Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

ИМА ЛИ СИНДИКАТА МЕЂУ ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА: АНАЛИЗА ПРИСУСТВА СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ У СРБИЈИ

Сажетак

У раду се анализира присуство синдикалног организовања међу државним службеницима у државној управи у Републици Србији. Запослени се у управи организују на различите начине, међутим улога и значај синдикалног организовања је јако важна за сва демократска друштва. Прави се кратак осврт на развој синдикализма и посебно на развој синдикализма на простору Србије. Тај развој је био динамичан и у складу са глобалним трендовима, али уз многе специфичности посебно у периоду након Другог светског рата и изградње реалног социјализма. Полазећи од заједничке политичке и правне прошлости, у раду се анализира улога и значај синдиката у земљама бивше Југославије. Прави се преглед правног оквира којим је одређено синдикално организовање и деловање у Републици Србији, пре свега кроз радно законодавство у погледу дефинисања основних појмова. Посебна целина је посвећена испитивању и анализи присуства синдиката у државној управи Републике Србије у ужем смислу, односно у министарствима и посебним организацијама. Такође се анализира и место и улога репрезентативних синдиката у погледу колективног преговарања и њиховог доприноса у доношењу посебних колективних уговора који се примењују на државне службенике у радном односу у министарствима, посебним организацијама и службама владе. Поред анализе прописа и остваривања присуства и улоге синдиката, рад се базира и на конкретном истраживању присуства синдиката у државној управи. Научни циљ истраживања је био да се поред утврђивања синдикалног присуства у државној управи утврди и улога, значај синдикалног деловања и нормативни оквир. У истраживању су примењиване методе испитивања, анализе садржаја, метода индукције и дедукције, а као технике испитивања су коришћени интервју и анкета.

кључне речи:

Референце

  1. Балтић Александар, Основи радног права Југославије и основи проблема социологије рада, Савремена администрација, Београд, 1967.
  2. Богићевић Миликић Биљана, Менаџмент људских ресурса, Центар за истраживачку делатност Економски факултет, Београд, 2017.
  3. Вујаклија Милан, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1985.
  4. Јовичин Мирослав, Синдикати кроз историју: историја синдиката у капитализму до Другог светског рата, Синдикална организација радника покрајинских органа и служби АПВ и Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, 2010.
  5. Маринковић Дарко и сарадници, Енциклопедија индустријских односа, Службени гласник, Београд, 2015.
  6. Милосављевић Александар, Терзић Предраг, „Политичка функција синдиката: Теоријске основе и практична димензија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2017, стр. 193-208.
  7. Новаковић Нада, „Штрајкови, синдикати и приватизација у Србији“, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, 2013, бр. 1, стр. 23-52.
  8. Орлић Ранко, Кадровски менаџмент, Зоран Дамњановић и синови, Београд 2005.
  9. Пернат Лесјак Сташа, Упознајте синдикате приручник за младе, Савез слободних синдиката Словеније, Љубљана, 2010.
  10. Суботић Драган, „Српски социјалиста др Живко Топаловић (1886-1972)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2009, стр. 271-300.
  11. Чакардић Анкица, „Минимална држава и неолибералне стратегије капитализма“, у зборнику: Криза, одговори, левица, (приредили: Ана Веселиновић, Милош Јаџић, Душан Маљковић), Rosa Luxemburg Stiftung, Београд, 2013. стр. 159-178.
  12. Шуваковић Урош, „Транзиција и модернизација“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2013, стр. 57-75.

  ПРОПИСИ

  1. Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 − исправка, 83/05 − исправка, 64/07, 67/07 − исправка, 116/08, 104/09, 99/14.
  2. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС.
  3. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, Службени гласник РС, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18.
  4. Посебан колективни уговора за државне органе, Службени гласник РС, 95/08, 86/11 и 95/13.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. Министарство за рад и социјалну политику Републике Македоније, Internet, www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/registar_sindikati.ods, 14/08/2018.
  2. Министарство рада, породице, социјална питања и једнаке могућности Словеније, Internet, http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/seznam_reprezentativnih_sindikatov/, 14/08/2018.
  3. Министарство рада и социјалног старања Црне Горе, Internet, https://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx, 14/08/2018.
  4. Савез самосталних синдиката БиХ, Internet, http://www.sssbih.com/, 14/08/2018.
  5. Синдикат управе Србије, Internet, http://www.sind-upr.rs/republicki_odbor.html, 14/08/2018.
  6. Наташа Латковић, „У Србији око 26.000 синдиката: борба за права радника уносан посао“, Блиц, Internet, https://www.blic.rs/vesti/tema-dana/u-srbiji-oko-26000-sindikata-borba-za-prava-radnika-unosan-posao/fp6wl9z, 14/08/2018.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 331.105.44:35.07(497.11) 141-156
ç