Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

ИСКУСТВА ОМБУДСМАНА У СРБИЈИ

Сажетак

Аутор у чланку анализира праксу и институционалне моделе омбудсманске функције у Републици Србији. Омбудсман је један од облика институционалне заштите права и слобода и контроле државне управе. На различитим територијалним нивоима власти и у више области је успостављено око 30 омбудсмана. Њихов положај је различит, али искуства су слична. Статистички посматрано, повећава се број притужби и обраћања омбудсманима. Међутим, неадекватни капацитети (кадровски, технички и финансијски) и недостаци у нормативном поретку онемогућавају да омбудсмани ефикасније остварују своје надлежности. У наредном периоду је потребно да се независност и самосталност омбудсмана потпуније гарантује, успоставе услови за његово несметано функционисање и предузму мере у правцу реформе управе и правног си­стема.

 

кључне речи:

Референце

  1. Anderson Stanley, Ombudsman readings, International Research In­stitute, University of Alberta, Edmonton, 1980.
  2. Арсић Владимир, „Искуства општине Зрењанин искуства“, у: С. Лилић, Kälin, Локални омбудсман, упоредна искуства: Србија, Босна и Херцеговина и Швајцарска, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Програм подршке општинама, Краљево, 2007, стр. 63-68.
  3. Вујчић Драган, „Локални омбудсман у Србији (са посебним освртом на општину Краљево), у: С. Лилић, Kälin, Локални омбудсман, упоредна искуства: Србија, Босна и Херцеговина и Швајцарска, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Програм подршке општи­нама, Краљево, 2007, стр. 39-45.
  4. Dimitrijević Predrag, „Do We need Local Ombudsman Protector of Hu­man Rights“, Facta Universistatis, Law and Politics, 3, N°1, 2005, Niš, str. 25-35.
  5. Јеринић Јелена, „Нова институција: грађански бранилац“, Локална самоуправа, прописи и пракса, број 2/2008, стр. 48-59.
  6. Kucsko-Stadlmayer Gabriele (ed.), European Ombudsman-Institutions, Springer, Wien – New York, 2008.
  7. Лилић Стеван, „Омбудсман за заштиту података – Data protection Ombudsman, у: С. Лилић, Д. Миленковић, Б. Ковачевић-Вучо, Ом­будсман, међународни документи, упоредно право, законодавство и пракса, Београд, Комитет правника за људска права, 2002, стр. 168­-172.
  8. Миленковић Дејан, Водич кроз Закон о забрани дискриминације, Хелсиншки одбор за људска права, Београд, 2010.
  9. Миленковић Дејан, Приручник за примену Закона о слободном при­ступу информацијама од јавног значаја, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података, Београд, 2010.
  10. Милинковић Игор, „Локални омбудсман – заштитник права и слобо­да грађана на локалном нивоу (европски стандарди и упоредна искуства), Правна ријеч, часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Републике Српске, број 14/2008, Бања Лука, стр. 229-240.
  11. Милков Драган, „Предговор”, у: Закон о Заштитнику грађана, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2005, стр. 7-26.
  12. Милосављевић Богољуб, Систем локалне самоуправе у Србији, Стална конференција градова и општина, Београд, 2009.
  13. Радојевић Миодраг, „Заштита људских права на Косову – искуства међународног омбудсмана“, Херетикус, број 3-4/2007, Центар за унапређивање правних студија, стр. 72-84.
  14. Reif C. Linda, „Introduction“, in: L. C. Reif (ed.), The International Om­budsman Anthology, Selected Writings fom the International Ombudsman Institute, International Ombudsman Institute, The Hague, 1999.
  15. Теофиловић Петар, „Покрајински омбудсман АП Војводине прве три године“, у: С. Лилић, Kälin, Локални омбудсман, упоредна искуства: Србија, Босна и Херцеговина и Швајцарска, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Програм подршке општинама, Краљево, 2007, стр. 47-53.
  16. Stern Joachim, „Serbia“, in: Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Om­budsman-Institutions, стр. 371-385.
  17. Шабић Родољуб, „Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – искуства из трогодишње праксе“, Ревија за безбедност, Центар за безбедносне студије, број 4/07, стр. 29-34.
  18. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 98/06
  19. Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05 и 54/07.
  20. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Службени гласник РС, бр. 6/02.
  21. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/09.
  22. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 9/02.
  23. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  24. Закон о главном граду, Службени гласник РС, бр. 129/07.
  25. Одлука о Покрајинском омбудсману, Службени лист АП Војводине, бр. 23/02.
  26. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Слу­жбени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10.
  27. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/08.
  28. Статут Универзитета у Београду, http://www.uf.bg.ac.rs/did/Statu BU.pdf
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 351.941(497.11) 53-76
ç