Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ

ИДЕОЛОГИЈА И ПОЛИТИКА: ЗНАЧАЈ РАЗЛИКА У НИВОУ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПОЛИТИЧКЕ ПОДЕЛЕ У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ

Сажетак

У литератури се већ неколико деценија говори о опадању значаја друштвених расцепа за политичко понашање, док вредносне и/ или културолошке поделе све више добијају на политичком значају. Према неким концепцијама у основи идеолошко-вредносних подела, попут дистинкције ауторитарно-либертаријанско, леже разлике у образовном нивоу. Потврда оваквих теза устав­ном долази из западно-европских земаља, где је веза образовања и класног статуса другачија него у бившим комунистичким друштвима. Предмет овог рада јесте значај образовног нивоа као детерминанте изборне одлуке, као и повезаност нивоа образовања са ауторитарно-либертаријанским ставовима у Србији и Црној Гори. Емпиријску основу рада чини серија истраживања јавног мнења која су у Србији спровођена у периоду 1990-2012. године (укупно 9 студија), односно од 2005. до 2015. године у Црној Гори (11 студија). Резултати анализе указују на то да међу присталицама различитих политичких партија како у Србији тако и у Црној Гори постоје значајне разлике у образовном нивоу. У оба случаја су, такође, регистроване значајне повезаности између нивоа образовања и ауторитарно-либертаријанских ставова која значајно разликују присталице политичких партија. Међутим, разлике у образовању се у Србији јасније повезују за доминантни вредносно-културолошки расцеп, док је у Црној Го­ри образовање много мање релевантно, уз тенденцију опадања са временом. У завршном делу резултати су дискутовани у кон­тексту општијег теоријског проблема, али и из перспективе потпунијег разумевања политичких подела у Црној Гори и Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Adorno, W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J. and Sanford, Н. R. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper & Brothers.
  2. Altemeyer, В. (1988). Enemies of freedom: Understanding right wing authori­tarianism. San Francisco: Jossey-Bass.
  3. Bartolini, S. & Mair, P. (1990), Identity, Competition and Electoral Availabi­lity. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Bešić, М. (2014). Tranzicione traume i promene vrednosnih orijentacija ge­neracijski pristup. Beograd: Čigoja štampa.
  5. Clark, T. N., & Lipset, M. (1991). Are social classes dying? у: International sociology, 6(4), стр. 397-410.
  6. Dalton, J. (1996) „Political Cleavages, Issues, and Electoral Change“ у: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi & Pippa Norris (ур.), Comparing De­mocracies: Elections and Voting in Global Perspective (стр. 319-342). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  7. Darmanović, S. (2007) „Duga tranzicija u Crnoj Gori – od polukompetitivnih izbora do izborne demokratije“ у: V Pavićević, S. Darmanović, O. Komar, & Z. Vujović, Izbori i izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori 1990-2006. (стр. 83­-101). Podgorica: Centar za monitoring CEMI.
  8. Davis, J., & Robinson, R. V (1991) „Men’s and women’s consciousness of gender inequality: Austria, West Germany, Great Britain, and the United Sta­tes“ у: American Sociological Review, стр. 72-84.
  9. Dekker, P., & Ester, P. (2005) „Education and authoritarianism: A longitudinal analysis of Dutch survey data: 1970-1996.“ у: Democratization, Europeaniza­tion, and globalization trends: Cross-National analysis of authoritarianism, socialization, communications, youth, and social policy, стр. 213-227.
  10. Farnen, R. & Meloen, J. (2000) Democracy, Authoritarianism and Education: A Cross-National Empirical Survey. London: Macmillan Press.
  11. Flanagan, S. C., & Lee, A. R. (2003) „The new politics, culture wars, and the authoritarian-libertarian value change in advanced industrial democracies“ у: Comparative Political Studies, 36(3), стр. 235-270.
