Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМИСТИЧКИ ЕКСТРЕМИЗАМ НА БАЛКАНУ И ВОЈНИ АСПЕКТ ПРОБЛЕМА

Сажетак

Последња декада двадесетог, а нарочито почетак двадесетпрвог века обележене су новим околностима у којима се на „пиједестал битности“, и то на велика врата, вратила религија. Поред несумњивог значаја који битне религије савременог света имају у артикулисању духовних потреба верника, чињеница је да су многе екстремистичке, а не ретко и терористичке организације, суштину свог залагања и деловања везале за „узвишене верске разлоге“. С тим у вези, главни циљ овог рада је да, почевши од дефинисања појма – екстремизам, преко појашњења  појаве и етаблирања политичког ислама – исламизма, елаборира савремени контекст у којем се као доминантан вид верски инспирисаног насиља јавља исламистички екстремизам, као и да укаже на најважније екстремистичке групе у региону Балкана и начине њиховог деловања. Такође, овај рад говори и о могућностима војног одговора на ову пошаст савременог света, у светлу стратегијских и доктринарних докумената који дефинишу могућности истог.

кључне речи:

Референце

  1. Абрамович, Пајин, Емил: „Социјална природа екстремизма и тероризма, у: Република, Београд, број 304.
  2. Atkins, Stephen, Encyclopedia of Modern Worldwiwe Extremists and Extremists Groups, Greenwood Press, Westport, Connecticut. London, 2004.
  3. Aristotel: Nikomahova etika, Globus, Zagreb, 1998.
  4. Aристотел: Политика, БИГЗ, Београд, 2003.
  5. Esposito, John L: Islamska prijetnja – mit ili stvarnost?, Živinice, Selsebil, 2001.
  6. Eder, Erich: „Definition und Gebrauch des Begriffes ‘Strategue’”, Osterreichsche Militarichsche Zeitschrift, Wien, Nо. 2, 1998, str. 121-128.
  7. Kulenović, Tarik: Politički islam: osnovni pojmovi, autori i skupine jednog modernog političkog pokreta, Zagreb, 2008.
  8. Кековић Зоран, Ненад Комазец, Момчило Милиновић: „Улога Војске Србије у одговору на невојне претње“, Војно дело, 2011, вол. 63, бр. 4, (228-250), стр. 235.
  9. Laqueur Walter: Europe In Our Time: A History, 1945–1992, New York: Viking, 1992
  10. Laqueur, Walter: Fascism, New York: Oxford University Press, 1996.
  11. Margetić, Domagoj: Islamistički ekstremizam na jugu Evrope, Samozaložba, Zagreb, 2006.
  12. Nozick, Robert: Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York, 1974.
  13. Општа енциклопедија Larousse у три тома, књига 1, ЈРЈ-Земун, 2004.
  14. Симеуновић, Драган: Тероризам: општи део, Правни факултет, Београд, 2009.
  15. Суботић Милован: „Исламистички екстремизам као парадигма верски фундираног насиља“, Култура полиса, Нови Сад, год. X (2013), бр. 20, (21-39).
  16. Суботић, Милован: „Одређење савременог екстремизма“, Војно дело, Београд, Војно дело, Београд, вол. 62. бр. 3, 2010, (297-313).
  17. Суботић Р. Милован: „Екстремистичке тенденције као препрека у (пре)обликовању политичког идентитета Србије“, Култура полиса, Нови Сад, год. X (2013), бр. 21, (163-181).
  18. Subotić M, Štrbac K, Milosavljević B: „Extremist Trends in the Western Balkans and the Republic of Serbia“, Journal on Law, Economy and Management, STS Science Centre Ltd, Vol 2/2012, London, str 89-97.
  19. Ser Michael Howard, “Defence Studies“, Vol 1, No. 1 (Spring 2001)
  20. Стратегија одбране Републике Србије, 2009.
  21. Folk, Ričard: Veliki teroristički rat, Filip Višnjić, Beograd, 2003.
  22. Husain, Ed: Islamista, Samizdat B92, Beograd, 2008.
  23. Хамад, Али: У мрежи зла, међународни тероризам и Ал Каида, Уна прес, Београд, 2007.
периодика Политика националне безбедности 2/2014 УДК 28(497):355.02 109-135
ç