Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ИЗАЗОВИ ОСТВАРИВАЊА ЕФИКАСНЕ И ДЕЛОТВОРНЕ НАДЗОРНЕ ФУНКЦИЈЕ ПАРЛАМЕНТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНТЕРПЕЛАЦИЈУ

Сажетак

Предмет рада је анализа правно-политичких и институционалних претпоставки превођења института интерпелације из садржине уставних и пословничких одредби у ефикасан и делотворан механизам надзора рада владе. Анализа могућности остваривања делотворне парламентарне контроле, могућности усидрених у реалност скупштинског живота има за циљ да учини „животним” институт интерпелације. Да би се разумела нужност трансформације интерпелације из правног идеала у практично-политички механизам парламентарне контроле анализирани су, у историјско-компаративном контексту: настанак и обележја надзорне функције парламента, јер не може се говорити о парламентарном систему државне власти без контролне функције коју превасходно разумемо као манифестацију представничке улоге парламента; презентована су различита теоријска виђења класификације надлежности парламента; разматрана је слобода говора као претпоставка остваривања надзорне улоге парламента као и суштински елементи интерпелације: правна природа, услови и последице подношења. У Србији, интерпелација иако materia constitutionis, није заживела као делотворни контролни механизам рада владе, те смо посебну пажњу посветили формулисању предлога како унапредити интерпелацију и генерално, контролну улогу Народне скупштине. У раду су коришћени различити методолошки приступи: историјски и упоредни метод, као и егзегетички, у смислу тумачења различитих правних извора, с тим да је посебна пажња посвећена анализи, коментарима и тумачењима одређених уставних, законских и подзаконских, посебно пословничких решења правног поретка Републике Србије, али и анализи примера из наше и стране парламентарне праксе.

кључне речи:

Референце

  • Вучић Оливера, „Интерпелација – утицај посланика на одговорно поступање владе”, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, Правни факултет, Бања Лука, бр. 14, Година V, 2008, стр. 87–97.
  • Марковић Лазар, Парламентарно право, Екопрес, Зрењанин, 1991.
  • Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Јавно предузеће Службени гласник, Београд, 2010.
  • Николић Павле, „Интерпелација”, у: Влада – положај у систему; остваривање у пракси; функција Владе; шта ваља мењати – Материјал са округлог стола организованог 16. априла 1998, Југословенско удружење за уставно право, Београд, 1998, стр. 77–86.
  • Пајванчић Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  • Пајванчић Маријана, Уставно право и политичке институције, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2008.
  • Pásztor Bálint (Пастор Балинт), „Амандирање предлога закона – употреба или злоупотреба?”, Српска политичка мисао, Београд, год XXV, vol. 60, 2/2018, стр. 305–324.
  • Пејић Ирена, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2011.
  • Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  • Bačić Arsen, Parlamentarno pravo: hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Pravni fakultet Sveučilišta, Split, 2004.
  • Bagehot Walter, The English Constitution, Chapman and Hall, London, 1867.
  • Csorba György, Parlamentek ellenőrző szerepe a plenáris üléseken – EU tagállamok, Országgyűlési Könyvtár, Képviselői Információs Szolgálat, Budapest, 2011.
  • Pesti Sándor, Az újkori magyar parlament, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
  • Petrétei József, „A parlamenti kontroll sajátosságairól“, in: Ünnepi tanulmányok – Holló András hatvanadik születésnapjára, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003, стр. 329–358.
  • Soltész István, „A kormányzat parlamenti ellenőrzése“, Magyar Közigazgatás, Budapest, 1994/5, стр. 279–290.
  • Szente Zoltán, Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2010.
  • Veress Emőd, „A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában“, in: PhD tanulmányok 1, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Pécs, 2004, стр. 415–487.

  ПРОПИСИ

  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  • Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, бр. 9/10.
  • Пословник Народне скупштине, Службени гласник РС, бр. 20/12 – пречишћени текст.
  • Пословник Народне скупштине, Службени гласник РС, бр. 32/02 – пречишћени текст.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  • Народна скупштина сазив од 03. јуна 2016. Посланичке групе, Internet, http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/poslanicke-grupe/poslanicke-grupe.901.html, 30/06/2019.
  • Предлог за промену Устава упућен Народној скупштини, Internet, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/akta_procedura/2018/010-3691_18_Predlog.pdf, 01/07/2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 342.53:342.51 195-216
ç