Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ИНТЕРНА КОНТРОЛА РАДА ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ АКСПЕКТИ

Сажетак

Истраживање полази од тезе да је унутрашња контрола рада полиције изузетно значајна због комплексности полицијских послова, који понекад пружају могућност повреде људских права и ограничење грађанских слобода. Циљ истраживања је да се испита који су то механизми унутрашње контроле, која је њихова ефикасност у пракси, као и да се укаже на интерну контролу која треба да обезбеди ограничење апсолутне власти, законитост у раду и једнакост грађана пред законом и дају поједини предлози за унапређење интерне контроле. У раду су методолошки истражени и анализирани егзактни показатељи примене механизама интерне контроле рада полиције у Републици Србији у седмогодишњем периоду (2012–2018). Резултати истраживања показују различите трендове у примени механизама интерне контроле у посматраном периоду. Закључује се да су механизми интерне контроле довољни али да има места унапређењу. То се нарочито односи на потпуну деполитизацију организације и рада полиције, па с тим у вези и процеса интерне контроле рада полиције и њених припадника.

кључне речи:

Референце

  • Ђурђевић Зоран, Радовић Ненад, Криминалистичка оператива, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2017.
  • Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16, 24/18 и 87/18.
  • Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 63/09 – одлука УС, 92/11 и 64/15.
  • Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС.
  • Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, … 55/14 и 35/19.
  • Југовић Сретен, „Реформа државне управе у Републици Србији – с освртом на полицију”, Српска политичка мисао – посебно издање, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 143–157.
  • Југовић Сретен, Управна функција полиције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.
  • Краљ Жељко, „Унутарња контрола и надзор полиције”, Полиција и сигурност, МУП. Р. Хрватске, бр. 1/2014, стр. 73–81.
  • Кршић Жељко, „Унутрашња контрола полиције као механизам заштите људских права”, Безбједност–грађани–полиција, МУП Р. Српске, Бања Лука, бр. 3–4/2014, стр. 291–304.
  • Лештанин Бранко, Никач Жељко, Коментар закона о полицији, Пословни биро, Београд, 2016.
  • Милетић Слободан, Југовић Сретен, Право унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  • Милосављевић Богољуб, Наука о полицији, Полицијска академија, Београд, 1997.
  • Никач Жељко, Божић Ванда, „Правни и институционални механизми екстерне контроле рада полиције”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 147–168.
  • Никач Жељко, Јурас Дамир, „О притужбама против полицијских службеника у Републици Србији”, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, Правни факултет Сплит, бр. 4/2016, стр. 1079–1094.
  • Никач Жељко, Полиција у заједници, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 2019.
  • Правилник о начину вршења унутрашње контроле, Службени гласник РС, бр. 39/18.
  • Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у МУП-у, Службени гласник РС, бр. 49/18.
  • Сектор унутрашње контроле, Извештај о раду Сектора унутрашње контроле у 2018. години. Министарство унутрашњих послова, Београд, 2019.
  • Стевановић Обрад, Руковођење и командовање, Полицијска академија, Београд, 1999.
  • Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у МУП-у, Службени гласник РС, бр. 94/18.
  • Шабић Душан, Ђорђевић Саша, Грујичић Гордана, Игњатовић Тања, Теодоровић Зорана, Воларевић Синиша, Институционални барометар, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2018.
  • Шетка Гојко, „Контрола рада полиције од стране Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске”, Безбједност–грађани–полиција, МУП Р. Српске, Бања Лука, бр. 1–2/2015, стр. 231–242.
  • Шуми Роберт, Лаличић Ладо, Анализа ризика о могућностима и стварним размерама корупције у полицији у Србији, Канцеларија Савета Европе у Београду, Београд, 2014.
  • Anderson Lena, „Unutrašnja kontrola“, u Uputstva za očuvanje policijske etike, The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2012.
  • European Partners against Corruption, Setting Standards for Europe Handbook: Anti-Corruption Authority Standards and Police Oversight Principles, Internet, https://www.iaca.int/images/sub/activities/EPAC/EPAC_Handbook.pdf, 25/06/2019.
  • Perić Diligenski Tijana, „Implementiranje antikoruptivnih standarda Ujedinjenih nacija iz perspektive pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije”, Sveske za javno pravo, Fondacija centar za javno pravo, 2019, Internet, http://fcjp.ba/index.php/15-news/487-implementiranje-antikoruptivnih-standarda-ujedinjenih-nacija-iz-perspektive-pozitivnog-zakonodavstva-republike-srbije, 21/08/2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 351.9:351.74(497.11) 281-304
ç