Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИЗБОРНИ ИНЖЕЊЕРИНГ СР НЕМАЧКЕ: СПЕЦИФИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Сажетак

Немачка је пример земље у којој су присутни елементи карактеристични како за пропорционалне тако и за већинске изборне системе. То се пре свега односи на сам процес гласања у ком бирач има право да дâ два гласа – један кандидату, други изборној листи. Прва ситуација је карактеристична пре свега за униноминалне изборне јединице у већинским изборним системима, а друга за пропорционалне изборне системе са кандидатурама путем листа. Бирачима је стога омогућено да своју лојалност поделе међу партијама/кандидатима уколико тако нешто желе. Као последица јављају се тзв. прекомерни мандати које партије задржавају и који бројчани састав Бундестага никад не остављају константним. Поред тога, партијама су на располагању два изборна прага за улазак у парла мент. Све у свему, такав изборни инжењеринг произ­води последице на два нивоа: на нивоу комплексности модела и на нивоу резултата које производи у пракси након спровођења изборних радњи. Протеком времена те последице су се показале делом као отежавајуће или пак олакшавајуће околности. Међутим, скорашња дешавања око тзв. негативне тежине гласа и облигација упућена од стране Савезног уставног суда ка корекцији дела изборног законодавства говоре у прилог негативним последицама и најављују ”реформисани” изборни модел.

 

кључне речи:

Референце

  1. Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers und Verteilung der Abgeordnetensitze nach § 6 Bundeswahlgesetz (BWG) bei der Bunde­stagswahl 2009, http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/ BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/
  2. Capoccia, Giovanni (2002), „The Political Consequences of Electoral Laws: the German System at Fifty“, West European Politics, Vol. 25, No.
  3. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, gru­pa autora, International Institue for Democracy and Electoral Assistance, http://www.idea.int/publications/esd/
  4. Fisher, L. Stephen (1973), „The Wasted Vote Thesis West German Evi­dence“, Comparative politics, Vol 5, No. 2
  5. Gisart, Brigitte (2009), „Grundlagen und Daten der Wahl zum 17. De­utschen Bundestag am 27. September 2009“, Auszug aus Wirtschaft und Statistik, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/veroeffentlichungen/
  6. Gschwend, Thomas (2007), „Ticket-splitting and strategic voting under mixed electoral rules: Evidence from Germany“, European Journal of Political Research, Vol 46, Issue 1
  7. Herrmann, Michael i Pappi, Franz Urban (2008), „Strategic voting in German constituencies“, Electoral Studies, Vol 27, Issue 2
  8. Јелић, Зоран (1992), „Маргиналије поводом првих вишестраначких избора за савезне посланике“, Архив за правне и друштвене науке, вол 48, бр. 2
  9. Јовановић, Н. Милан (1997), Изборни системи – избори у Србији 1990-1996, Институт за политичке студије и ЈП „Службени гласник“, Београд
  10. Karp, A. Jeffrey (2006), „Political knowledge about electoral rules: Com­paring mixed member proportional systems in Germany and New Zealand“, Electoral Studies, Vol 25, Issue 4
  11. Касаповић, Мирјана (2003), Изборни лексикон, Политичка култура, Загреб
  12. Klingemann, Hans-Dieter i Wessels, Bernhard (2001), „The Political Consequences of Germany’s Mixed-Member System: Personalization at the Grass Roots?“, u: Mixed-Member Electoral Systems The Best of Both Worlds?, uredili: Shugart, Soberg Mathew i Wattenberg, P. Martin, Oxford University Press, New York
  13. Lübbert, Daniel (2009), Negative Stimmgewichte und die Reform des Bundestages-Wahlrechts, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun­destag, http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/index.html
  14. Маринковић, Танасије (2002), Изборни системи држава Европске уније, Центар за слободне изборе и демократију, Београд
  15. Menudier, Henri (1986), Parteien und Wahlen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Iudicium Verlag, München
  16. Нолен, Дитер (1992), Изборно право и страначки сустав, Школска књига, Загреб
  17. Нолен, Дитер и Касаповић, Мирјана (1997), Изборни системи Источне Европе, Фондација Фридрих Еберт, Београд
  18. Сартори, Ђовани (2003), Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд
  19. Schoen, Haarld (1999), „Split-ticket voting in German Elections, 1953­90: an example of sophisticated balloting“, Electoral Studies, Vol 18, Is­sue 3
  20. Schreiner, J. Hermann i Linn, Susan (2008), So arbeitet der Deutsche Bundestag, NDV, Rheinbreitbach
  21. Васовић, Вучина (2006), Савремене демократије I, ЈП Службени гласник, Београд
  22. http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/DE/case-studies/
  23. http://www.bundestag.de
  24. http://www.bundesverfassungsgericht.de/
  25. http://www.bundeswahlleiter.de
  26. http://electionresources.org/de
  27. http://www.idea.int
  28. http://www.iuscomp.org/gla/judgments/bverfg/v900929.htm
  29. http://staatsrecht.honikel.de/en/bundestag.htm#wahl
  30. http://www.wahlrecht.de
  31. http://www.wissenschaft-online.de/page/fe_seiten&article_id=570654
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 342.8+324(430) 209-232
ç