Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак

Локална самоуправа мора бити оспособљена за превентивну заштиту животне средине, јер се угрожавање животне средине управо и дешава на њеној територији, без обзира да ли последице наступају у локалним, националним или глобалним размерама. Предмет рада обухвата сагледавање и разматрање надлежности локалне самоуправе у превентивној заштити животне средине и у анализи њене оспособљености за спровођење у пракси законских превентивних норми у овој области. Циљ овог рада јесте анализа капацитета локалне самоуправе за спровођење законских одредби у превентивној заштити животне средине и оцена потребе јачања капацитета локалне самоуправе. Да би се дошло до релевантних сазнања, методолошки приступ је усмерен у два правца. Први, који се заснива на анализи најбитнијих законских прописа који одређују надлежност јединица локалне самоуправе у превентивној заштити животне средине. Други правац се односи на истраживање капацитета јединица локалне самоуправе да преко својих органа ефикасно спроводе законске превентивне норме о заштити животне средине. Овај приступ се заснива на  анализи, компарацији и оцени одговарајућих делова текстa у појединим стратешким документима и у годишњим извештајима о стању животне средине, као и у коришћењу других релевантних извора.

 

кључне речи:

Референце

  1. Атељевић, Владимир, Сретић, Зоран, Митровић, Синиша, Плавшић, Првослав, Изазови европских интеграција у области заштите животне средине и одрживог развоја локалних заједница, ПАЛГО центар, Београд, 2011.
  2. Бановић, Божидар, Милајковић, Саша, „Улога и значај енергетске, економске и еколошке политике безбедности у међународним интеграцијама“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2012.
  3. Baxter, Brian, A Theory Ecological Justice, Routledge, London-New York, 2005.
  4. Bessis, Joel, Risk management in banking, John Willey&Sons, New Jersey, LTD, 2004.
  5. Bošković, Dejan,Prevention of Endangerment of the Environment in Trade and Transportation of Explosive Materials”, Archibald Reiss Days – International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. II, (Editor-in-Chief Associate Proffesor Goran Milosevic, PhD), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2011.
  6. Бошковић, Мићо, Бошковић, Дејан, Еколошки криминалитет, Факултет за безбедност и заштиту, Бања Лука, 2010.
  7. Grasl, Hartmut, Климатске промене, превод, Лагуна, Београд, 2011.
  8. Kroneder, Gerald, zamenik sekretara za zaštitu životne sredine grada Beča http,//www.danas.rs/dodaci/vikend/plave_strane/gerald_kroneder_prevencija_je_jedini_nacin_za_zastitu _zivotne_sredine.45.html?news_id=206104#sthash.XgebsVXC.dpuf, dostupno maj, 2012.
  9. Кековић, Зоран и др. Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања, Центар за анализу ризика и управљање ризицима, Београд, 2011. стр. 25.
  10. Лилић, Стеван, Еколошко право, Правни факултет, Београд, 2010.
  11. Љуштина, Александра, Еколошка безбедност, Криминалистичко-полицијсака академија, Београд, 2012.
  12. Милутиновић, Слободан, Локална агенда 21, Увод у планирање одрживог развоја, Стална конференција градова и општина, Београд, 2004.
  13. Национални програм заштите животне средине, Службени гласник Р. Србије, бр. 12/2010.
  14. Национални програм за интеграцију у Европску унију, http,//www.seio.gov.rs/upload/documents/NPI/NPI_2008.pdf, доступан април 2013.
  15. Национална стратегија одрживог развоја, Службени гласник Р. Србије бр. 57/2008.
  16. Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију, http,//www.misp-serbia.rs/wp-content/uploads/2010/05/EAS-Strategija-SRP-FINAL.pdf, доступно март 2013.
  17. Павловић, Вукашин, Квалитет политичких институција, Факултет политичких наука и Центар за демократију, Београд, 2010.
  18. Пешић, Јелена, „Развој критичког мишљења као предуслов јачања демократских капацитета друштва“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2012.
  19. Стојадиновић, Миша, Тодоровић, Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  20. Stumper, Alfred, „Die rolle Polizel bei der Bewaltigung Ekologisher Probleme“, Die Polizel, Wisbaden, br. 12/85, str.
  21. Тодић, Драгољуб, Унапређење капацитета јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва и привредних субјеката за спровођење европских стандарда у области животне средине, Истраживачки форум, Београд, 2012.
  22. Trojanowicz, Robin, Bucqueroux, B., Community Policing, How to Get Started, Cincinnati, Anderson Publishing, 1998.
  23. The problem of environmental refuges, 11084, Parlamentary Assembly, Strasbourg, 23. oktobar 2006.
  24. Castler, Stephen, Miller, Ј. Mark, The age of Migration, International Population Movements in the Modern World, New, York, 1993.
  25. http://waste-environment.vin.bg.ac.rs/docu/agenda_21.pdf, доступан април 2011.
  26. http://www.misp-serbia.rs/wp-content/uploads/2010/05/EAS-Strategija-SRP-FINAL.pdf.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 352:502/504 239-254
ç