Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ХРАНИТЕЉСТВО КАО ПОДРШКА РАЗВОЈУ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ КОД ДЕЦЕ НА ПОРОДИЧНОМ СМЕШТАЈУ

Сажетак

Савремени концепт хранитељства усмерен је на оснаживање деце и младих на породичном смештају. Како је реч о деци и младима чији је развој угрожен променaма и губицима који често имају одлике трауматског искуства, од изузетног је значаја развијати њихове капацитете за суочавање и превладавање животних недаћа. Креирањем погодних услова у различитим аспектима породичног живота може се пружити подршка развијању резилијентности код ове осетљиве групе. Циљ овог истраживања био је да испита из којих домена породичног живота деца и млади на хранитељству црпе снагу и подршку. Анализирани су извештаји хранитеља о 53 деце и младих особа о којима брину. Пригодни узорак је чинило 42 хранитеља (о чега 33 жене, а 11 хранитеља сродника) са подручја Београда и Ваљева. Утврђено је да млади највише снаге и подршке црпе из снажних породичних односа испуњених топлином, љубављу и конкретним видовима подршке, као и образовања које је редовно, прилагођено потребама детета и одвија се уз сарадњу школе и хранитеља. Импликације ових налаза разматране су у оквиру рада.

кључне речи:

Референце

  • Бургунд Анита,  Утицај личних и срединских фактора на младе у процесу припреме за напуштање алтернативног старања, докторска дисертација, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 2017.
  • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
  • Жегарац Невенка, У лавиринту социјалне заштите, Факултет политичких наука, Београд, 2014.
  • Конвенција Уједињених нација о правима детета, доступно на: http://www.ecmi.de.
  • Породични закон, Службени гласник РС, бр.18/2005, 72/2011 – др.закон и 6/2015.
  • Правилник о хранитељству, Службени гласник РС, бр.36/2008.
  • Coleman Јohn, Hagell Аnn, “The Nature of Risk and Resilience in Adolescence“, u Coleman Ј, Hagell А, Adolescence, Risk and Resiliance, Against the Odd, John Wiley & Sons, Sussex 2007, str. 1-16.
  • Craig A. Ollson, Lyndal Bond, Jane Burns, Vella-Brodrick Dianne, „Adolescent resilience: a concept analysis”, u Journal of Adolescence, Vol. 26,Wiley, Medford, 2003, str. 1-11.
  • Friborg Оddgeir, Hjemdal Odin, RosenvingeH. Jan, Martinussen Мonica, Aslaksen M. Per, Magne A. Flaten, “Resilience as a moderator of pain and stress” у Journal of Psychosomatic Research, Vol. 61, Wiley, Medford2006, str.213-219.
  • Kolar Кatarina,„Resilience: revisiting the concept and its utility for social research”, u International Journal of Mental Health and Addiction, Springer US,2011, Vol. 9, str.421-433.
  • Liebenberg Linda, Ungar Michael, “The challenges in researching resilience”, u M. Ungar, Liebenberg L. (Eds.), Researching resilience, University of Toronto, 2009, str.3-25. 
  • Luthar S. Suniya, “Resilience in Development: A Synthesis of Research across Five Decades”, u zborniku D. Cicchetti, D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology: Risk, Disorder, and Adaptation, Wiley, New York, 2006, str. 739-795.
  • Masten S. Ann, Powell L. Jenifer, “A resilience framework for research, policy, and practice”, u S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversities, Cambridge University Press, 2003, str. 1-28
  • Masten, A. S., & Obradovic, J. (2006).Competence & resilience in development.Annals New York Academyof Sciences, 1094,13–27. Masten, A. S., & Powell, J. L.
  • Miller-Lewis R. Lauren., Searle K. Amelia., Sawyer G. Michael, Baghurst, A. Peter, Hedley Daren, “Resource factors for mental health resilience in early childhood: an analysis with multiple methodologies”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2013. Dostupno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3598384/
  • Sinclair Ian, Baker Claire, Wilson Kate, Gibbs Ian.Foster children: Where They Go and How They Get On, Jessica Kingsley Publishers, London, 2005.
  • Samuels Gina Miranda, Pryce M.Julia (2008). “What doesn’t kill you makes you stronger‟: Survivalist self-reliance as resilience and risk among young adults aging out of foster care”, Children and Youth Services Review, Vol.30, Issue 10, 1198 – 1210.
  • Terri A. deRoon-Cassini, Mancini D. Anthony, Rusch D. Mark, Bonanno A. George, “Psychopathology and Resilience Following Traumatic Injury: A Latent Growth Mixture Model Analysis” u  Rehabilitation Psychology, Vol. 55, No. 1, American Psychological Association, Washington, DC, 2010, str.1-11.
  • UNICEF, Guidelines for the Alternative Care, 2010, United Nations General Assembly.
периодика Социјална политика 2/2020 2/2020 УДК 364.4-058.862(497.11) 33-53
ç