Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ

HOMO FANATICUS КАО МОДЕЛ САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА

Сажетак

У овом тексту, аутор се бави феноменом фанатизма, његовим одликама и могућношћу његове критике. У том циљу дефинише 5Е модел и појмове Врховног ауторитета и поља несумњивости. Указујући на субјективне и објективне предуслове за настајање фанатизма, аутор му, као супротност, поставља моралност, схваћену у смислу природне људске диспозиције. Као узрок фанатизма у савременом добу он подједнако види и „тоталитарна“ и „отворена“ друштва. Користећи аргументе дате у философији Имануела Канта, аутор закључује да је фанатизму могуће супротставити се реафирмацијом моралности.

кључне речи:

Референце

  1. Видовић Жарко, Богословско сећање затвореника Јасеновца на Светог Вукашина са предговором редакције „Видослова“, Internet, www.jasenovac-info.com/biblioteka/sveti_Vukasin.html, 01/05/2017.
  2. Волкогонов Дмитрий, Триумф и трагедия: политический портрет И. В. Сталина, Ново дело, Београд, 1989.
  3. Кант Имануел, Метафизика морала, Издавачка књижарница Зорана Станојевића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1993.
  4. Свети Јустин Поповић, Философске урвине, Издање манастира Свете Ћелије, Београд, 1987.
  5. Стевановић Александар, „Зашто не би требало помињати могућност револуције и потребу за њом“, Политика, 14. новембар 2016, стр. 13.
  6. Almudi Jaša, Živi i mrtvi: razgovori sa Jevrejima, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, Beograd, 2002.
  7. Amstuc Mark, Međunarodna etika, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  8. Bombaški prоces – Transkript suđenja Titu 1928, Internet, http://www.princip.info/2016/10/11/bombaski-proces-transkript-sudenja-titu-1928/#, 02/05/2017.
  9. Fukujama Frensis, Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
  10. Grupa autora, Vojna Enciklopedija, Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, Beograd, 1973.
  11. Hamvaš Bela, Scientia Sacra, Draslar Partner, Beograd, 2012.
  12. Hare R. M., Freedom and Reason, Oxford University press, Oxford, 1972.
  13. Hofman Martin, Empatija i moralni razvoj, Dereta, Beograd, 2002.
  14. Kangrga Milan, Etika ili revolucija, Nolit, Beograd, 1973.
  15. Kant Imanuel, Kritika praktičkog uma, BIGZ, Beograd, 1979.
  16. Kant Imanuel, Religija unutar granica čistog uma, BIGZ, Beograd, 1990.
  17. Kant Immanuel, Anthropology from a Pragmatic Point of View, Cambridge University Press, New York, 2009.
  18. Machiavelli Niccolo, Vladar, Zora, Zagreb,1952.
  19. Platon, Država, BIGZ, Beograd, 1976.
  20. Popper Karl, Тhe Open Society and Its Enemies, Routledge & Kegan Paul, London, 1977.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 316.647.7:17.023 69-84
ç