], 1957. Treaty establishing the European Economic Community. European Economic Community. Last accessed 6 August 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:02016ME/TXT-20160901.
  • European Regional Development Fund. Last accessed 6 August 2020.  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.
  • European Union, 2003. Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, OJ C 169, 18 July 2003, pp. 1–150.
  • European Commission [EC]. 2016. Sustainable Development: EU sets out its priorities. European Commission. Last accessed 5 May 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3883.
  • European Commission [EC]. 2020. The 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. European Commission. Last accessed 6 August 2020. https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm#:~:text=The%20Agenda%20is%20a%20commitment,towards%20sustainable%20development%20for%20all.
  • Marks, Gary. 1993. “Structural Policy and Multilevel Governance in the EC.” In The State of the European Community, eds. Alan W. Cafruny and Gil G. Rosenthal, 391−411. Boulder: Lynne Rienner.
  • Mendez, Carlos, John Bachtler, and Irene McMaster. 2019. Research for REGI CommitteeThe Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee. Brussels: European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies.
  • Merkel, Angela. 2011. “Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag.” Last accessed 6 August 2020 https://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reden/2011/09/2011-09-07-merkel-bt-haushalt.html.
  • Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije [MEI]. 2019. Akcioni plan za ispunjavanje zahteva u oblasti kohezione politike EU poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Pregovaračka grupa za Poglavlje 22. Poslednji pristup 22. maj 2020. https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-saeu/akcioni-planovi.
  • Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije [MEI]. 2020a. Fondovi Evropske unije. Poslednji pristup 27. jul 2020. https://www.mei.gov.rs/srp/fondovi/fondovi-evropske-unije.
  • Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije [MEI]. 2020b. Međunarodni fondovi. Poslednji pristup 27. jul 2020. https://www.mei.gov.rs/srp/fondovi/medjunarodni-fondovi/.
  • The Single European Act [SEA], OJ L 169, 29 June 1987, pp. 1-28.
  • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, OJ C 306, 17 December 2007, p. 1–271.
  • United Nations General Assembly [UNGA], A/RES/70/1 (2015), Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, , 25 September 2015. Last accessed 6 August 2020. https://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/70/1.
  • Vlada Republike Srbije. 2014. Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Uvodna izjava Republike Srbije. Poslednji pristup 22. maj 2020. https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu.
периодика Српска политичка мисао 3/2020 3/2020 УДК 327.39(497.11)(4-672ЕU) 131-151
ç