Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

ХЕРДЕРОВО СХВАТАЊE НАЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду аутор се бави схватањем нације код немачког филозофа Јохана Готфрида Хердера. У раду се указује на Хердерово схватање језика као главне карактеристике нације. Поред тога, посебна пажња посвећена је Хердеровом појму „народног духа“. Према Хердеру, све карактеристичне црте једног народа у суштину су дело и манифестација посебног „народног духа“. У трећем делу рада аутор се бави погледом немачког филозофа на питање односа између различитих култура. Тиме се указује на основне цр­те Хердеровог културног национализма као и његово однос према просветитељском космополитизму. Циљ рада је да се укаже на корене и зачетак савремених разматрања о нацији, национализму и националном идентитету.

кључне речи:

Референце

  1. Aris, Reinhold, History of Political Thought in Germany 1789-1815, Routledge, London, 1965.
  2. Barnard, F.M, Herder on Social and Political Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1969.
  3. Beck, Lewis White, Early German Philosophy: Kant and his Predecessors, Har­vard University Press, 1969.
  4. Beiser, Frederick C., Enlighment, Revolution and Romanticism: The Genesis of Modern German political thought, 1790-1800, Harvard University Press, Cambridge, 1992.
  5. Берлин, Исаија, Корени романтизма, Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Берлин, Исаија, Против струје: есеји из историје идеја, Заједница књижевника Панчева, Панчево, 1994.
  7. Bowie, Andrew, Introduction to German Philosophy from Kant to Habermas, Po­lity Press, Cambridge, 2003.
  8. Дивјак, Слободан, (ур.) Нација, култура и грађанство, Службени лист Србије, Београд, 2002.
  9. Достанић, Душан, „Значај проучавања културе за модерну политичку мисао“, Политичка ревија, 2/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Достанић, Душан, „Модерна држава пред изазовима комунитаризма“, Поли­тичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Muller, Jerry, The Mind and the Market: Capitalism in Modern European Thought, Anchor Books, New York, 2002.
  12. Thompson, Michael, Verweij, Marco, Ellis, Richard J. „Way and How Culture Matters“ in Robert E. Goodin, Charls Tilly (ed.) The Oxford Handbook of Con­textual Political Analysis, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  13. Cassirer, Ernst, The Myth of the State, Yale University Press, New Haven, 1946.
  14. Kraus, Peter, „Komunitarismus“ in Claus Offe, Martin Hartman (hrsg.), Politische Theorie und Politische Philosophie, Verlag C. H. Beck, München, 2011.
  15. Лепнис, Волф, Култура и политика, Геопоетика, Београд, 2009.
  16. Plamenatz, John, „Dva tipa nacionalizma“, u Andrey Waskievicz, Zbigniew Pelczynski, (ur.) Izbor tekstova, Fondacija John Plamenatz, Bar, 2001.
  17. Стојадиновић, Миша, „Национални идентитет у доба глобализације“, Српска политичка мисао, 2/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  18. Стојадиновић, Миша, „Питање националног идентитета у XXI веку“, Поли­тичка ревија, 1/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  19. Herder, Johann Gottfried, “Another Philosophy of History” in Ioannis D. Evrigenis, Daniel Pellerin (ed.), Another Philosophy of History and Selected Political Writings, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2004.
  20. Herder, Johann Gottfried, “Fragments on Recent German Literature (1767-8)” in Michael N. Forster (ed.), Herder: Philosophical Writings, Cambridge Univer­sity Press, Cambridge, 2004.
  21. Herder, Johann Gottfried, “Journal of My Voyage in the Year 1769” in M. Bar­nard (ed.), Herder on Social and Political Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1969.
  22. Herder, Johann Gottfried, “On Characters of Nations and Ages” in Ioannis D. Evrigenis, Daniel Pellerin (ed.), Another Philosophy of-History and Selected Political Writings, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2004.
  23. Herder, Johann Gottfried, “The Influence of Free Legislation on the Science and Arts” in Ioannis D. Evrigenis, Daniel Pellerin (ed.), Another Philosophy of Hi­story and Selected Political Writings, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2004.
  24. Хердер, Јохан Готфрид, Идеје за филозофију повести човечанства, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2012.
  25. Хердер, Јохан Готфрид, Расправа о пореклу језика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1989.
  26. Цветићанин, Невен, Епоха с оне стране левице и деснице, Службени гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2008.
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 316.356.4:130.2 81-102
ç