Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСТОРИЈСКИ РЕВИЗИОНИЗАМ: ПРОГРЕС НАУКЕ ИЛИ ИДЕОЛОШКО ОРУЖЈЕ?

Сажетак

Овај рад има за циљ да опише и анализира феномен историјског ревизионизма, његове интерпретације као и реперкусије на дневнополитичку стварност. Такође, у овом раду изложена је генеза појма историјски ревизионизам, услови у којима најчешће долази до историјског ревизионизма, те његови појавни облици. Аутор нарочито настоји да изложи и анализира све перспективе историјског ревизионизма, како позитивне, тако и оне негативне. Посебна пажња посвећена је анализи историjског ревизионизма на ширем подручју Балкана, које важи за подручје оптерећено историјским наслеђем, где овај појам често поприма митологизоване карактеристике и где се углавном користи у политичке сврхе на националном нивоу.

кључне речи:

Референце

  1. Antoniou, Giorgos, „The Lost Atlantis of Objectivity: The Revisionist Struggles between the Academic and Public Spheres“, History and Theory, vol. 46, 2007, pp. 92-112.
  2. Barnes, Harry Elmer, Revisionism: A Key to Peace and Other Essays, Cato Institute, San Francisco, 1980.
  3. Barnes, Harry Elmer, The Genesis Of The World War; An Introduction To The Problem Of War Guilt, New York & London, Alfred A Knopf, 1927.
  4. Fay, Sidney Bradshaw, The Origins of the World War, The Macmillan, 1928.
  5. Gkotzaridis, Evi, „Revisionism in the Twentieth Century: A Bankrupt Concept or Permanent Practice?“, The European Legacy, vol. 13, issue 6, 2008.
  6. Habermas, Jürgen, Leaman, Jeremy, „A Kind of Settlement of Damages (Apologetic Tendencies)“, New German Critique, no. 44, Duke University Press, 1988.
  7. Hobsbaum, Erik, O istoriji, Otkrovenje, Beograd, 2003.
  8. Kaplan, Robert D., Balkan ghosts; a journey through history, Vintage Books, New York, 1994.
  9. Margaritis, George, „The Greek Civil War and Its History: The Commemorative Year 1999“, Archiotaxio, issuse, 2, 2000.
  10. McPherson, James, „Revisionist Historians, Perspectives on History, vol. 41, no. 6, 2003.
  11. Offe, Claus, „Disqualification, Retribution, Restitution: Dilemmas of Justice in Post-Communist Transitions“, Journal of Political Philosophy, vol. 1, issue 1, 1993.
  12. Petsinis, Vassilis, Yugoslav Myths, Institute of European Studies and International Relations, Faculty of Socialand Economic Sciences, Comenius University, Bratislava, 2008.
  13. Reinprecht, Christoph, „Social Memory in the Transformational Process of East-Central Europe“, The Anthropology of East Europe Review, vol.12, issue, 2, 1994.
  14. Rogers, Brubaker, „Ethnicity without Groups“, Archives Européennes de Sociologie, vol. XLIII, issue 2, 2002, pp. 163-189.
  15. Shermer, Michael, Grobman Alex, Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?, University of California Press, 2009.
  16. Tucker, Aviezer, Historiographic Revision and Revisionism: The Evidential Difference“, in: Michal Kopecek (ed.), Past in the Making: Recent History and Historical Revisionism, Central European University Press, Budapest, 2008.
  17. Tuđman, Franjo, Bespuća povijesne zbiljnosti: rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1990.
  18. Veljak, Lino, “Dvije strategije historijskog revizionizma”, zbornik radova Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizaм, (Zlo)upotrebe istorije španskog građanskog rata i drugog svetskog rata na prostoru Јugoslavije, Udruženje Španski borci 1936-1939 u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014.
  19. Wulf Meike, Changing memory regimes in a new Europe, presentation at the UACES conference, Robinson College Cambridge, 2011.
  20. Бјелајац Миле, 1914 – 2014; Зашто ревизија? Старе и нове контроверзе о узроцима Првог светског рата, Медија центар Одбрана, Београд, 2014.
  21. Илић Владимир, Превладавање прошлости у Војводини, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 2002.
  22. Кишjухaс Aлeксej, „Истoриjски рeвизиoнизaм кao псeудoистoриja“, у: Нaциja кao прoблeм или рeшeњe; истoриjски рeвизиoнизaм у Србиjи, Футурa публикaциje, Нoви Сaд 2008.
  23. Куљић Тодор, Превладавање прошлости, Узроци и правци промене слике историје крајем XX века, библиотека Огледи, Београд 2002.
  24. Кун Томас С., Структура научних револуција, Нолит, Београд, 1974.
  25. Перовић Милош, “Национализам и историјски ревизионизам као последица слома друштвених вредности и друштвених норми”, зборник радова Нација као проблем или решење; историјски ревизионизам у Србији, Футура публикације, Нови Сад, 2008.
  26. Резолуција Европског парламента o еврoпскoj сaвeсти и тoтaлитaризму http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//EN (14.01.2016.)
  27. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  28. Тодорова Марија, Дизање прошлости у ваздух, Библиотека XX век, Београд, 2010.
  29. Тодорова Марија, Имагинарни Балкан, Библиотека XX век, Београд 2006.
  30. Фире Франсоа, О француској револуцији, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1990.
  31. http://rs.sputniknews.com/vesti/20150701/2949682.html (28.12.2015.)
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 930.1 169-185
ç