Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ РЕДЕФИНИСАНЕ ДРЖАВНЕ МОЋИ НА ПРИМЕРИМА ЕУ И БАЛКАНА

Сажетак

Државна моћ је у великој мери измењена савременим глобализацијским наративима, но било би одвећ храбро и погрешно устврдити да је глобализација учинила државе непотребним. Иако су многи проблеми данашњег света, попут проблема у контексту безбедности, тероризма, климатских промена и слично, немогући за решавање у националним оквирима, сарадња суверених држава се намеће као „права мера” у одговору на ове и овакве проблеме глобалног карактера. Након елаборације феномена државне моћи кроз њене најзначајније чиниоце, у овом раду је анализиран феномен диспропорције моћи на примеру земаља чланица ЕУ, као и проблеми унутар саме Уније који се рефлектују на балканске земље које се налазе на „европском путу”. Посебна пажња у раду је усмерена ка идентификовању слабости ових земаља, које су уз амбивалентан одговор Уније, допринеле да се на овдашњој позорници интензивира утицај различитих глобалних и регионалних актера данашњице. Имајући у виду интензитет и перманентност пропуштених прилика, како од стране балканских земаља кандидата за чланство, тако и од европске администрације, на крају рада се закључак сам намеће. Уколико на овом простору најскорије не дође до извесније перспективе чланства у ЕУ оних земаља које су „заглављене на европском путу” у игру би значајније могли ући и други играчи вођени различитим интересима, превасходно Кина, Русија, Турска и неке арапске земље.

кључне речи:

Референце

  • Anastasijević, Dejan. 2018. „Zapadni Balkan: Sve dalje od EU”. BBC News na srpskom, 18. april, 2018.
  • Арон, Рејмон. 2001. Мир и рат међу нацијама. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Bayart, Jean-Franois and Brown, Andrew. 2007. Global Subjects: a Political Critique of Globalization. Cambridge: Cambridge by Polity Press.
  • BBC News.  2020.„Nuklearno naoružanje: Koje države ga imaju i u kojim količinama“. BBC News na srpskom, https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-51109505, 19/05/2020.
  • Vulf, Martin. 2003. „Da li će nacionalne države preživeti globalizaciju”. U: Globalizacija – mit ili stvarnost (prir. Vladimir Vuletić). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Гајић, Александар Саша. 2018. „Геополитичка позиција Србије: између атлантизма, евроазијства и кинеског утицаја“. Политика националне безбедности, бр. 2, стр. 13-29.
  • Garčević, Vesko. 2020. „Zapadni Balkan između EU, Rusije i Kine: ko ima kontrolu?”. Remarker, 17. avgust 2010.
  • Гаћиновић, Радослав. 2007. „Примена силе у међународним односима“. Српска политичка мисао, 3-4, стр. 9-22.
  • Деспотовић, Љубиша. 2016. „Антиномије националне (не)моћи: Глобализацијски и геополитички контекст националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности бр. 2, стр. 27-45.
  • Entina, Ekaterina and Pivovarenko, Alexander. 2019. „Russia in the Balkans – The Balkans at the Epicentre of International Developments”. RIAC report, January 13, 2019, Russian International Affairs Council.
  • Zacher, Mark. 2001. „The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force”. International Organization, vol. 55, issue 2, pp. 215-250.
  • Zorić, Ognjen. 2020. „Kina i Srbija: Čelično prijateljstvo u doba korone“. Radio Slobodna Evropa, 18. 3. 2020.
  • Igrutinović, Milan, Janjić, Miloš i Subotić, Strahinja. 2019. Kineski uticaj na Zapadni Balkan, Beograd: Centar za evropske politike.
  • Jović, Dejan. 2019. „Na Balkanu sve manje ‘vernika’, u EU sve više ravnodušnih”. Tanjug 13, decembar 2019.
  • King, Charles. 2010. Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. New York: Oxford University Press.
  • Lopandić, Duško. 2010. „Male i srednje zemlje u međunarodnim odnosima i Evropskoj uniji“. Međunarodni problemi, br 1, str. 79-112.
  • Lopandić, Duško. 2017. „Kako članstvo u EU jača položaj zemalja male i srednje veličine“. European Fund for the Balkans, 26. jun 2017.
  • Maciois, John and Marie Gerber, Linda. 2011. Sociology. Toronto: Pearson Prentice Hall.
  • Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2016. „The Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, Approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin, on November 30, 2016.
  • Novaković, Igor. 2011. „Koncept neutralne države”. Međunarodna politika, br. 114, str. 5-20.
  • O’Leary, Brendan. 2004. „Introduction”. In: Brendan O’Leary, Ian S. Lustick, and Thomas Callaghy (eds.) Right-sizing the State. The Politics of Moving Borders. New York: Oxford University Press.
  • Palokaj, Augustin. 2020. „Ovo je tajna velike moći relativno male države”. Jutarnji list, Zagreb, 22. jul 2020.
  • Радаковић, Милован. 2011. „Политички и војни аспект неутралности“. Политичка ревија, бр.1, стр. 297-307.
  • Републички завод за статистику Србије. 2020. База података о спољној трговини, https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/spoljna-trgovina/ 31/05/2020.
  • Rujević, Nemanja. 2017. „Krajnja stanica – čekaonica“. Vreme br. 1379, 8. jun 2017.
  • Simić, Julija. 2020. „Serbia turns to China due to ‘lack of EU solidarity’ on coronavirus”. Euractiv, 18. 3. 2020.
  • Steinsson, Sverrir. 2016. „The Cod Wars: a re-analysis”. European Security, March 2016.
  • Стојановић, Радослав. 1982. Сила и моћ у међународним односима. Београд: Радничка штампа.
  • Stojković, Branimir. 2002. Identitet i komunikacija. Beograd: FPN: Čigoja.
  • Struver, Georg. 2020. „Diplomatija kineskog Strateškog partnerstva: Determinante i ishodi međunarodnog svrstavanja”, GIGA – Nemački institut za globalne prostorne studije, 29/05/2020.
  • Суботић, Милован. 2019. „Трансформација руске моћи у глобалном контексту и на примеру Србије“. Политика националне безбедности бр. 2, стр. 109-132.
  • Todd, Emmanuel. 2004. Kraj imperija, Ogled o raspadu američkog sustava. Zagreb: Masmedia.
  • Ćirjaković, Zoran. 2011. „Svođenje postjugoslovenskih država i njihovog stanovništva na pravu meru“. Bezbednost Zapadnog Balkana br. 21, str. 103-115.
  • UNHCR, OCHA, etc. 2007. Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons. Turin: International Training Centre of the ILO.
  • Freedom House. 2019. Nations in Transit. https://freedomhouse.org/report/nations-transit 19/07/2020.
  • Hill, Christopher. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave MacMillan.
  • Hironaka, Ann. 2005. Neverending wars: the international community, weak states, and the Perpetuation of Civil War. Cambridge: Harvard University Press.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 327::911.3(497) 89-111
ç