Изабери језик:
Тема броја

ИСКУШЕЊА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

ИЗАЗОВИ ФОРМИРАЊА ИДЕНТИТЕТА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак

Проблем идентитета представља актуелан предмет проучавања различитих наука: социологије, политикологије, психологије, антропологије… Интересовање за овај проблем је нарочито постало велико крајем прошлог века, који је са собом донео многобројне промене које су умногоме измениле структуру и динамику друштва које нас окружује. Модернизација, вртоглави развој технологије, глобализација, транзиција, индивидуализација, многобројни социјални конфликти, све су то изазови које процес формирања идентитета мора превазиђи. У том смислу главни циљ овог рада је да покаже са чиме се суочава процес формирања идентитета у савременом друштву Главне методе којима се аутор користи у свом раду су дијалектички метод, метод анализе садржаја и компаративни метод. Овај рад је подељен на два дела. Први део рада бави се анализом иденти тета у социјално-културном контексту, док се аутор у другом делу рада бави разматрањем судбине иден­титета у савременом друштву

 

кључне речи:

Референце

  1. Божиловић Никола, „Традиционално, модерно и идентитети у културно социолошком дискурсу’’, Традиција, модернизација, иден­титети место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији (приредили: Милорад Божић, Љубиша Митровић, Гордана Стојић), Филозофски факултет Универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011.
  2. Божиловић Никола, „Идентитет и значење стила у поткултури’’, Геокултура развоја и култура мира на Балкану, (приредили: Љубиша Митровић, Драгољуб Ђорђевић, Драган Тодоровић) Филозофски фа­култет, Ниш, Институт за социологију, Ниш, 2006.
  3. Божиловић Никола, Стевановић Бранислав, „Култура као основ етничких идентитета Балкана’’, Културни и етнички односу на Бал­кану могућности регионалне и европске интеграције, Филозофски факултет, Ниш, Институт за политичке студије, Ниш, 2006.
  4. Burke Peter, „Identity Change’’, Social Psychology Quarterly, Ameri­can Sociological Association, JSTOR, бр 1/2006.
  5. Vukcevic Dejana, L’émergence d’une Europe de la défense: difficultés et perspectives, Editions universitaires européennes, 20l0.
  6. Гаћиновић Радослав, ,,Национални идентитет и безбедност модерне државе’’, Наука, безбедност и полиција, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 1/2011.
  7. Durkheim Emile, On morality and Society, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1973.
  8. Donskins Leonidas, Troubled Identity and the Modern World, Palgrave Macmillan, 2009.
  9. Ериксон Х. Ерик, Идентитет и животни циклус, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  10. Кастелс Мануел, Информацијско доба економија, друштво и кул­тура 2: Моћ идентитета, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  11. Митровић Љубиша, Социологија, Институт за политичке студије, Бе­оград, 2003.
  12. Милосављевић Љубинко, Под/стицање слободе нововековна мисао о друштву, Филозофски факултет, Ниш, 2008.
  13. Милошевић Ђорђевић Јасна, ,,Значење националног идентитета’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2002.
  14. Печујлић Мирослав, Савремена социологија, Београд, 1991.
  15. Печујлић Мирослав, Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  16. Стојадиновић Миша, Вукчевић Дејана, „Проблем очувања идентитета на Балкану’’, Национални интерес, Институт за политичке студиje, Београд, бр. 1/2011.
  17. Simon Bernd, Identity in modern society: A Social Psychological Per­spective, Blackwell Publishing, 2004.
  18. Stets E. Jan, Burke J. Peter, „Theory and Social Identity Theory’’, Social Psychology Quarterly, American Sociological Association, JSTOR, бр. 3/2000.
  19. Стојановић Ђорђе, ,,Етичко оправдавање за прибегавање сили праведни мир уместо праведног рата’’, Српска политичка мисао, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  20. Hobsbawm J. Eric, Nations and nationalism since 1780, Cambridge Uni­versity Press, 1992.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 159.922.27+316.37+323.1”20” 69-82
ç