  12. Inglehart, R. (1990) Culture Shift in Advanced Industrial Societies. Princeton: Princeton University Press.
  13. Inglehart, R., & Flanagan, C. (1987) „Value change in industrial societies“ у: American Political Science Review, 81(04), стр. 1289-1319.
  14. Jacobsen, D. (2001) „Higher Education as an Arena for Political Socializa­tion: Myth or Reality?“ у: Scandinavian Political Studies, 24, No. 4, стр. 351-368.
  15. Jou, W. (2010) „Political cleavages in Serbia: changes and continuities in structuring left-right orientations“ у: Southeast European and Black Sea Stu­dies, 10(2), стр. 187-206.
  16. Jovanović, P., & Marjanović, M. (2002) Politička kultura u Crnoj Gori. Pod­gorica: CID.
  17. Kitschelt, H. (1994) The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
  18. Knežević, R. (2007) Politička kultura. Podgorica: CID.
  19. Komar, O. (2013) Birači u Crnoj Gori: Faktori izborne i partijske preferencije. Beograd: Čigoja & FPNUCG.
  20. Komšić, J., Pantić, D., i Slavujević, Z. (2003) Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji. Beograd: Institut društve­nih nauka i Friedrich Ebert
  21. Kriesi, H. (1998) „The transformation of cleavage politics – The 1997 Stein Rokkan lecture“ у: European journal of political research, 33(2), стр. 165­185.
  22. Kriesi, H. (2010) „Restructuration of partisan politics and the emergence of a new cleavage based on values“ у: West European Politics, 33(3), стр. 673-685.
  23. Kuzmanović, B. (1995) „Authoritarianism“ у: M. Lazić (ур.), Society in crisis: Yugoslavia in the early ‘90s (стр. 161-186). Belgrade: Filip Višnjić.
  24. Kuzmanović, B. (2010) „Autoritarnost – vapaj za jakim i pouzdanim vođama i disciplinom“ у Mihailović (ur.), Kako građani srbije vide tranziciju (стр. 87­-104). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung.
  25. Lipset, M. (1981 [1960]) Political man: The social basis of modern politics. NY: Double day.
  26. Lipset, M., & Rokkan, S. (ур.). (1967). Party systems and voter alignments: Cross national perspectives (Vol. 7). Free press.
  27. Meloen, D. (1993) „The F-scale as a predictor of fascism: An overview of 40 years of authoritarianism research“ у: W. F. Stone, G. Lederer, & R. Chri­stie (ур.), Strength and weakness: The Authoritarian Personality Today (стр. 47-69). New York: Springer Verlag.
  28. Meloen, J. (1996) „Authoritarianism, democracy and education – A prelimi­nary empirical 70-nation global indicators study“ у: Farnen et al. (ур.), De­mocracy, socialization, and conflicting loyalties in East and West: cross-nati­onal and comparative perspectives (стр. 20-39). London: Macmillan Press.
  29. Mihailović, S. (1991) „Izbori ’90: mnenje građana Srbije“ У: Mihailović i V. Goati (ур.), Od izbornih rituala do slobodnih izbora: sondaža javnog mnenja uoči prvih višestranačkih izbora u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka.
  30. Mihailović, S. (2006) „Vrednosne orijentacije stranačkih pristalica“ у: Z. Lutovac (ур.), Demokratija u političkim strankama Srbije (стр. 143-168). Beo­grad: Institut društvenih nauka i Friedrich Ebert
  31. Mihailović, S. (2007) „Levi i desni ekstremizam u Srbiji“ у: Lutovac, Z. (ур.), Ideologija i političke stranke u Srbiji (стр. 193-222). Beograd, Friedrich Ebert Stiftung/Institut društvenih nauka.
  32. Nie, H., Junn, J., & Stehlik-Barry, K. (1996) Education and democratic ci­tizenship in America. University of Chicago Press.
