Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Сажетак

Рад је посвећен разматрању и критици постојеће политике и нормативних приступа проблемима деце са сметњама у развоју у Републици Србији. Аутори представљају, анализирају и критикују постојећа решења и предлажу свеобухватне мере којима би био дат значајан допринос процесу идентификације, анализе и пружања помоћи и подршке деци са сметњама у развоју. Анализа ситуације у којој живе ова деца, показује да у њиховом животном простору постоје бројне препреке које стоје на путу задовољењу њихових потреба. Подаци о учесталости сметњи су веома хетерогени, због коришћења различитих критеријума за њихово идентификовање. Због непостојања обједињених централизованих података о овој популацији, немогуће је пратити кретање ове појаве у односу на друштвено-економске и социјалне промене. Утврђивање облика и заступљености сметње у развоју, код деце опште популације може указати на потребе индивидуализације рада у васпитно-образовним институцијама, уз поштовање основних постулата инклузивног образовања, као и на мере клиничког третмана за сваку од утврђених категорија сметњи у здравственим институцијама. Утврђивање преваленције сметњи у развоју омогућило би прецизно планирање обима и структуре програма секундарне и терцијарне превенције у оквиру здравствених, васпитно-образовних и установа социјалне заштите, док би увид у заступљеност сметњи омогућио шире планирање ментално-хигијенских и културних мера за побољшање квалитета живота ове деце.

кључне речи:

Референце

  1. Голубовић Славица и сарадници, Сметње у развоју код деце млађег школског узраста, Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2005.
  2. Димоски Сања, „Психоаналитичка тумачења предрасуда са освртом на предрасуде према особама са ометеношћу“, Специјална едукација и рехабилитација, бр. 04/2012, стр. 605-621.
  3. Доброта Давидовић Нада, Артикулационо-фонолошки поремећаји, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф. Др Цветко Брајевић“, Београд, 2017.
  4. Закон о здравственој заштити, Службени гласник РС, бр. 107/05, 72/09 др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17 др. закон.
  5. Кековић Зоран, Путник Ненад „Политика заштите образовно-васпитног система анализе и предлози за унапређење“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 01/2013, стр. 215-234.
  6. Марковић Оливера, Арсић Јована, „Рана интервенција и третман деце са сметњама у развоју“, ПОНС − медицински часопис, Завод за јавно здравље Ћуприја „Поморавље” у Ћуприји, Подружница Српског лекарског друштва, Ћуприја и Друштво за неуронауке „Созерцање из Шумадије”, Крагујевац, бр. 04/2011, стр. 138-145.
  7. Матијевић Душанка и сарадници, Деци је место у породици-приручник за рад у заједници са породицама деце са сметњама у развоју, Градски завод за јавно здравље, Београд, 2010.
  8. Међународни уговори, Службени лист СФРЈ, бр. 4/96 и 2/97.
  9. Међународни уговори, Службени лист СФРЈ, број 15/90
  10. Митић Марија „Породица, родитељи и родитељство“, у зборнику: Деца са сметњама у развоју, потреба и подршка (приредила: Марија Митић), Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2011.
  11. Рашевић Мирјана, Седлецки Катарина, „Да ли је реално очекивати промене у моделу планирања породице у Србији у непосредној будућности“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2011, стр. 257-275.
  12. Службени гласник Републике Србије, 05 бр. 110-2351/2016.
  13. Стевовић-Оташевић Јадранка, Кљајић Драгана, „Особе са инвалидитетом и њихова права у спорту“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 9/2013, стр. 633-645.
  14. Уредба о националном програму превентивне здравствене заштите деце са психофизиолошким поремећајима и говорном патологијом, Службени гласник РС, бр. 15/09.
  15. Хрњица Сулејман и сарадници, Ометено дете – увод у психологију ометених у развоју, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991.
  16. Хрњица Сулејман, „Примарне и секундарне последице развојне тешкоће на развој и одрастање детета“, у зборнику: Деца са сметњама у развоју, потреба и подршка (приредила: Марија Митић), Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2011.
  17. Akrami Nazar, Prejudice: The Interplay of Personality, Cognition and Social Psychology, PhD dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2005.
  18. Dambi Jermaine M., Mlambo Tecla, Jelsma Jennifer, “Caring for a child with Cerebral Palsy: The experience of Zimbabwean mothers”, African journal of disability, 01/2015, стр. 1-10.
  19. General Assembly United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Internet, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150, 05/12/2017.
  20. Glidden Laraine Masters, ”What we do not know about families with children who have developmental disabilities: Questionnaire on Resources and Stress as a case study” American Journal of Mental Retardation: AJMR, 05/1993, стр. 481–495.
  21. Goudie Anthony, Havercamp Susan, Jamieson Barry, Sahr Timothy „Assessing functional impairment in siblings living with children with disability“, Pediatrics, 02/2013, стр. e476-e483.
  22. Lawson E. Janelle, Cruz A. Rebecca, Knollman A. Gregory, “Increasing positive attitudes toward individuals with disabilities through community service learning”, Research in Developmental Disabilities, 03/2017, стр. 1-7.
  23. Loft Lisbeth Trille Gylling, Four Essays on Family Life Events, PhD dissertation, Department of Sociology, University of Copenhagen, Copenhagen, 2013.
  24. Munyi Chomba Wa., Past and present perceptions towards disability: A historical perspective, Internet, http://dsqsds. org/article/view/3197/3068, 05/03/2018.
  25. National Center for Education Statistics, NCES, The Condition of Education, Internet, https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp, 2016. 05/12/2017.
  26. Popović Lidija, Dobrota Davidović Nada, Stevović Otašević Jadranka “Prevention of Articulation Disorders Caused by teeth and Jaw Anomalies”, in: Special Education and Rehabilitation- Science and/or practice, (eds. Goran Nedović, Dragan Rapaić, Dušan Marinković), Society of Special Educators and Rehabilitators of Vojvodina, Novi Sad, 2010.
  27. Pousada Modesta, Guillamon Noemi, Hernandez-Encuentra Eulalia, Munoz Elena, Redolar Diego, Boixados Merce, Gomez-Zuniga Beni, “Impact of caring for a child with cerebral palsy on the quality of life of parents: a systematic review of the literature.”, Journal of Developmental and Physical Disabilities, 05/2013, стр. 545-577.
  28. Tonge Bruce, Gray M. Kylie “Parenting and family adjustment scales (PAFAS): validation of a brief parent-report measure for use with families who have a child with a developmental disability”, Research in Developmental Disabilities, 01/2018, стр. 140-151.
  29. UNICEF Innocenti Research Centre, Children and disability in transition in CEE/CIS and Baltic states. Internet, http://www.unicef.org/ceecis/Disabilityeng.pdf, 12/03/2018.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 364-056.26/.36(497.11) 157-173
ç