Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОРЕГИОНИ – БУДУЋНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ?

Сажетак

Предмет анализе овог рада су еврорегиони као специфични облици транснационалне сарадње на простору Европске уније. Током протеклих деценија, Европска унија је интензивно радила на спровођењу принципа децентрализације, односно на приближавању власти схваћене као сервисера услуга грађанима. Јачање њених регионалних капацитета један је од корака које Европска унија предузима. У том контексту треба посматрати и еврорегионе као облике сарадње између различитих европских народа. Циљ овог рада је, поред описа неких од постојећих еврорегиона и њихових предности, разумевање значаја еврорегиона за опстанак идеје о уједињеној Европи, као и посматрање истих као могуће алтернативе између два модела организације власти који се данас намећу – глобалистичког и националног. У том контексту, размотрићемо даље могућности развоја концепта еврорегиона и препреке са којима се може суочавати у будућности. У теоријском смислу, користићемо се теоријом о регионализацији и регионализму, а у погледу метода користићемо историјску методу, методу студије случаја, статистичку и компаративну методу.

кључне речи:

Референце

  • Петровић, Срђан. 2009. ,,Еврорегиони у функцији трансграничне сарадње земаља западног Балкана.“ Глобус 34 (34): 73–88.
  • AEBR, 2019. “Members list of regions.” https://www.aebr.eu/en/members/list_of_regions.php. 8.9.2019.
  • Goulet, Raphaël. 2009. La Política Regional europea, una posible inspiración para los países externos a la UE: Aplicar los principios, compartir las lecciones aprendidas e intercambiar experiencias. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
  • Durà, Antoni, Camonita, Francesco, Berzi, Matteo and Noferini, Andrea. 2018. Euroregions, Excellence and Innovation across EU borders. A Catalogue of Good Practices. Barcelona: UAB–Department of Geography
  • EGTC, 2019. “Galicia-Norte de Portugal.” https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/Galicia-Norte-de-Portugal.aspx. 9.9.2019.
  • EUREGIO, 2019. “De EUREGIO, dat zijn wij samen!” https://www.euregio.eu/en/about-euregio. 7.9.2019.
  • Evain, Ellinor. 2013. “United States of Europe: Desired State for the European Union or Federalistic Utopia?”. Master of European Studies with a Humanistic Profile. Lund University
  • Lazarević, Gordana, Knežević, Ivan i Božić, Relja. 2011. Prekogranična saradnja. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
  • Mirić, Ognjen. 2009. Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja, Beograd: Evropski pokret u Srbiji
  • Perkmann, Markus. 2014. “The emergence and governance of Euroregions: the case of the EUREGIO on the Dutch-German border.“ In Euroregions: experiences and lessons, eds. Iva Miranda Pires and Luis Dominguez, 157–181. Bern: PIE Peter Lang
  • Petrović, Rajko. 2018. ,,Nastanak i razvoj pravnog okvira regionalne politike Evropske unije u XX veku.“ Revija za evropsko pravo 2-3 (20): 129–140. doi: 341.217.02(4-672EU)
  • Tschudi, Hans Martin. 2003. “Euroregions: Problems and Prospects for the Creation of Euroregions on the Basis of the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation and its Additional Protocols.“ St. Petersburg: 20th Conference Europe of Regions: 1–6.
  • Haselsberger, Beatrix and Benneworth, Paul. 2010. “Do Euroregions Have a Future?.“ disP – The Planning Review 183 (4): 80–94. doi: 10.1080/02513625.2010.10557114
периодика Администрација и јавне политике 2/2020 2/2020 УДК 332.1(4-672EU) 5-15
ç