  33. Nieuwbeerta, P., & De Graaf, N. D. (1999) „Traditional class voting in twenty postwar societies“ у: The end of class politics, стр. 23-56.
  34. Pantić D., & Pavlović, Z. (2009) Political culture of voters in Serbia. Belgrade: Institute of Social Sciences.
  35. Pantić, D. (2002) „Vrednosti birača pre i posle demokratskog preokreta 2000. godine“ у: Goati i sar., Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000. godine (стр. 79-130). Beograd: Institut društvenih nauka i Friedrich Ebert Stiftung.
  36. Pantić, D. (2003) „Kulturno-vrednosni rascepi kao determinante partijskog pregrupisavanja u Srbiji“ у: Komšić i sar., Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji (стр. 95-128). Beograd: Institut društvenih nauka i Friedrich Ebert
  37. Pavlović, Z. (2009) Vrednosti samoizražavanja u Srbiji – u potrazi za demo­kratskom političkom kulturom. Beograd: Institut društvenih nauka.
  38. Pavlović, Z. (2013) „Political culture rational choice: support for democracy in Serbia“ у: Florela Voinea, C., Todosijević, B. and Boella, G. (ур.), Eastern European Political Cultures. Modeling Studies (стр. 137-154). Bucuresti: Ars Docendi.
  39. Pavlović, Z. (2014) „Intrinsic or Instrumental Support for Democracy in a Post-Communist Society: the Case of Serbiа“ у: European Quarterly of Politi­cal Attitudes and Mentalities, 3(1), стр. 31-42.
  40. Rot, N. & Havelka, N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjo­školske omladine. Beograd: Institut za psihologiju i Institut društvenih nauka.
  41. Slavujević, Z. (2002) „Socijalna utemeljenost političkih stranaka pre i posle izbora 2002“ у: Goati V. (ур.), Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000. (стр. 159-194). Beograd: Institut društvenih nauka i Friedrich Ebert
  42. Slavujević, Z. (2005). Politički marketing. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  43. Slavujević, Z. (2006) „Promena socijalne utemeljenosti i socijalne strukture pristalica relevantnih političkih stranaka u Srbiji prvih godina XXI veka“ у: Lutovac Z. (ур.), Demokratija u političkim strankama Srbije (стр. 189-236). Be­ograd: Institut društvenih nauka i Friedrich Ebert
  44. Stubager, R. (2008) „Education effects on authoritarian-libertarian values: a question of socialization“ у: British Journal of Sociology, 59(2), стр. 327-350.
  45. Stubager, R. (2009) „Education-based group identity and consciousness in the authoritarian-libertarian value conflict“ у: European Journal of Political Rese­arch, 48(2), стр. 204-233.
  46. Stubager, R. (2010) „The development of the education cleavage: Denmark as a critical case“ у: West European Politics, 33(3), стр. 505-533.
  47. Stubager, R. (2013) „The Changing Basis of Party Competition: Education, Authoritarian-Libertarian Values and Voting“ у: Government and Opposition, 48, стр. 372-397. doi:10.1017/gov.2013.13
  48. Todosijević, B. (2006) „Politics in Serbia 1990-2002: A Cleavage of World Views“ у: Psihologija, 39 (2), стр. 121-146.
  49. Todosijević, B. (2013) „Serbia“ у: S. Berglund, J. Ekman, K. Deegan-Krause & T. Knutsen (ур.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Third Ed. Cheltenham: Edward Elgar.
  50. Van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2007) „Class is not dead—it has been buried alive: class voting and cultural voting in postwar western soci­eties (1956-1990)“ у: Politics & Society, 35(3), стр. 403-426.
  51. Weakliem, D. L. (2002) „The effects of education on political opinions: An in­ternational study“ у: International Journal of Public Opinion Research, 14(2), стр. 141-157.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2015/2 специјал 2015/2 УДК 316.344.3:[316.75+329(497.11)(497.16) 125-152
ç