Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРОСТОРУ

Сажетак

У широј стручној јавности постоји пробуђено интересовање у последњих неколико деценија за проучавањем исламске религије, културе и цивилизације, а у часописима су присутне бројне теме везане за ислам. Ово интересовање карактеристично је како на глобалном, тако и на локалном нивоу. Такође, то интересовање је и мултидисциплинарно и карактеристично је за многе друштвене науке. Интересовање за ислам је и интеркултурално и преовладава бављење исламом и ефектима ове велике религије на глобалном нивоу, док је релативно мало пажње у радовима оријентисано на проучавање ислама на нашим просторима и на сагледавање и тумачење ствари у нашем окружењу, као и на просторима данашње Србије, условно речено, у нашем дворишту.

У овом раду смо направили осврт на основне појмове о исламу, као и на организацију припадника исламске верске заједнице на просторима бивше заједничке државе. Све наведено, управо је у циљу сагледавања ствари у нашем дворишту како би нам помогло и како бисмо боље тумачили и разумели појаве на глобалном нивоу.

У циљу бољег описивања и систематизовања већ познатих чињеница о исламу и заједници муслимана на нашим ширим просторима, осврнућемо се и на основне појмове, обичаје и специфичности исламске религије. У раду указујемо да је исламска заједница била веома прилагодљива на овим просторима и у променљивим друштвено-политичким околностима се и сама усклађивала и прилагођавала.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић Сима, Станимировић Војислав, Упоредна правна традиција, Правни факултет Београд, 2011.
  • Антић Велизар, Вековић Марко, „Однос Исламске заједнице БиХ према Исламским заједницама у Србији”, Годишњак ФПН, бр. 7, Београд, 2012, стр. 103–117.
  • Баришић Срђан, „Институционализација исламских заједница након распада СФРЈ”, Филозофија и друштво, бр. 2, Београд, 2008, стр. 117–127.
  • Волерстин Имануел, Опадање америчке моћи, ЦИД, Подгорица, 2004.
  • Вукомановић Милан, „Суфизам унутрашња димензија ислама”, Филозофија и друштво, бр. 2/2008, стр. 129–148.
  • Вукомановић Милан, Ислам на балканској ветрометини, Јуниор Ниш, 2007.
  • Вукомановић Милан, „Ислам“, у: Социолошки речник (приредили: Аљоша Мимица, Марија Богдановић) Завод за уџбенике, Београд 2007, стр. 203–204.
  • Вукомановић Милан, Борић Арас, Ритуал, мит и симбол, Религијске студије БиХ, 2008.
  • Еспозито Џон Л, Оксфордска историја ислама, Клио, Београд, 2016.
  • Јевтић Мирољуб, „Ислам као чинилац политичког идентитета у бившој Југославији”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, број 3/2015, Београд, стр. 171–188.
  • Јевтић Мирољуб, „Исламска суштина албанског сецесионизма и културно наслеђе Срба”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013, стр. 231–252.
  • Јевтић Мирољуб, „Ставови исламских заједница у Србији према Израелу”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 4/2013, Београд, стр. 203–219.
  • Јовановић Наташа, „Ислам и савремени свет – религијске забране: примери и праксе у свакодневном животу”, Религија и толеранција, Нови Сад, Vol. 12, бр. 21, јануар–јун, 2014, стр. 161–180.
  • Кубурић Зорица, Верске заједнице и верска дистанца, ЦЕИР, Нови Сад, 2010.
  • Новаковић Драган, „Организација и положај исламске верске заједнице у Краљевини Југославији”, Теме, Ниш, 2003, стр. 456–460.
  • Новаковић Драган, „Основне верске дужности у исламу”, Теме, Ниш, 2013, стр. 1977–1992.
  • Новаковић Драган, „Став Исламске заједнице према догађајима на Косову и Метохији од 1981. до 1991. године”, Религија, бр. 2, Шабац, 2003. стр. 329–335.
  • Новаковић Драган, Верске заједнице на размеђу векова: положај верских заједница на југословенским просторима од Берлинског конгреса до Првог светског рата, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  • Новаковић Драган, „Школовање студената Исламске заједнице из СФРЈ у иностранству”, Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, 2006, стр. 287–303.
  • Радоњић Јован, Мухамед, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  • Раковић Александар, „Српски идентитет муслимана словенског порекла на постјугословенском простору у 21. веку”, Култура полиса, год. XIII, Београд, 2016, бр. 31, стр. 171–185.
  • Селимовић Салих, „Исламизација и двоверје код наших муслимана”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013. стр. 227–241.
  • Селимовић Салих, „Појава ислама на Балкану у Средњем веку”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014. стр. 193–205.
  • Танасковић Дарко, Ислам, догма и живот, Српска књижевна задруга, Београд, 2008.
  • Хантингтон Семјуел, Сукоб цивилизација, ЦИД , Подгорица, 2000.
  • Хаџијахић Мухамед, Ислам и муслимани у Босни и Херцеговини, Ел-Kалем, Сарајево, 1991.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 28(497.1)“20“ 475-491
ç