Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНО, ВЕРСКО И ГРАЂАНСКО У ОБРАЗОВАЊУ

ГРАЂАНСКО И НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ У ПРОСВЕТНОЈ ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ НАКОН ПРОМЕНА 2000. ГОДИНЕ

Сажетак

Предмет овог paдa јесте анализа друштвених аспеката националног и грађанског васпитања у просветној политици Србије након великих друштвених промена од 2000. године до данас. У овом периоду непрестано трају реформе основног образовања и васпитања, које се у суштини односе на прилагођавање нашег образовања неолибералном концеп­ту друштвених реформи и образовним системима земаља Европске уније. У тој функцији је и редефинисање национал­ног и грађанског васпитања, где се све више у циљевима и садржају образовања истичу вредности евоинтеграцијских процеса и либералне демократије. При томе се инсистира на развоју свести о европском идентитету и заједничким основним вредностима, као и на етничким карактеристикама српског народа и других етничких заједница које живе у Србији. Зато су у фокусу ове анализе образовни циљеви и садржаји који су релевантни са становишта националног и грађанског васпитања, при чему ce посебна пажња посвећyje њиховој заступљености у наставним плановима и програмима, као и у релевантним наставним предметима.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Зоран: Држава и образовање
  2. Antonić Slobodan: Nacija u strujama prošlosti: ogledi o održivosti demokratije u Srbiji, Čigoja, Beograd, 2003.
  3. Bazić Jovan: ,‘Građansko vaspitanje i građansko društvo“, Pedagogija, Beograd, 3/2009.
  4. Базић Јован: “Дијалектика односа између политике и образовања‘‘, Зборник радова Учитељског факултета у Презрену – Лепосавићу, књ. 4, Лепосавић 2010.
  5. Vasović Mirjana: U predvorju politike, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  6. Dewey John: Vaspitanje i demokratija: uvod u filozofiju vaspitanja, Obod, Cetinje, 1970.
  7. Кант Имануел: Васпитавање деце, С. Јаворина и други Ушће, Београд, 2002.
  8. Милошевић Јасна: „Значај националног идентитета”, Српска политичка мисао, Београд, 1-4/2003.
  9. Недељковић Милан: Друштво у променама и образовање, Едука, Београд, 2010.
  10. Smit Antoni D: Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Zemun; Čigoja štampa, Beograd, 1998.
  11. Stojanović Đorđe: Građansko društvo, Medijska knjižara KRUG, Beograd, 2006.
  12. Stojković Branimir: Evropski kulturni identitet, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  13. Сузић Ненад: “Наша школа у односу на компетенције за XXI вијек”, Педагошка стварност, Нови Сад, 3-4/2004.
  14. Such Jan: „Nacionalni identitet naspram europskog identiteta”, Politička misao, Zagreb, 4/2000.
  15. Ferguson Adam: Esej o istoriji građanskog društva, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 37.014.3(497.11)“20“ 219-239
ç