Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ГЛОБАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЕУ – ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Сажетак

Финансијска криза je Европу погурала ка интроспек­цији, ка ревизији сопственог економског поретка и односа и последичио смањила вољу за промишљањем свог спољно-политичког положаја. Укључивање у светске привредне токове радне снаге већег броја земаља, пре свих Кине, Индије, Брази­ла, ресургенција Русије у финансијском и војном смислу, њихов свеукупни политичко-економски раст нужно je довео до релативног опадања моћи традиционалних западних сила. У овом раду je изнета квантитативна анализа актуелних економских трендова који говоре у прилог тези о релативном економском паду, као и пресек спољно-политичког положаja ЕУ. Рад такође показује да досадашњи модел утицаја пу­тем пројекције нормативне моћи не дaje жељене резултате нити пружа могућности развоја услед специфичне генезе и развоја пост-колонијалног и пост-империјалног света.

кључне речи:

Референце

  1. A New Response to a Changing Neighbourhood: A Review of European Neighbourhood Policy, Joint Communica­tion by the high Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commis­sion, Brussels, 25 May 2011.
  2. Adler-Nissen, Rebecca, Hassing Nielsen, Julie and Sorensen, Catharina, The Danish EU Presidency 2012: A Midterm Report, Swedish Institute for European Po­licy Studies, 2012.
  3. Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strenghten the ASEAN-EU Enhanced partnership (2013-2017).
  4. Buchan, Alastair, Change without War: The Shifting Struc­tures of World Power, Chatto & Windus, London, 1972.
  5. Вукчевић, Дејана М, „Европеизација националних спољних политика – идејни оквир“, Национални ин­терес, вол. 7, бр. 2/2011, стр. 9-28.
  6. Galtung, Johan, The European Community. A Superpower in the Making, Allen & Unwin, London, 1973.
  7. Grevi, Giovani, “The Interpolar World: A New Scenario”, Occasional Paper, 79, EU-ISS, Paris, 2009.
  8. de Vasconselos Alvaro, After Lisbon: The Statesofthe Union, EUISSI ssues, No. 31, 2010.
  9. Duchêne, François, „Europe’s Role in World Peace“, in Mayne, Richard (ed), Europe Tomorrow: Sixteen Euro­peans Look Ahead, Fontana, London, 1972.
  10. Duchêne, François, „The European Community and the Uncertainties of Interdependance“ in Kohnstamen, M. and Hager, W., A Nation Writ Large? Foreign Policy Problems Before the European Community, Macmillan, Basingstoke, 1973.
  11. Duke, Simon, „The European External Action Service: antidote against incoherence?“, European Foreign Affairs Review, 2012,17(1), pp. 45-68.
  12. Economy, Elizabeth and Segal, Adam, „The G-2 Mirage“, Foreign Affairs, May/June 2009, Vol. 88, No.3, pp. 14-23.
  13. External and intra-European Union trade, Monthly stati­stics, Issue 12/2011,
  14. IMF, World Economic Outlook,
  15. Kagan, Robert, The Return of History and the End of Dre­ams, Knopf, New York, 2008.
  16. Ковачевић, Марко, „Актерство и моћ Европске уније“, Годишњаг Факултета политичких наука, бр. 7/2012, стр. 145-163.
  17. Кораћ, Срђан и Булатовић, Александра, „Европско одбрамбено тржиште у настајању“, Међународни про­блеми, LXIII, бр. 1, стр. 7-23.
  18. Levinson, Marc, ”U.S. Manufacturing in International Per­spective”, Congressional Research Service, Washing­ton, 2012.
  19. Lefevbre, Maximeand Hillion, Christophe, „The Euro­pean External Action Service: towards acommon diplo­macy?“, SIEPS European Analysis, 6, 2010.
  20. Mallaby, Sebastian, „Europe’s Optional Catastrophe: The Fate of the Monetary Union Lies in Germany’s Hands“, Foreign Affairs, July/August 2012.
  21. Manners, Ian, “European Union ‘Normative Power’ and the Security Challenge,” European Security 15, no. 4 (De­cember 2006), 405-421
  22. National Intelligence Council, Global Trends 2025: A Tran­sformed World, Washington DC, November 2008.
  23. Norris, Floyd, ’’Euro Survives, but Future Is in Doubt’’ The New York Times, October 25, 2012.
  24. Nye, Joseph and Keohane, Robert, Transnational Relations and World Politics, Harvard University Pres, Cambrid­ge, 1972.
  25. Pan, Zhongqi, (ed.), Conceptual Gaps in EU-China Relati­ons: Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012.
  26. Santino F. Regilme, Jr, Salvador, „The Chimera of Euro­pe’s Normative Power in East Asia: A Constructivist Analysis“, Central European Journal of International & Security Studies, March 2011, Vol. 5, Issue 1, pp. 1-19.
  27. Stevis, Matina, ”EU Slashes Growth Forecasts”, Wall Stre­et Journal, 7.11.2012.
  28. Stroß, Simon, „Programming financial instruments post-Lisbon: The European External Action Service and the new institutional architecture of EU external action“, Pa­per for the conference: The European Union in Internati­nal Affairs III, 3-5 May 2012, Vrije Universiteit Brussel.
  29. Friedman, George, ‘’Financial Markets, Politics and the New Reality’’, Stratfor, 08.2012.
  30. Howorth, Jolyon, „The Euasa Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain?“, Journal of Common Market Studies, Vol. 48, No. 3, 2010, pp. 455-474.
  31. Hyde-Price, Adrian, „Normative power Europe: a realist critique“, Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 2, 2006, pp.217-234.
  32. Council Decision 2010/427/EU of 26 July establishing the organisation and functioning of the European Exter­nal Action Service, Official Journal of the European Union, L201/30.
  33. Young, R, „Normative dynamics and strategic interests in the EU’s external identity“, Journal of Common Market Studies, 42, No.2, 2004, pp. 415-436.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 327+339.92(4-672ЕU) 171-196
ç